Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Deelverordening regelende de subsidiëring van de EHBO-verenigingen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening regelende de subsidiëring van de EHBO-verenigingen.
CiteertitelDeelverordening subsidiëring EHBO-verenigingen 2008.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening 2008, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201129-07-2011intrekking

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406
04-03-201129-07-2011Onbekend

20-12-2007

't Waekblaad, 3-3-2011

Geen

Tekst van de regeling

De Raad van de gemeente Echt-Susteren;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. nr.

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 van de gemeente Echt-Susteren;

Besluit:

vast te stellen de navolgende deelverordening regelende de subsidiëring van de EHBO-verenigingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • In het kader van deze deelverordening wordt onder een EHBO-vereniging verstaan: een organisatie, die de eigen leden:

  a) opleidt voor en de mogelijkheid biedt tot het behalen van het landelijk erkende EHBO-diploma;

  b) de leden de mogelijkheid biedt de in dit kader opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden en

  c) bij evenementen en festiviteiten waar nodig en op verzoek zorg draagt voor EHBO.

Artikel 2 Reikwijdte

Voor subsidie krachtens deze verordening komen in aanmerking:

 • 1

  E.H.B.O.-vereniging Koningsbosch,

 • 2

  E.H.B.O.-vereniging Pey,

 • 3

  E.H.B.O.-vereniging Mariahoop,

 • 4

  E.H.B.O.-vereniging Susteren,

 • 5

  E.H.B.O.-vereniging Roosteren,

 • 6

  Eventuele andere door Burgemeester en Wethouders te erkennen EHBO-verenigingen, die met bovenstaande verenigingen kunnen worden gelijkgesteld.

Artikel 3 Algemene voorwaarden

De verenigingen genoemd in artikel 2 moeten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Gemeente Echt-Susteren 2008.

Artikel 4 Specifieke voorwaarden

 • De krachtens deze verordening te subsidiëren EHBO-verenigingen moeten:

  1) Minimaal 20 leden hebben, die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.

  2) Wanneer de organisatie formeel geen leden kent, kunnen er door Burgemeester en Wethouders met de betreffende organisatie schriftelijk afspraken gemaakt worden omtrent een minimale deelname aan de activiteiten van de organisatie om voor subsidie in aanmerking te komen.

  3) Voor zover van toepassing wordt ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden door de organisatie een ledenlijst verstrekt, die de naw gegevens en de geboortedatum van de leden bevat naar de stand van zaken per 31 december voorafgaand aan het jaar waarover subsidie wordt aangevraagd. De organisatie wordt geacht deze ledenlijst te verstrekken met toestemming van de betreffende leden.

  4) Voor zover de organisatie op grond van privacyoverwegingen niet in staat is een ledenlijst te verstrekken dient men andere gegevens te verstrekken op grond waarvan het aantal subsidiabele leden van de organisatie kan worden vastgesteld.

  5) Indien de organisatie is aangesloten bij een overkoepelend orgaan of bond wordt voor wat betreft de vaststelling van het ledenaantal uitgegaan van de aan deze overkoepelende organisatie voor het subsidiejaar overgelegde ledenlijst, welke door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van het bestuur van de overkoepelende organisatie wordt gewaarmerkt.

  6) De waarmerking dient te bestaan uit een op de ledenlijst aangebrachte stempel van de organisatie, met dagtekening en een paraaf van de door de bond gemachtigde waarmerker. De naam en de functie van de waarmerker van de bond moet op de voorzijde van het formulier worden vermeld. Van de waarmerking door de bond dient het originele exemplaar bij de gemeente te worden ingediend.

  7) Indien een overkoepelende organisatie schriftelijk en met redenen omkleed aangeeft geen waarmerking van de ledenlijst te verstrekken, kunnen Burgemeester en Wethouders beslissen genoegen te nemen met een ledenlijst, die gewaarmerkt is door de kascontrolecommissie.

  8) Voor zover geen aansluiting bij een overkoepelend orgaan of bond aan de orde is, wordt de te overleggen ledenlijst gewaarmerkt door de leden van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit niet-bestuursleden en de waarmerking bestaat uit een verklaring van controle op de ledenlijst vermeld, voorzien van de datum, de handtekening van de waarmerkers en de naw gegevens van deze personen.

  9) Op l januari van het jaar waarin voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd minimaal 6 maanden bestaan.

  10) Niet verbonden zijn aan een onderneming of bedrijf.

Artikel 4. 1. Kernenbeleid

Burgemeester en Wethouders kunnen van het bepaalde in artikel 4 onder a ontheffing verlenen, dan wel genoegen nemen met een lager aantal leden indien de vereniging gevestigd is in een van de kernen van de gemeente niet zijnde de hoofdkernen Echt, Susteren of groot Pey. In voorkomend geval zullen Burgemeester en Wethouders nadere voorwaarden stellen aan de subsidieverlening.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

 • 1.

  De grondslagen voor subsidiëring van de EHBO-verenigingen zijn:

  a) Een basisbedrag van €500, --per jaar en

  b) Een bedrag van €6, --per jaar per lid van de vereniging, dat ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren en dat is aangemeld bij de in artikel 1 onder d genoemde koepelorganisatie.

 • 2.

  De subsidie bedraagt in de regel nimmer meer dan 50% van de door Burgemeester en Wethouders tot het normale uitgavenpatroon van de vereniging beschouwde exploitatie-uitgaven in het voorafgaande jaar.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, beslissen Burgemeester en Wethouders en/of treffen zij de nodige voorzieningen.

 • 2.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als deelverordening subsidiëring EHBO-verenigingen 2008.

   

  Zij treedt in werking op 1 januari 2008 en vervangt de deelverordening EHBO-verenigingen 2005.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2007

De Raad voornoemd, De Griffier, De Burgemeester,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, Mr. E. Schaftenaar.