Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Deelverordening regelende de subsidiëring van de jeugd-en jongerenorganisaties.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening regelende de subsidiëring van de jeugd-en jongerenorganisaties.
CiteertitelDeelverordening subsidiëring jeugd-en jongerenwerk 2008.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening 2008, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201129-07-2011intrekking

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406
04-03-201129-07-2011Onbekend

20-12-2007

't Waekblaad, 3-3-2011

Geen

Tekst van de regeling

De Raad van de gemeente Echt-Susteren

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. nr.

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 van de gemeente Echt-Susteren;

Besluit:

vast te stellen de navolgende deelverordening regelende de subsidiëring van de jeugd-en jongerenorganisaties.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In het kader van deze verordening wordt onder jeugd-en jongerenorganisaties verstaan verenigingen en instellingen, die zich uitsluitend en specifiek richten op de, al dan niet door middel van een lidmaatschap aan de organisatie verbonden, doelgroep jeugd-en jongeren (0-18 jarigen) met activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en zorg.

Artikel 2 Reikwijdte

Voor subsidiëring krachtens deze verordening komen in aanmerking:

 • 1

  Stichting Jeugd-en jongerenwerk de Wienhoaf,

 • 2

  Stichting Jeugdhuis Pius X,

 • 3

  Scouting Maria Goretti Peij,

 • 4

  KVW-Groot Echt,

 • 5

  Stichting Jeugdwerk St. Joost,

 • 6

  Jeugdontspanning Koningsbosch,

 • 7

  Stichting Scouting Jeanne d'Arc,

 • 8

  Stichting Scouting Christus Koning,

 • 9

  Jongerencentrum the Curve,

 • 10

  Jeugdvereniging de Auvelmänkes,

 • 11

  Stichting Scouting Jeanne d’Arc Susteren,

 • 12

  Stichting Scouting Susteren,

 • 13

  Kindervakantiewerk Dieteren,

 • 14

  Kindervakantiewerk Roosteren,

 • 15

  Kindervakantiewerk Susteren,

 • 16

  Stichting Jeugdsurvival Echt,

 • 17

  Andere door Burgemeester en Wethouders te erkennen organisaties voor jeugd en jongeren, die met bovenstaande verenigingen/organisaties kunnen worden gelijkgesteld.

Artikel 3 Algemene subsidievoorwaarden

De verenigingen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de algemene subsidieverordening 2008 van de gemeente Echt-Susteren.

Artikel 4 Specifieke subsidievoorwaarden

 • De voor subsidiëring krachtens deze verordening in aanmerking komende verenigingen en instellingen moeten:

  a) Hun zetel hebben in de gemeente Echt-Susteren en op l januari van het jaar waarin voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd minimaal 6 maanden bestaan;

  b) Beschikken over een activiteitenprogramma dat de instemming heeft van het college van Burgemeester en Wethouders;

  c) Voor zover gewerkt wordt met een ledenbestand minimaal 2O leden hebben, die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren;

  d) Indien er gewerkt wordt met open activiteiten minimaal 10 x per jaar een activiteit organiseren op het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren en ten behoeve van de doelgroep uit de eigen gemeente.

Artikel 4.1. Kernenbeleid

Burgemeester en Wethouders kunnen van het bepaalde in artikel 4 onder c ontheffing verlenen, dan wel genoegen nemen met een lager aantal leden indien de vereniging is gevestigd in een van de kernen van de gemeente niet zijnde de hoofdkernen Echt, Susteren of groot Pey. In voorkomend geval zullen Burgemeester en Wethouders nadere voorwaarden stellen aan de subsidieverlening.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

 • 1

  Jaarlijks wordt in de gemeentebegroting door de gemeenteraad een krediet gevoteerd voor de subsidiëring van de jeugdverenigingen.

 • 2

  Uit dit krediet worden de voor de in artikel 2 genoemde verenigingen de jaarlijkse subsidies beschikbaar gesteld.

 • 3

  De subsidieverlening bestaat in principe uit drie componenten t.w. een basissubsidie als bijdrage in de algemene kosten, een bijdrage in de huisvestingskosten en een activiteitenbudget.

 • 4

  Ten behoeve van de kindervakantiewerkverenigingen en de Stichting Jeugdsurvival Echt, die zich in hun activiteiten beperken tot een activiteitenaanbod voor de basisschooljeugd tijdens de schoolvakanties bestaat de subsidie in principe uit een vast waarderingssubsidie van €1250, --per jaar en een variabel subsidiebedrag van €2,50 per jaar per deelnemend kind, woonachtig in de gemeente Echt-Susteren. De feitelijke hoogte van de waarderingssubsidie wordt bepaald met in acht name van artikel 7.

Artikel 6
 • 1.

  De basissubsidie

  • 1.1

   Elke op grond van deze verordening voor subsidie in aanmerking komende organisatie ontvangt een basissubsidie van €500, --per jaar, tenzij in de verordening anders bepaald is.

  • 1.2.

   Voor het ontvangen van een basissubsidie is het voorwaarde dat men in aanmerking komt voor een activiteitensubsidie.

  • 1.3

   Dit artikel is niet van toepassing op de verenigingen genoemdonder artikel 5 lid 4.

 • 2.

  Subsidie huisvestigingskosten

  • 2.1.

   Organisaties, die op grond van deze verordening in aanmerking komen voor een subsidie, die geen eigenaar zijn van een gebouw ontvangen een huisvestingsbudget van 50% tot een maximum van €1.250, --per jaar.

  • 2.2.

   Organisaties met een eigen gebouw, die op grond van deze verordening voor een subsidie in aanmerking komen ontvangen een huisvestingsbudget van 50% tot een maximum van €2.500, --per jaar.

  • 2.3.

   Voor het ontvangen van een huisvestingssubsidie is het een voorwaarde dat men in aanmerking komt voor een activiteitensubsidie.

  • 2.4.

   Dit artikel is niet van toepassing op de verenigingen genoemd onder artikel 5 lid 4.

 • 3.

  Subsidie activiteitenprogramma

  • 3.1.

   Op basis van een in te dienen activiteitenprogramma en activiteitenbegroting kan een organisatie, genoemd in artikel 2 een activiteitenbudget ontvangen.

  • 3.2.

   Burgemeester en Wethouders kunnen nadere voorwaarden en criteria vaststellen voor de verdeling van het activiteitenbudget over de verenigingen.

   Deze worden tijdig voor de datum genoemd in de algemene subsidieverordening voor het indienen van de subsidieverzoeken aan deverenigingen kenbaar gemaakt.

   3.3 Dit artikel is niet van toepassing op de verenigingen genoemdonder artikel 5 lid 4.

Artikel 7 Subsidie versus kosten

Het aan de vereniging toe te kennen totale subsidiebudget op grond van artikel 6 van deze deelverordening is nimmer hoger dan 50% van de aantoonbaar door de vereniging gemaakte exploitatiekosten in het voorafgaande jaar, niet zijnde kosten van buffetexploitatie, uniformering en acties of activiteiten, die tot doel hebben inkomsten te verwerven.

Artikel 8 Fonds Lokaal Jeugdbeleid

 • 1.

  Naast het in artikel 5 lid 1 genoemde krediet wordt er door de gemeenteraad jaarlijks een bedrag gestort van €4.700, --in het fonds Lokaal Jeugdbeleid.

 • 2.

  Het hierboven genoemde fonds heeft tot doel nieuwe activiteiten, die gebaseerd zijn op de nota Lokaal Jeugdbeleid 2004 dan wel door de Raad vastgestelde vervolgnota's aangaande het lokale jeugdbeleid te stimuleren en van de grond te tillen.

 • 3.

  Burgermeester en Wethouders stellen nadere regels op ten behoeve van de aanwending van dit fonds.

 • 4.

  Eventuele overschotten op het in artikel 5 lid 1 genoemde krediet worden eveneens gestort in het Jeugdfonds.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, beslissen Burgemeester en Wethouders en/of treffen zij de nodige voorzieningen.

 • 2.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald alsdeelverordening subsidiëring jeugd-en jongerenwerk 2008.

   

  Zij vervangt de bij raadsbesluit september 2004 vastgestelde deelverordening subsidiëring jeugd-en jongerenwerk 2005 en treedt in werking op 1 januari 2008.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2007.

De Raad voornoemd,

De griffier, De Burgemeester,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, Mr. E. Schaftenaar.