Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Deelverordening regelende de sub­sidiëring van de zang-, muziek-, show - en folkloreverenigingen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening regelende de sub­sidiëring van de zang-, muziek-, show - en folkloreverenigingen.
CiteertitelDeelverorde­ning zang-, muziek en folkloreverenigingen Echt-Susteren 2008.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening 2008, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201129-07-2011intrekking

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406
04-03-201129-07-2011Onbekend

20-09-2007

't Waekblaad, 3-3-2011

Geen

Tekst van de regeling

De Raad van de gemeente Echt-Susteren;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

nr.

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 van de gemeente Echt-Susteren;

Besluit:

vast te stellen de navolgende deelverordening regelende de subsidiëring van de zang-, muziek-, show - en folkloreverenigingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In het kader van deze subsidieverordening wordt verstaan onder zang-, muziek- en folkloreverenigingen, de plaatselijke harmonieën en fanfares, de drumbands, drumfanfares, fluit-en trommelcorpsen, tamboerkorpsen, de zangkoren, schutterijen en schuttersgilden.

Artikel 2 Reikwijdte

Voor subsidiëring krachtens deze verordening komen in beginsel in aanmerking:

a) harmonieën en fanfares

 • 1.

  Harmonie St. Caecilia Koningsbosch,

 • 2.

  Fanfare St. Paulus Mariahoop,

 • 3.

  Harmonie St. Caecilia Echt,

 • 4.

  Fanfare de Groosbloazers,

 • 5.

  Fanfare St. Joseph Peij,

 • 6.

  Fanfare St. Judocus St. Joost,

 • 7.

  Brassband St. Rochus Peij,

 • 8.

  Harmonie St. Cecilia Susteren,

 • 9.

  Harmonie les Amis Réunis Nieuwstadt,

 • 10.

  Fanfare de Maasoever Roosteren,

 • 11.

  Fanfare Eendracht Dieteren,

 • 12.

  Andere door Burgemeester en Wethouders te erkennen muziekverenigingen, die met bovenstaande verenigingen kunnen worden gelijkgesteld.

   

b) schutterijen, schuttersgilden, fluit en trommelcorpsen

 • 1.

  Schutterij en trommelcorps Wilhelmina,

 • 2.

  Schutterij en trommelcorps St. Joseph 1886,

 • 3.

  Schutterij en trommelcorps St. Antonius,

 • 4.

  Schutterij en trommelcorps St. Joris,

 • 5.

  Schutterij en trommelcorps Petrus en Paulus Echt,

 • 6.

  Schutterij Petrus en Paulus Susteren,

 • 7.

  Schutterij en trommelcorps St. Sebastianus,

 • 8.

  Schutterij Broederschap van St. Jan,

 • 9.

  Schutterij St. Nicolaas Susteren,

 • 10.

  Schutterij St. Gregorius,

 • 11.

  Schutterij St. Stephanus,

 • 12.

  Fluit-en trommelcorps St. Jozef,

 • 13.

  Fluit-en trommelcorps Juliana,

 • 14.

  Andere door Burgemeester en Wethouders te erkennen schuttersorganisaties, die met bovenstaande verenigingen kunnen worden gelijkgesteld.

   

  c) zangkoren

  • 1.

   Zangkoor Vriendenkoor Echt,

  • 2.

   Zanggroep Vivace,

  • 3.

   Gemengde zangvereniging Peij,

  • 4.

   de Wiejerdzangers,

  • 5.

   Gewestelijke Zangvereniging de Eghtgalm,

  • 6.

   Mannenkoor St. Caecilia,

  • 7.

   Zanggroep Mes Amis,

  • 8.

   Zangkoor Corde et Animo,

  • 9.

   Gemengd koor Poco Animato,

  • 10.

   Gemengde zangvereniging St. Caecilia,

  • 11.

   Capella Sancta Amelberga,

  • 12.

   Vocale groep Sumadi,

  • 13.

   Andere door Burgemeester en Wethouders te erkennen zangverenigingen, die met bovenstaande verenigingen kunnen worden gelijkgesteld.

Artikel 3 Algemene voorwaarden

De organisaties moeten voldoen aan de bepalingen van de algemene subsidieverordening gemeente Echt-Susteren 2008.

Artikel 4 Specifieke voorwaarden

 • De verenigingen en instellingen, die op grond van deze subsidieverordening voor subsidie in aanmerking willen komen, moeten:

  a) spelende leden hebben, die ingeschreven staan in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren.

  b) Erkend worden en aangesloten zijn bij een provinciale dan wel landelijke koepelorganisatie. Voor de schutterijen worden de eurregionale schuttersbonden in dit verband gelijk gesteld met een provinciale dan wel landelijke koepelorganisatie.

  c) De erkenning door een regionale of landelijke bond of koepelorganisatie moet kunnen worden aangetoond door middel van een door de betreffende organisatie jaarlijks te verstrekken schriftelijk document.

  d) Bereid zijn als tegenprestatie voor het gemeentelijk subsidie al dan niet op verzoek van de gemeente lokale evenementen en festiviteiten op te luisteren.

  e) Het aantal te subsidiëren leden van de vereniging moet blijken uit een door het bestuur jaarlijks te verstrekken gewaarmerkte ledenlijst naar de toestand per 31-12 voorafgaand aan het subsidiejaar. De organisatie wordt geacht deze ledenlijst te verstrekken met toestemming van de betreffende leden.

  f) Voor zover de organisatie op grond van privacyoverwegingen niet in staat is een ledenlijst te verstrekken dient men andere gegevens te verstrekken op grond waarvan het aantal subsidiabele leden van de organisatie kan worden vastgesteld.

  g) De waarmerking wordt gedaan door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van de landelijke bond of regionale koepelorganisatie, waarbij de organisatie is aangesloten.

  h) De waarmerking dient te bestaan uit een op de ledenlijst aangebrachte stempel van de organisatie, met dagtekening en een paraaf van de door de bond gemachtigde waarmerker. De naam en de functie van de waarmerker van de bond moet op de voorzijde van het formulier worden vermeld. Van de waarmerking door de bond dient het originele exemplaar bij de gemeente te worden ingediend.

  i) Indien een overkoepelende organisatie schriftelijk en met redenen omkleed aangeeft geen waarmerking van de ledenlijst te verstrekken, kunnen Burgemeester en Wethouders beslissen genoegen te nemen met een ledenlijst, die gewaarmerkt is door de kascontrolecommissie.

  j) De kascontrolecommissie bestaat uit niet-bestuursleden en de waarmerking bestaat uit een verklaring van controle op de ledenlijst vermeld, voorzien van de datum, de handtekening van de waarmerkers en de naw gegevens van deze personen.

  k) Op 1 januari van het jaar waarin voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd minimaal 6 maanden bestaan.

Artikel 4.1 Kernenbeleid

Burgemeester en Wethouders kunnen van het bepaalde in artikel 4 onder a ontheffing verlenen, dan wel genoegen nemen met een lager aantal leden indien de vereniging is gevestigd in een van de kernen van de gemeente niet zijnde de hoofdkernen Echt, Susteren of groot Pey.

In voorkomend geval zullen Burgemeester en Wethouders nadere voorwaarden stellen aan de subsidieverlening.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

 • 1.

  Algemeen

  De subsidie op grond van deze verordening is nimmer hoger dan 50% van de daadwerkelijke uitgaven, die naar de mening van Burgemeester en Wethouders in het voorafgaande subsidiejaar tot het normale uitgavenpatroon van de vereniging behoorden

 • 2.

  Specifiek

   

  De in het kader van deze verordening te hanteren subsidiegrondslagen zijn:

   

  ad a) de fanfares, harmonieën, drumfanfares en brassbands

  1) Een basissubsidie per vereniging van € 350, --

  2) Een bedrag van € 38, -- per spelend lid van de vereniging, dat ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren en aangemeld is bij de in artikel 1 onder b genoemde provinciale dan wel landelijke koepelorganisatie.

  3) Spelende leden van de vereniging, die behoren tot een trommelcorps of drumband, die deel uitmaken van de harmonie of fanfare worden in afwijking van lid 2 gesubsidieerd met een bedrag van € 30,-- per lid woonachtig in Echt-Susteren en aangemeld bij de koepelorganisatie genoemd in artikel 1 lid b.

  4) Een bedrag van € 10, -- per uniform dragend lid van de vereniging, dat ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren en aangemeld is bij de in artikel 4 onder b genoemde regionale dan wel landelijke koepelorganisatie.

  5) De krachtens deze verordening voor subsidie in aanmerking komende organisaties kunnen een bijdrage ontvangen in de kosten van huur van een accommodatie van 50% van de aantoonbare kosten tot een maximum van € 1.200, -- per jaar.

  6) De directiekosten van de vereniging worden gesubsidieerd met een vast bedrag ongeacht het aantal voor de verenigingen werkende dirigenten. De subsidie in de directiekosten is nimmer hoger dan de daadwerkelijk door de vereniging gemaakte kosten.

   

  Voor de diverse afdelingen worden de volgende vergoedingen vastgesteld:

  1e afdeling een vast bedrag van € 2.400, --

  2e afdeling een vast bedrag van € 2.100, --

  3e afdeling een vast bedrag van € 1.800, --

  4e afdeling een vast bedrag van € 1.500, --

  5e afdeling een vast bedrag van € 500, --

  7) Niet spelende bestuursleden, ereleden en donateurs voor zover zij geen instrument bespelen, alsmede de tot de vereniging behorende AMV/IVM-leerlingen worden in het kader van de subsidieberekening niet als lid aangemerkt.

  8) Bestuursleden, die geen instrument bespelen maar wel in uniform deelnemen aan de activiteiten van de verenigingen worden wel meegerekend in de subsidiegrondslag voor uniformen.

  9) Onder uniformen worden in het kader van de subsidieberekening niet verstaan T-shirts, pullovers, vesten e.d.

   

  ad b) schutterijen, fluit-en trommelcorpsen, tamboer-en klaroenkorpsen

  1) Een basissubsidie per vereniging van € 350, --

  2) Een bedrag van € 30, -- per instrument spelend lid.

  3) Een bedrag van € 10, -- per uniform dragend lid.

  4) Een bijdrage in de kosten van de instructeur van € 1200, -- De subsidie in de instructeurskosten is nimmer hoger dan de daadwerkelijk door de vereniging gemaakte kosten.

  5) Bestuursleden, ereleden en donateurs voor zover zij geen instrument bespelen, of niet geüniformeerd meetrekken met het corps, alsmede de tot de vereniging behorende AMV/IVM-leerlingen worden in het kader van de subsidieberekening niet als lid aangemerkt.

  6) Bestuursleden, ereleden en donateurs, die geen instrument bespelen maar wel in uniform deelnemen aan de activiteiten van de vereniging worden wel meegerekend in de subsidiegrondslag voor uniformen.

  7) Onder uniformen worden in het kader van de subsidieberekening niet verstaan T-shirts, pullovers, vesten e.d.

  8) De tot de schutterijen behorende muziekcorpsen worden niet als een autonome vereniging gezien, waarvoor een afzonderlijk basissubsidie wordt verstrekt.

   

  ad c) zangkoren en jeugdkoren, niet zijnde kerkelijke koren.

  1) Een basissubsidie per vereniging van € 350, --

  2) Een bedrag van € 10, -- per zingend lid van de vereniging, dat ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren en aangemeld is bij de in artikel 4 onder b genoemde provinciale dan wel landelijke koepelorganisatie.

  3) Een bedrag van € 600,-- in de kosten van de dirigent. De subsidie in de kosten van de dirigent is nimmer hoger dan de daadwerkelijk door de vereniging gemaakte kosten.

  4) De krachtens deze verordening voor subsidie in aanmerking komende organisaties kunnen een bijdrage ontvangen in de kosten van huur van een accommodatie van 50% van de aantoonbare kosten tot een maximum van € 600, -- per jaar.

  5) Niet zingende bestuurs- c.q. ereleden of donateurs worden in het kader van de subsidieverlening niet als lid aangemerkt.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, beslissen Burgemeester en Wethouders en/of treffen zij de nodige voorzieningen.

 • 2.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als deelverorde­ning zang-, muziek en folkloreverenigingen Echt-Susteren 2008.

   

  Zij treedt in werking op 1 januari 2008 en vervangt de deelverordening subsidiëring van de zang- en muziek­verenigingen, trom­melcorp­sen, drumbands, majorettecorpsen, en schutterijen 2005.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 september 2007

De Raad voornoemd,

De griffier, De Burgemeester,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, Mr. E. Schaftenaar.