Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Reglement seniorenconvent

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement seniorenconvent
CiteertitelReglement seniorenconvent
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement van orde van de raad van de gemeente Echt-Susteren, art. 3, sub b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-201202-03-2012intrekking

01-03-2012

't Waekblaad, 22-3-2012

118219
21-12-200702-03-2012Onbekend

20-12-2007

Geen

Geen

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: de voorzitter van de raad of diens vervanger;

 • b.

  leden: de fractievoorzitters of de door deze aangewezen vervangers;

 • c.

  (senioren)convent: de instelling als bedoeld in artikel 3b van het Reglement van Orde;

 • d.

  Reglement van Orde: het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Echt-Susteren.

Hoofdstuk 2: Samenstelling en taken.

Artikel 2 Samenstelling seniorenconvent.

 • 1.

  Het convent bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.

 • 2.

  De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het convent aanwezig.

 • 3.

  De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het convent.

 • 4.

  Elke fractievoorzitter kan een lid van de raad aanwijzen, dat hem bij zijn afwezigheid in het convent vervangt.

Artikel 3 De voorzitter.

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering

  • b.

   het handhaven van de orde

  • c.

   het doen naleven van het reglement

  • d.

   de uiteindelijke beslissing van de zitplaatsen als bedoeld in artikel 5, sub f

  • e.

   hetgeen de Gemeentewet of dit reglement hem verder opdraagt.

 • 2.

  De voorzitter heeft het recht aan de beraadslagingen van het convent deel te nemen.

Artikel 4 De griffier.

 • 1.

  De griffier is in elke vergadering van het convent aanwezig.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door zijn plaatsvervanger.

 • 3.

  Hij kan aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 5 Taken.

Het convent heeft de volgende taken:

 • a.

  vaststellen van de voorlopige agenda van de gemeenteraad;

 • b.

  aansturen van de griffie op het gebied van de ondersteuning van de gemeenteraad en de raadscommissies;

 • c.

  vaststellen van het vragenuur van de raad;

 • d.

  beslissen over het uitnodigen van wethouders in de raadsvergadering;

 • e.

  vaststellen van een schema van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van het seniorenconvent;

 • f.

  overleg met de voorzitter over de zitplaatsen van de voorzitter, de leden van de raad en de griffier;

 • g.

  overleg over de commissiegriffiers;

 • h.

  overige zaken welke door de raad zijn opgedragen.

Hoofdstuk 3: Vergaderingen.

Artikel 6 Tijd en plaats van vergaderen.

 • 1.

  De vergaderingen vinden in de regel plaats op de dag en het tijdstip, zoals dit in het schema als bedoeld in artikel 5, sub e. wordt bepaald. De vergaderingen worden in de regel gehouden in het stadhuis te Echt.

 • 2.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen, in afwijking van het schema als bedoeld in artikel 5, sub e., een andere dag en aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met het convent.

Artikel 7 Oproep.

De voorzitter zendt tenminste 3 dagen voor een vergadering de leden van het convent een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

Artikel 8 Agenda.

 • 1.

  Voordat de oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter in samenspraak met de griffier de agenda van de vergadering vast.

 • 2.

  Op voorstel van de voorzitter, een lid van het convent of de griffier, kan het convent bij de vaststelling van de agenda afwijken.

Artikel 9 Openbaarheid.

De vergaderingen van het convent zijn niet openbaar.

Artikel 10 Opening vergadering; quorum.

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien tenminste de helft van de leden van het convent aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, beraadslaagt en besluiten de aanwezige leden uitsluitend over procedurele zaken die op de agenda staan vermeld. Zo nodig bepaalt de voorzitter dag en uur van een volgende vergadering.

Artikel 11 Besluitenlijst.

 • 1.

  De concept-besluitenlijst van de vorige vergadering wordt onder de zorg van de griffier opgesteld en – zo mogelijk – gelijktijdig met de schriftelijke oproep aan de leden van het convent toegezonden.

 • 2.

  De besluitenlijst wordt zo mogelijk aan het begin van de vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De leden, de voorzitter en de griffier hebben het recht een voorstel tot verandering te doen, indien het concept onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen is besloten.

 • 4.

  De besluitenlijst houdt in:

  • a.

   de namen van de aanwezigen;

  • b.

   vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   de genomen besluiten en gedane toezeggingen;

  • d.

   een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij stemming van de fractie(s) die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de fracties die zich van stemming hebben onthouden.

 • 5.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 12 Spreektijd.

Een lid van het convent kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden en de overige aanwezigen.

Artikel 13 Beraadslagingen.

 • 1.

  De beraadslagingen in het convent beperken zich in hoofdzaak tot de in artikel 5 genoemde taken.

 • 2.

  Het convent kan op voorstel van de voorzitter of een lid van het convent over een of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk beraadslagen.

 • 3.

  Op verzoek van een lid van het convent of op voorstel van de voorzitter kan worden besloten de beraadslagingen voor een bepaalde tijd te schorsen teneinde te komen tot onderlinge afstemming. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode is verstreken.

Artikel 14 Deelname aan de beraadslagingen door anderen.

 • 1.

  Het convent kan bepalen dat anderen dan in de vergadering aanwezige leden van het convent, de voorzitter of de griffier, deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een der leden genomen alvorens met de beraadslagingen ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 15 Voorstellen van orde.

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort wordt toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist het convent terstond.

Artikel 16 Standpuntverklaring.

Na het sluiten van de beraadslagingen en voordat het convent tot besluitvorming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn standpunt kort te motiveren.

Artikel 17 Stemmingen.

 • 1.

  Elk lid heeft zoveel stemmen als zijn fractie leden in de gemeenteraad heeft.

 • 2.

  De voorzitter heeft geen stem in het convent.

 • 3.

  Bij de voorbereiding van de agenda van de gemeenteraad wordt er van uitgegaan dat een minderheidsstandpunt in het convent voldoende is om een onderwerp op de voorlopige agenda van de gemeenteraad op te nemen.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen.

Artikel 18 Uitleg reglement.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing beslist het convent, bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 19 In werking treden.

Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Echt-Susteren op 20 december 2007.

De raad voornoemd,

De griffier, de burgemeester,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans, mr. E. Schaftenaar.