Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Echt-Susteren 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Echt-Susteren 2013
CiteertitelControleverordening gemeente Echt-Susteren 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Echt-Susteren 2014. (CVDR://333603_1)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 213
 2. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201411-07-2014intrekking

26-06-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 10-07-2014

353278
04-07-201311-07-2014nieuwe regeling

27-06-2013

't Waekblaad, 03-07-2013

247493

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het seniorenconvent d.d. 23 mei 2013 en BBV nummer 247070;

gelet op het bepaalde in art. 213 van de Gemeentewet en in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

Besluit:

vast te stellen de volgende

“Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Echt-Susteren 2013

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant: een door de raad benoemde:

  • -

   registeraccountant of

  • -

   accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of

  • -

   organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken,belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • b.

  accountantscontrole:de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant van:

  • -

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • -

   het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

  • -

   het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

  • -

   de inrichting van het financieel beheer en de financi‘le organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • c.

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole:

  het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheerhandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

 • d.

  deelverantwoording:

  een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening.

Artikel 2.Opdrachtverlening accountantscontrole
 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van 4 jaar.

 • 2.

  De accountantscommissie bereidt de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3.

  De accountantscommissie stelt het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole vast. In dat programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole tenminste opgenomen:

  • a.

   het vereiste dat de accountant bij de controle van de jaarrekening de goedkeuringstoleranties en rapporteringstoleranties toepast zoals deze in het jaarlijks door de raad vastgestelde controleprotocol zijn neergelegd;

  • b.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) indien en voor zover deze afwijken van het jaarlijks door de raad vastgestelde controleprotocol;

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar;

  • f.

   het vereiste dat de accountant op verzoek van en in overleg met de accountantscommissie bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden aan bepaalde posten van de jaarrekening en/of deelverantwoordingen, eventueel met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties;

  • g.

   het vereiste dat de accountant op verzoek van en in overleg met de accountantscommissie bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden aan bepaalde gemeentelijke producten en/of organisatieonderdelen, eventueel met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties;

 • 4.

  In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt de accountantscommissie voor de selectie van de accountant de selectiecriteria vast en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 3. Informatieverstrekking door college

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle het college bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het college legt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk 1 juli voor aan de raad.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat dejaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad, de accountantscommissie en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden en licht deze toe aan de accountantscommissie.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Voorafgaand aan de jaarlijkse accountantscontrole en in overleg met de accountant stelt de accountantscommissie vast aan welke posten van de jaarrekening, posten van de deelverantwoordingen, gemeentelijke producten en/of gemeentelijke organisatieonderdelen de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden, en of hij daarbij afwijkende rapporteringstoleranties dient te hanteren.

 • 4.

  Er vindt ten minste 1 keer per kalenderjaar een afstemmingsoverleg plaats tussen de accountant, (een vertegenwoordiger uit) de accountantscommissie, (een vertegenwoordiger uit) de rekenkamercommissie, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris, de concerncontroller en het afdelingshoofd bedrijfsvoering;

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het college draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de gemeente.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de gemeente zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad over deze aan de accountant verstrekte opdrachten.

 • 2.

  Het college draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het college is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

 • 3.

  Het college draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

Artikel 7. Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad en de accountantscommissie en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, de gemeentesecretaris, de (concern-) controller en het hoofd bedrijfsvoering dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 3.

  De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de raad en de accountantscommissie door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

 • 4.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de door de raad ingestelde accountantscommissie.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Controleverordening gemeente Echt-Susteren” vastgesteld door de raad op 25 september 2003.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Controleverordening gemeente Echt-Susteren 2013".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad op 27 juni 2013,

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels