Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE ECHT-SUSTEREN
CiteertitelVerordening Starterslening Gemeente Echt-Susteren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoofdstuk 7 bevat een overgangsbepaling en een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201525-01-2017art. 4

16-04-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 30-04-2015

416907
02-10-201308-05-2015nieuwe regeling

27-06-2013

't Waekblaad, 02-10-2013

251399

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 23-4-2013 en BBV nummer 240235;

gelet op het bepaalde in 147 en 149 van de gemeentewet ;

Besluit:

tot het vaststellen van de

 

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Fonds Startersleningen: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt door SVn op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de startersleningen behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van dezelfde woning gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Huishouden: de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, die een gezamenlijke huisvesting voeren dan wel zullen gaan voeren of diegene, die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

 • g.

  Koopsom: dit is de aankoopprijs van een woning. Ingeval van bestaande woningen is het een kosten-koper-prijs (k.k.), terwijl het bij nieuwbouwwoningen een vrij-op-naam-prijs (v.o.n.) betreft;

 • h.

  Verwervingskosten: dit zijn de kosten voor het in eigendom verkrijgen van een woning zoals vastgelegd in de hoofdstukken 6,7 en 8 van de “Voorwaarden en Normen” van de NHG

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft een fonds Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b en c bedoelde woningen.

 • 2.

  Het fonds Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Echt-Susteren en SVn van toepassing.

 • 2.

  De Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd tot het aangaan van de in het eerste lid genoemde deelnemingsovereenkomst en de in het tweede lid genoemde Gemeentelijke Uitvoeringsregels starterslening;

 • 4.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening worden tevens de kaders van de Verordening Impulsplan “Starters:een eigen huis!” Provincie Limburg 2011 in acht genomen.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3.

  De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 37.000,--

 • 4.

  Zowel de hoofdlening (eerste hypotheek) als de starterslening dienen te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  [Vervallen.]

Artikel 5
 • 1.

  Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het maximale budget van het Fonds Startersregelingen toereikend is. Ophogen van het budget of de inzet van rente en aflossing voor nieuwe startersleningen kan alleen na expliciete besluitvorming daartoe door de gemeenteraad.

 • 2.

  Aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van de datum van ontvangst behandeld.

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor een lening:

  • a.

   Van verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag voor de eerste keer in de gemeente Echt-Susteren een woning willen kopen. Ingeval van twee toekomstige eigenaren dienen beiden voor de eerste maal een woning te willen kopen.

  • b.

   Voor het verwerven van een bestaande koop- of huurwoning in Echt-Susteren waarvan de koopsom niet hoger is dan € 173.000,--, exclusief de gangbare bijkomende verwervingskosten;

  • c.

   Voor het verwerven van een nieuw te bouwen koopwoning in Echt-Susteren waarvan de koopsom niet hoger is dan € 173.000,--, exclusief de gangbare bijkomende verwervingskosten;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b en c genoemde bedrag aan te passen met inachtneming van het bepaalde in de provinciale verordening.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor de starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de deelnemingsovereenkomst door SVn

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders delen de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbesluit in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten met inachtneming van het bepaalde in de provinciale verordening.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het bepaalde in de leningsovereenkomst met SVn

 • 2.

  Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening met inachtneming van het bepaalde in de provinciale verordening

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de datum van de publicatie van de verordening.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Gemeente Echt-Susteren”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 27-6-2013.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester