Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Echt-Susteren 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Echt-Susteren 2013
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Echt-Susteren 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-10-2013. De Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen Echt-Susteren 2011 d.d. 10 november 2011 wordt hierbij ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201301-10-201306-01-2014nieuwe regeling

26-09-2013

't Waekblaad, 02-10-2013

272744

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Echt-Susteren 2013

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 6-8-2013 en BBV nummer 272741;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

Besluit:

 

De navolgende verordening vast te stellen:

 

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Echt-Susteren 2013

Artikel 1  Begripsbepalingen

 • a.

  de Wet:

  de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Besluit:

  het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  basisadministratie:

  de geautomatiseerde basisadministratie van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Echt-Susteren als bedoeld in artikel 2 van de Wet;

 • d.

  aanvullende registratie:

  de aanvullende geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Echt-Susteren;

 • e.

  GBA-V:

  de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f.

  verantwoordelijke:

  het orgaan dat volgens de Wet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisadministratie en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • g.

  beheerder:

  de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie, aanvullende registratie en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h.

  autorisatiebesluit:

  een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de Wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i.

  ingeschrevene:

  degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j.

  geregistreerde:

  degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Echt-Susteren en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de aanvullende registratie;

 • k.

  afnemer:

  bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  binnengemeentelijk afnemer:

  elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m.

  derde:

  elke persoon of instelling die geen ingeschrevene, geregistreerde, afnemer of binnengemeentelijke afnemer is;

 • n.

  vrije derde:

  een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • o.

  authentiek gegeven:

  een in de basisadministratie of aanvullende registratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de Wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders, dat in artikel 2 van de Wet is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisadministratie, is eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de aanvullende registratie.

 • 2.

  Beheerder van de basisadministratie, de aanvullende registratie en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisadministratie en de aanvullende registratie

De basisadministratie en de aanvullende registratie hebben tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de Wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisadministratie en de aanvullende registratie worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisadministratie en aanvullende registratie en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie en aanvullende registratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt hiervoor nadere regels.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2013.

 • 2.

  De Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen Echt-Susteren 2011 d.d. 10 november 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Echt-Susteren 2013’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 26-9-2013.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester