Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2015
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Echt-Susteren 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ 2010 en de overeenkomst cliëntenparticipatie Wmo d.d. 8-1-2007. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 47
 2. Gemeentewet, art. 150
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3.3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2017artikel 4

22-02-2017

gmb-2017-43356

516037
01-01-201521-03-2017nieuwe regeling

29-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 11-11-2014

371566

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2015

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 16-9-2014 met BBV nummer 371566;

gezien het advies van het Wmo-platform d.d. 2 september 2014 en van de cliëntenraad Sociale Voorzieningen d.d. 4 september 2014.

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet;

gelet op artikel 150 van de gemeentewet en artikel 2.1.3.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

overwegende dat de Wmo bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen betrekt bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning;

overwegende dat de Participatiewet de gemeente opdraagt om bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7 lid 1 Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid;

overwegende dat binnen het Sociaal Domein steeds meer sprake is van samenwerking binnen de domeinen participatie, jeugdhulp en Wmo;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2015.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a)

   Het college: het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren

  • b)

   De raad: de gemeenteraad van Echt-Susteren

  • c)

   Portefeuillehouder: het collegelid dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betreffende wet.

Artikel 2. Participatieplatform

 • 1.

  Het participatieplatform is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat dit een afspiegeling is van de bij het sociaal domein betrokken personen en organisaties.

 • 2.

  Gestreefd wordt naar een samenstelling als volgt:

  • 4 kwaliteitszetels ten behoeve van de onderwerpen uit de Wmo 2007;

  • 2 kwaliteitszetels ten behoeve van de onderwerpen uit de Wmo 2015;

  • 3 kwaliteitszetels ten behoeve van de onderwerpen uit de Jeugdwet 2015;

  • 4 kwaliteitszetels ten behoeve van de onderwerpen uit de Participatiewet 2015.

 • 3.

  De leden dienen in de gemeente woonachtig te zijn, dan wel een binding te hebben met de gemeente Echt-Susteren.

 • 4.

  Het lidmaatschap van het participatieplatform is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het college, de gemeenteraad en met de functie van ambtenaar binnen de gemeente Echt-Susteren.

 • 5.

  De leden worden benoemd door het college op voordracht van het platform.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Het participatieplatform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid.

 • 2.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uitgebracht binnen een in onderling overleg te bepalen termijn, voordat het college of de gemeenteraad voornemens zijn het beleid vast te stellen, door toezending aan het college.

 • 3.

  Het participatieplatform heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

 • 4.

  leder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de vergadering.

 • 5.

  Het participatieplatform en de portefeuillehouders vergaderen tenminste vier maal per kalenderjaar.

Artikel 4. Financiën

 • 1.

  Voor het bijwonen van de vergaderingen genoemd in artikel 3 lid 5 van deze verordening wordt een presentiegeld verstrekt aan de leden van het platform. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan de vergoeding voor commissieleden zoals benoemd onder punt 11 in de "circulaire Ambtstoelage burgemeesters, vergoedingen wethouders, raadsleden en commissieleden".

 • 2.

  Voor vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verstrekt, geldt geen reiskostenvergoeding.

 • 3.

  Het college stelt aan het Participatieplatform een budget ter beschikking zijnde een bedrag geoormerkt voor het verstrekken van presentiegeld en een bedrag als werkbudget voor eventuele aanvullende organisatiekosten en/of het bijwonen van scholings- of deskundigheidsbijeenkomsten.

 • 4.

  De leden van het Participatieplatform ontvangen t.b.v. werkgroepvergaderingen, bijeenkomsten met ketenpartners, doornemen vakliteratuur, afstemming met regionale adviesorganen en overige werkzaamheden een vergoeding van € 200,-- per jaar.

Artikel 5. Jaarverslag en evaluatie

 • 1.

  Het participatieplatform stelt jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag vast.

 • 2.

  Het participatieplatform evalueert jaarlijks bij het vaststellen van het jaarverslag haar functioneren, de resultaten en de samenstelling.

Artikel 6. Intrekken oude regelgeving

 • 1.

  De Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ 2010 wordt per 1 januari 2015 ingetrokken.

 • 2.

  De overeenkomst cliëntenparticipatie Wmo d.d. 8-1-2007 wordt ingetrokken per 1 januari 2015.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Echt-Susteren 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 29-10-2014.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester

Algemene toelichting

De WWB wordt de Participatiewet en tegelijkertijd treden de nieuwe WMO en de Jeugdwet in werking.

De gemeente Echt-Susteren kiest ervoor om de diverse wetten binnen het sociale domein niet afzonderlijk te bekijken maar integraal. Voor wat betreft de medezeggenschap van inwoners, doelgroepen en professionals worden minimaal de wettelijke verplichtingen geborgd. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning WMO en artikel 47 van de Participatiewet. Dit laatste artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid.

In de Jeugdwet is geen wettelijke verplichting opgenomen over de manier waarop cliëntenparticipatie moet worden vormgegeven. Dit neemt niet weg dat de wetgever heeft bedoeld om burgers actief te betrekken. Het is om die reden logisch ook vertegenwoordigers in het Participatieplatform op te nemen. Echt-Susteren heeft gekozen voor een Participatieplatform waar vertegenwoordigers uit het hele sociale domein bij betrokken zijn. Om een goede werking van het Participatieplatform te waarborgen, worden de leden ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De gemeente Echt-Susteren hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet, WMO en Jeugdwet te maken hebben/krijgen.

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, Participatiewet, WMO, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de betreffende wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

Het begrip 'de portefeuillehouder' is gedefinieerd in artikel 1 lid 2 onderdeel c van deze verordening.

In een nog op te stellen reglement of protocol kan het platform zelf nadere regels opstellen, bijvoorbeeld op het gebied van bestuursverkiezing, de vergaderfrequentie, de manier waarop de expertgroepen hun inbreng krijgen, etc.