Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Echt-Susteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Echt-Susteren
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Echt-Susteren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

18-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 24-12-2014

389475

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Echt-Susteren

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 11-11-2014 met BBV nummer 389475;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Echt-Susteren vast te stellen.

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad. Dit gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl 

 • 2.

  Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Echt-Susteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 18-12-2014.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier

Toelichting  

Algemeen

Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (art 2:14 Awb). Door in een gemeentelijke verordening op te nemen dat dit elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift. Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 

Lid 1. Dit artikel gaat niet over bekendmaking, gericht op het in werking treden van besluiten, maar over kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten en aanvragen. Kennisgeven is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook van andere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen.

 

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren (art. 2:14 Awb). Het artikel bepaalt dat de kennisgeving plaatsvindt in het elektronische gemeenteblad.

 

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (art. 139 Gemeentewet per 1 januari 2014). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor alle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. De gemeente Echt-Susteren maakt daarvoor, net als vele andere gemeenten, gebruik van de Generieke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 

De gemeente zal op haar eigen website een hyperlink aanbrengen naar de daar gepubliceerde regelingen en kennisgevingen.

 

Lid 2. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Het tweede lid bepaalt daarom dat naast de elektronische kennisgeving ook andere vormen van publiciteit van belang kunnen zijn. De gemeente Echt-Susteren zal in eerste instantie nog samenvattingen van de kennisgevingen plaatsen in het weekblad.

 

Daarnaast kan het wettelijk onvoldoende zijn om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is art. 3:12 Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van een geschikte wijze van kennisgeving. Een geschikte wijze van kennisgeving houdt in dat moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

 

Indien in een wettelijke bepaling slechts staat opgenomen ‘dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’ dan dient de kennisgeving hierin te geschieden. Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronische gemeenteblad zijn: art. 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, art. 78 Onteigeningswet, art. 7 Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wabo (zie onder meer art. 3:12) en de Wet ruimtelijke ordening (zie onder meer artikel 3. 8 lid 1 en lid 3). De Wet ruimtelijke ordening schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.