Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2016
CiteertitelUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Echt-Susteren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016nieuwe regeling

14-06-2016

gmb-2016-87393

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Echt-Susteren;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Echt-Susteren;

 

BESLUIT:

 • l.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Echt-Susteren.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 

 • 1.

  Verordening: Afvalstoffenverordening Echt-Susteren 2015 van de gemeente Echt-Susteren;

   

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een monocontainer, minicontainer, afvalemmer, plastic(Heroes) zak, kca-box, ten behoeve van één huishouden;

   

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer, brengdepot of aanbiedplaats, ten behoeve van meerdere huishoudens;

   

 • 4.

  milieupark: de brengvoorziening voor het inzamelen en overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen bestaande uit:

  • a.

   De ondergrondse milieuparken voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   De bovengrondse milieuparken voor het gescheiden inzamelen en overslaan van huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen of buiten het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren.

 • 5.

  algemeen telefoonnummer van Icomes: telefonische dienst van Icomes voor het aannemen van klachten en meldingen met betrekking tot het inzamelen van afval;

   

 • 6.

  afvalwijzer: de papieren en digitale afvalkalender waarop burgers kunnen aflezen op welke dag een bepaalde afvalsoort moet worden aangeboden, de belangrijkste aanbiedregels, adressen en telefoonnummers;

   

 • 7.

  gemeentelijke publicaties: communicatie-uitingen via o.a. persberichten, bewonersbrieven, e-mailnieuwsbrief, gemeentepagina, gemeentegids, website, facebook, twitter en de website van Icomes.

Voor de overige begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de verordening.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Icomes, gevestigd te Joure.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Icomes te Joure voor de inzameling van huishoudelijk gft-, rest- en kunststof verpakkingsafval als bedoeld in artikel 3 sub k, p en s van de verordening;

  • b.

   Van Gansewinkel te Eindhoven voor de inzameling van blik, drankkartons, textiel en verpakkingsglas uit de ondergrondse milieuparken als bedoeld in artikel 3 sub e, i, y en z van de verordening;

  • c.

   Van Gansewinkel te Eindhoven voor de inzameling van restafval en kunststof verpakkingsafval uit de ondergrondse verzamelcontainers als bedoeld in artikel 3 sub p en s van de verordening;

  • d.

   Van Scherpenzeel te Utrecht voor het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsmateriaal als bedoeld in artikel 3 sub s van de verordening;

  • e.

   Van Esch te Berkel-Enschot voor de inzameling van kerstbomen en grof tuinafval aan huis als bedoeld in artikel 3 sub m van de verordening;

  • f.

   Peeters Recycling te Swalmen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens (gebundeld huis aan huis of via verzamelcontainers) als bedoeld in artikel 3 sub v van de verordening;

  • g.

   de verenigingen genoemd in bijlage 4 voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens van de gemeente en op de aangewezen dag als bedoeld in artikel 3 sub v van de verordening;

  • h.

   de apothekers genoemd in bijlage 7 voor het inzamelen van oude medicijnen en spuiten als bedoeld in artikel 3 sub r van de verordening;

  • i.

   Het Goed te Roermond voor de inzameling aan huis van kringloopgoederen en elektrische en elektronische apparatuur als bedoeld in artikel 3 sub a, g en y van de verordening;

  • j.

   gemeente Sittard-Geleen(RWM) en RD Maasland te Haelen voor de inzameling via de bovengrondse milieuparken genoemd in bijlage 5 van hout, asbest, autobanden, bouw- en sloopafval, dakleer, frituurolie en vet, grof huishoudelijk restafval, grond/zand, harde kunststoffen, kadavers kleine huisdieren, klein chemisch afval, matrassen, metalen, schoon puin, tapijten, vlak glas als bedoeld in artikel 3 sub b, c, d, f, h, j, l, n, o, q, r, t, u, w, x en aa van de verordening;

  • k.

   charitatieve instellingen genoemd in bijlage 6 voor de inzameling huis aan huis van textiel als bedoeld in artikel 3 sub y van de verordening.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • b.

  afvalhout: A- en B-hout dat vrijkomt bij het verbouwen van een woning, niet zijnde verduurzaamd hout;

 • c.

  asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest bevindt;

 • d.

  autobanden met en zonder velg: banden van een personenauto of motor;

 • e.

  blik: verpakkingsmateriaal van metaal (bv. Aluminium of staal) om bijvoorbeeld dranken of voedsel in te verpakken;

 • f.

  bouw- en sloopafval: afval dat ongescheiden vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwingen door particuliere huishoudens, meer specifiek schoon puin, vuil puin en hout (A- en B-hout gemengd);

 • g.

  bruikbare huisraad: spullen van huishoudelijke aard die nog door anderen te gebruiken zijn en verkocht kunnen worden bv. via een kringloopwinkel;

 • h.

  dakleer: afval van bitumineus materiaal dat vrijkomt bij het slopen van daken;

 • i.

  drankkartons: Verpakkingsmateriaal dat bestaat uit een combinatie van papier en een laagje kunststof, waarin dranken worden verpakt;

 • j.

  frituurolie en – vet: olieachtig materiaal dat vrijkomt na het frituren van levensmiddelen;

 • k.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval): dat deel van het huishoudelijk afval dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • l.

  grof huishoudelijk restafval: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om in het inzamelmiddel te worden aangeboden, zoals niet meer bruikbaar meubilair en gebruiksvoorwerpen;

 • m.

  grof snoei- en tuinafval: snoeihout, takken en wortels die te groot en/of te zwaar zijn om in het inzamelmiddel te worden aangeboden;

 • n.

  grond/ zand: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van een milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig van particuliere tuinen) ingenomen;

 • o.

  harde kunststof: materialen gemaakt van harde kunststof zoals tuinstoelen, emmers, speelgoed;

 • p.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • q.

  kadavers van kleine huisdieren: stoffelijke resten van een klein huisdier, zoals kat, hond, cavia, marmot;

 • r.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&M;

 • s.

  kunststof verpakkingsmateriaal: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • t.

  matrassen: Een matras is een lichaamsondersteunend onderdeel van een bed. Het wordt in een ledikant, op een lattenbodem, een spiraalbodem, of op een boxspring gelegd en ondersteunt het lichaam bij het liggen. Onder matras kan ook een watermatras verstaan worden, deze worden niet apart ingezameld.

 • u.

  metalen en oud ijzer: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro, alsmede blik zoals metalen conserven blikken, bv. van groenten of fruit en doppen van potjes.

 • v.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • w.

  schoon puin: steenachtig materiaal, zoals beton, metselwerk, klinkers, natuursteen en keramisch materiaal niet verontreinigd met grond, hout, plastic of asbest;

 • x.

  tapijten: vloerbedekking met en zonder foam- of andere beschermingslaag en vloerkleden;

 • y.

  textiel, schoenen en gordijnen: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • z.

  verpakkingsglas: eenmalige glasverpakkingen en ander klein glaswerk. Het glas dient schoon en ontdaan van doppen en deksels te zijn;

 • aa.

  vlak glas: glas van vensters, draadglas, spiegelglas en figuurglas en niet zijnde autoruiten en verpakkingsglas.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens de van gemeentewege verstrekte monocontainer met grijze deksel van 240 liter of een minicontainer van 40 liter;

 • b.

  voor gft-afval van huishoudens de van gemeentewege verstrekte monocontainer met groene deksel van 240 liter of een minicontainer van 40 liter;

 • c.

  voor papier van huishoudens een van gemeentewege verstrekte verzamelcontainer;

 • d.

  voor restafval en kunststof verpakkingsmateriaal van de in bijlage 1 aangewezen adressen zijn van gemeentewege ondergrondse verzamelcontainers geplaatst;

 • e.

  voor de in bijlage 1 genoemde adressen wordt de ondergrondse verzamelcontainer ontgrendelt met de verstrekte toegangspas;

 • f.

  voor de monocontainers van de in bijlage 3 aangewezen adressen zijn van gemeentewege verzamel aanbiedplaatsen aangelegd;

 • g.

  voor klein chemisch afval van huishoudens een kca-box;

 • h.

  voor glas (gescheiden in wit en bont), blik, textiel en drankkartons van huishoudens bij de in bijlage 2 genoemde locaties van gemeentewege geplaatste ondergrondse milieuparken;

 • i.

  voor kunststof verpakkingsafval van huishoudens de van gemeentewege verstrekte doorschijnende plastic(Heroes) zak;

 • j.

  voor alle in artikel 3 genoemde afvalstoffen van huishoudens bij de in bijlage 5 opgenomen locaties van gemeentewege aangewezen bovengrondse milieuparken van de gemeente Sittard-Geleen(RWM) en RD Maasland.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

 • a.

  de personen die woonachtig zijn in de hoogbouw gebieden aangewezen en gebruik maken van een verzamelcontainer, conform artikel 5, lid 5, van de verordening;

 • b.

  de personen die woonachtig zijn in laagbouw gebieden en gebruik maken van alléén een minicontainer van 40 liter.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen en de toegangspas voor het ontgrendelen van de ondergrondse verzamelcontainer (hierna te noemen inzamelmiddelen):

  • a.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen, zijn perceelsge-bonden en slechts overdraagbaar aan de opvolgende gebruiker van het perceel;

  • b.

   de inzamelmiddelen mogen niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor deze zijn verstrekt;

  • c.

   de gemeente of inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een sticker met daarop gegevens betreffende het volume, de afvalstroom waarvoor de container is bedoeld, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer dan wel een chip waarmee deze gegevens kunnen worden uitgelezen;

  • d.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen, als ware deze zijn eigendom;

  • e.

   Bij beschadiging of vermissing van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen, is gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied;

  • f.

   bij beschadiging of vermissing van een inzamelmiddel, dient bij Icomes reparatie van het inzamelmiddel dan wel een vervangend inzamelmiddel te worden aangevraagd;

  • g.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • h.

   bij verhuizing moeten de inzamelmiddelen compleet, onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende perceel worden achtergelaten;

  • i.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, wordt gedaan namens de gemeente door Icomes;

  • j.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot Icomes te wenden indien het inzamelmiddel en/ of de chip of sticker op het inzamelmiddel kapot is. Dit geldt ook indien bij een verhuizing naar een ander perceel een kapot of geen inzamelmiddel wordt aangetroffen.

  • k.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken en op te stellen dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • l.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor gft- en restafval mogen alleen met water worden gereinigd;

  • m.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg dan wel op een inzamel- of clusterplaats, dit voor de genoemde adressen in bijlage 3, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   in het belang van een doelmatige inzameling van afvalstoffen kan door of namens het college worden bepaald dat, op daarbij nader te noemen locaties, het inzamelmiddel al dan niet tijdelijk op een andere plaats dient te worden aangeboden;

  • c.

   inzamelmiddelen dienen volledig gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik volledig worden gesloten, dit ter voorkoming van zwerfvuil;

  • d.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken. Het is tevens verboden om afvalstoffen naast, op of onder de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen aan te (laten) bieden;

  • e.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval in boven- of ondergrondse inzamelvoorzieningen moet geschieden in een gesloten (vuilnis)zak;

  • f.

   het inzamelmiddel mag bij het aanbieden op een inzameldag geen defecten of gebreken vertonen waardoor het niet naar behoren kan functioneren;

  • g.

   het inzamelmiddel mag niet worden vastgebonden aan of geplaatst onder een voorwerp;

  • h.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • i.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden container mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram en de afvalstoffen mogen niet te vast worden aangedrukt;

  • j.

   De monocontainers dienen aan één kant van de straat te worden geplaatst, i.v.m. het inzamelen met een zijlader. De wielen moeten van de straat af staan;

  • k.

   De aangewezen aanbiedplaatsen en voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 3;

  • l.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de milieuparken;

  • m.

   klein chemisch afval zoveel mogelijk aanbieden in originele verpakking, persoonlijk afgeven aan de acceptant op een van de milieuparken, waarbij op verzoek informatie wordt gegeven die voor de acceptant van belang is voor het innemen, opslaan en transport van het afgegeven afval;

  • n.

   oude medicijnen en spuiten dienen te worden aangeboden conform de voorwaarden in bijlage 7;

  • o.

   textiel dient droog en in gesloten zakken en schoeisel aan elkaar gebonden te worden aangeboden in de textielcontainers, bij de inzameling aan huis of op de milieustraat;

  • p.

   grof huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden op de bovengrondse milieuparken;

  • q.

   voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website van Icomes ,de gemeente of bij het betreffende milieupark. Voorts wordt in ieder geval radio-actief afval niet geaccepteerd op de milieustraat evenals als zodanig herkenbaar bedrijfsafval;

  • r.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich op de milieuparken kunnen legitimeren;

  • s.

   asbesthoudend afval mag alleen verpakt in plastic gratis worden aangeboden en onder voorwaarden. De voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de gemeente. Er mag geen ander afval tegelijk met asbest worden aangeboden. Het mag maximaal 35 m² zijn;

  • t.

   Het kringloopbedrijf komt elektrische en elektronische apparatuur, textiel, meubilair, verpakkingsmaterialen en andere nog bruikbare spullen op afroep ophalen aan huis. De bewoner dient thuis te zijn op het tijdstip van ophalen. De spullen worden door medewerkers van het kringloopbedrijf naar buiten gedragen.

  • u.

   Het aangeboden oud papier en karton dient te voldoen aan de voorwaarden in bijlage 4;

  • v.

   Grof tuinafval dient minimaal 3 werkdagen voor de geplande inzameldag aangemeld te worden via de helpdesk van Icomes. Het grof tuinafval wordt 6 keer per jaar ingezameld. Het grof tuinafval mag niet meer dan 3m³ zijn. Grof tuinafval dient te worden aangeboden op de inzameldag voor 7.30 u langs de openbare weg (niet op eigen gazon of oprit) in gebundelde pakketten. Per pakket lengte 1,5 m, max. Gewicht 25 kg, max. stamdikte 10 cm, max. Dikkere stammen, takken, stobben en klein groenafval (in plastic zakken) worden niet meegenomen.

 • 3.

  Krachtens artikel 10, vijfde lid, van de verordening stelt het college dat grof tuinafval, oud papier en karton, afgedankte elektrische en electronische apparatuur en bruikbare huisraad zonder inzamelmiddel, maar wel gescheiden ter inzameling kan worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de voor het betreffende perceel vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de Afvalapp en op de afvalkalender vóór 7:30 uur. Jaarlijks worden de inzameldagen in de Afvalapp en op de afvalkalender gepubliceerd;

  • b.

   op bij sub a van dit artikel bedoelde percelen mogen de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen niet worden aangeboden vóór 23:00 uur de avond voor de vastgestelde inzameldag;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd;

  • d.

   de inzamelmiddelen mogen op de aangewezen inzameldag slechts 1 keer aangeboden worden;

  • e.

   grof tuinafval mag pas worden aangeboden na telefonische aanmelding, minimaal 3 werkdagen vóór de vastgestelde inzameldag, uiterlijk om 7.30 uur;

  • f.

   Bewoners die gebruik maken van gemeenschappelijke inzamelvoorzieningen staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/ of andere overlast naar omwonenden wordt veroorzaakt.

  • g.

   In verband met geluidhinder dienen glasbakken bij voorkeur alleen tussen 7:00 uur en 22:00 uur te worden gebruikt;

  • h.

   De openingstijden van de milieuparken worden jaarlijks gepubliceerd via de Afvalapp, dan wel via de afvalkalender, de website van Icomes en gemeente Echt-Susteren.

  • i.

   De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden en de bijbehorende spelregels worden jaarlijks bekendgemaakt via de Afvalapp, dan wel via de afvalkalender, de website van Icomes en gemeente Echt-Susteren.

Artikel 8. Gele of rode kaarten

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 10, derde en vierde lid, van de verordening:

Een gele kaart betreft een waarschuwing, de monocontainer of afvalemmer wordt alsnog leeggemaakt. Bij een rode kaart wordt de monocontainer of afvalemmer niet leeggemaakt. De monocontainer of afvalemmer wordt weer leeggemaakt nadat het probleem door de aanbieder is opgelost.

 • 1.

  Een gele kaart wordt uitgedeeld in de volgende situaties:

  • a.

   in geval er bij het gft-afval een kleine hoeveelheid afval (< 5%) zit dat daar niet thuishoort;

  • b.

   het deksel van het inzamelmiddel kan niet dicht en/of er steekt iets uit;

  • c.

   het afval is te vast aangedrukt;

  • d.

   de container is te zwaar beladen (> 75 kg);

  • e.

   de container wordt verkeerd aangeboden (moet aan de openbare weg staan met de wielen naar de kant van de weg);

  • f.

   de sticker of chip ontbreekt of is beschadigd;

  • g.

   het inzamelmiddel is kapot.

 • 2.

  Een rode kaart wordt uitgedeeld in de volgende situaties:

  • a.

   bij het gft- of restafval zit gevaarlijk afval (zoals verf, olieresten, batterijen, asbest, medicijnen en spuiten);

  • b.

   bij het gft-afval zit meer dan 5% afval zit dat daar niet thuishoort;

  • c.

   het inzamelmiddel is al een keer geledigd op de inzameldag;

  • d.

   het inzamelmiddel wordt op de verkeerde inzameldag aangeboden;

  • e.

   als er al 1 keer om dezelfde reden een gele kaart is uitgedeeld.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de opgestelde inzamelmiddelen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen welke bekend worden gemaakt in het huis-aan-huisblad en/ of de gemeentelijke website of kennisgeving aan alle betrokken percelen.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  het bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 7.30 en 20.00 uur

 • b.

  in het winkelcentrum van de kern Echt mag bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 7:00 - 20.00 uur;

 • c.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • d.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels, doch uiterlijk aan het einde van de inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking de eerstvolgende dag na publicatie.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Echt-Susteren.

Aldus besloten in de vergadering van het college van 14-6-2016,

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom

secretaris

drs. J.W.M.M.J. Hessels

burgemeester

Bijlage 1 Adressen die gebruik maken van de aangewezen ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval en kunststof verpakkingsafval

 

Locatie aangewezen ondergrondse verzamelcontainer

Kern

Adressen

Huisnummers

Edith Steinstraat

 

Echt

 

Hofakker

Oneven 25 t/m 81

Zuiderpoort

Even 24 t/m 48

Ursulineplein

 

Echt

 

Wijnstraat

Oneven 13 t/m 29

Oneven 55 t/m 73

Harlindestraat

Oneven 1 t/m 53

Thaalpad

 

Echt

 

Thaalweg Oost

Oneven 3 t/m 69

Thaalpad

Oneven 21, 39 t/m 135

Prinses Irenestraat

 

Echt

 

Prinses Irenestraat

11A-01 t/m 11A-14

11B-15 t/m 11B-19

Kerkveldsweg West

25B-20 t/m 25B-27

25C-28 t/m 25C-34

46K-01 t/m 46K-10

 

Bijlage 2 Locaties ondergrondse milieuparken voor glas, blik, drankkartons en textiel.

 

Kern

Locatie nabij adres

Echt

Ursulineplein 28

 

Zuiderpoort 31

 

Nieuwe Markt 41

 

Wilhelminalaan

 

Ligusterstraat

Echt (Pey)

Chatelainplein

 

Clarastraat

Echt (Slek)

Rutsekovenstraat 42

St. Joost

Kantstraat

Maria Hoop

Hertestraat

Koningsbosch

Koningsplein

Nieuwstadt

Susterderweg (sportpark Krekelzank)

 

Markt

Susteren

Reinoud van Gelderstraat

 

Kavinksbosch

Dieteren

Hoek Louerstraat – Bosweg

Roosteren

Schettereind

 

Bijlage 3 Adressen aangewezen voor een als zodanig gemarkeerde container verzamelplaats voor meerdere monocontainers, minicontainers of afvalemmers

 

Straat

Kern

Gebruikers

Aantal aanbiedplaatsen

Plataanstraat

Echt

Huisnrs: 6-8-10-12-13-14-15-17-19-21-23-25-27

4 stuks

Hyacintenstraat

Echt

Huisnr: 1

Seringenstraat huisnr: 80-82-84

1 stuk

Aan de Linde

Nieuwstadt

Huisnr: 15-15a-16-17-17a-18-19-19a-20-21-21a-22-23-23a-24

2 stuks

Lavendelstraat

Echt

Huisnr: 1-2-4-6

Hulststraat huisnr: 24-26-28-30-32-34

Oleanderstraat huisnr: 21-23

1 stuk

Corneliushof

Dieteren

Huisnr: 35-37-39-41-43-44-45-46-48-50-52

1 stuk

Heerweg

Echt

Huisnr: 4-6-8-10-12-14-16-18-20

2 stuks

Schoutlaan

Susteren

Huisnr: 4-6-49-51-53-55-57

1 stuk

Feurthstraat

Susteren

Huisnr: 1a-1b-1c-1d-1e-5-14-16-18

1 stuk

 

De verzamelplaatsen worden gemarkeerd met een straatklinker voorzien van de afbeelding van een afvalcontainer(zie foto).

 

Bijlage 4 Lijst aangewezen verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton en voorwaarden

De in onderstaand overzicht vermelde verenigingen hebben nog tot 1 januari 2016 een inzamelvergunning. Voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 worden de onderstaande verenigingen aangewezen voor het inzamelen van oud papier en karton op grond van artikel 2 van de Afvalstoffenverordening Echt-Susteren 2015.

 

Naam vereniging

Inzamelgebied

Fanfare St. Joseph Peij

Kern Hingen, Echt-centrum en Echt-Noord

Seniorenvereniging Slek

Kern Slek

Buurtvereniging Bloemenput Echt

Schilberg

Buurtvereniging Berclara

Kern Berkelaar

Buurtvereniging Gebrook

Kern Gebroek

CV De Aester Sjaelen Uul Peij

Kern Peij

Fluit- en trommelkorps St. Joseph Koningsbosch

Kern Koningsbosch

Buurtvereniging Hubertusput Pius X -

Joekskapel “Mit Veul Gelök”

Echt-Noord, Echt-Zuid

Fanfare de Maasoever

Kern Roosteren, Buurtschappen Kokkelert,

Illikhoven, Visserweert en Oud Roosteren

Fanfare Eendracht Dieteren

Kern Dieteren en Baakhoven

Harmonie Les Amis Reunis

Kern Nieuwstadt

Schutterij St. Petrus en Paulus

Kern Susteren

St. Judocus St. Joost

Kern Sint Joost

Fanfare St. Paulus Maria Hoop

Kern Maria Hoop

 

Voorwaarden

Voor de in artikel 2, tweede lid, onder e. en f. aangewezen inzamelaar en aangewezen verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  het oud papier, karton e.d. dient te worden afgeleverd aan een door burgemeester en wethouders aan te wijzen inzamelaar. De inzamelaar zal zorgdragen voor voldoende inzamelcontainers of kraakperswagens. De inzamelaar dient afspraken te maken met de verenigingen omtrent het tijdstip en de dag van plaatsen van de containers ten behoeve van het verzamelen van het oud papier. De containers moeten zo veel mogelijk op de inzameldag geplaatst en weer opgehaald worden en mogen indien dit om logistieke redenen bij de inzamelaar niet mogelijk is maximaal 3 dagen op de betreffende locatie aanwezig zijn;

 • b.

  de inzamelaar en de verenigingen dienen een contactpersoon op te geven die belast is met de papierinzameling. De volgende gegevens dienen bij de gemeente bekend te zijn: naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer en eventueel het mailadres. Indien de contactpersoon wijzigt, dient dit binnen 2 weken schriftelijk aan de gemeente te worden medegedeeld;

 • c.

  bij de gemeente dienen gegevens betreffende de inzamelmethodiek, de inzamellocaties, de inzameldata (b.v. eerste maandag van de maand) en de tijdstippen bekend te zijn. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de jaarlijkse afvalwijzer. Indien een inzameldag op een feestdag valt, dient de vereniging in overleg met de inzamelaar een vervangende inzameldag aan te wijzen;

 • d.

  het tussentijds wijzigen van de inzameldag of inzamelmethodiek dient onverwijld en vooraf (schriftelijk) aan de gemeente te worden gemeld;

 • e.

  de inzamelaar en de verenigingen dienen te allen tijde medewerking te verlenen aan controle van de inzameling en aflevering door of van gemeentewege;

 • f.

  de afrekening van het door de gemeenteraad vastgestelde vergoedingsbedrag vindt plaats aan de hand van de weegbriefjes die door de inzamelaar aan de gemeente worden verstrekt. De verenigingen hoeven zelf geen declaratie bij de gemeente in te dienen;

 • g.

  de vergoeding heeft uitsluitend betrekking op ingezameld oud papier uit particuliere huishoudens. Voor de inzameling van bedrijfsafval wordt geen vergoeding verleend. Derhalve mag geen vermenging plaatsvinden van oud papier afkomstig van particuliere huishoudens en oud papier afkomstig van bedrijven, verenigingen etc;

 • h.

  de verenigingen mogen uitsluitend oud papier en karton afkomstig uit particuliere huishoudens inzamelen;

 • i.

  een vergoeding op grond van dit uitvoeringsbesluit wordt slechts verstrekt indien de door de gemeenteraad jaarlijks vastgestelde begroting hierin voorziet. Wijzigingen in het vergoedingsbedrag worden door de gemeente uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum aan de inzamelaar en de verenigingen bekend gemaakt;

 • j.

  gedurende de geldigheid van dit uitvoeringsbesluit dienen de verenigingen het oud papier, karton e.d. te blijven inzamelen. Mocht aan het hiervoor gestelde niet meer (kunnen) worden voldaan, dan is de vereniging verplicht het college hiervan onverwijld op de hoogte te stellen;

 • k.

  het oud papier, karton e.d. dient minstens éénmaal per maand te worden ingezameld (tenzij daartoe met een vereniging andere afspraken worden gemaakt);

 • l.

  de verenigingen dienen dit uitvoeringsbesluit tijdens het inzamelen steeds bij zich te dragen en op verzoek van degenen bij wie hij inzamelt te tonen;

 • m.

  de vereniging dienen maatregelen te treffen ter voorkoming van zwerfvuil ten gevolge van de inzameling. Zwerfvuil ten gevolge van de inzameling dient steeds onmiddellijk te worden opgeruimd. Voordat de container opgehaald wordt, dient (door de vereniging) het net over de container gespannen te worden;

 • n.

  de vereniging dient maatregelen te treffen ten behoeve van een doelmatige inzameling van het oud papier, karton e.d. mede gericht op een stimulering van het hergebruik, alsmede ter bescherming van het milieu;

 • o.

  de vereniging is verantwoordelijk voor een goed verloop van de inzameling van oud papier, karton e.d. De containers dienen goed gevuld te worden, waarbij een minimaal containergewicht van 3,5 ton gerealiseerd dient te worden. De extra kosten die gepaard gaan met het niet realiseren van dit gemiddelde containergewicht kunnen bij de vereniging in mindering gebracht worden op het vergoedingsbedrag per kilogram;

 • p.

  de vereniging dient te zorgen voor voldoende menskracht bij de papiercontainers op de inzameldag en is aansprakelijk voor eventuele schade die op de inzameldag aan de papiercontainers wordt toegebracht.

 

De volgende acceptatie-eisen zijn van toepassing voor het aanbieden van oud papier en karton.

Algemeen: oud papier en karton moet schoon en droog worden aangeboden

 

Wel behorend

tot oud papier en karton:

Niet behorend

tot oud papier en karton:

Kranten

Geplastificeerd papier

Tijdschriften en boeken

Ordners, ringbanden (met metalen klem en/ of plastic kaft

Reclamedrukwerk (zonder plastic folie)

Vloeistofdichte verpakkingen (zuivel, frisdrank en vloeibare wasmiddelen

Schrijfpapier en tekenpapier

Sanitair papier (zakdoekjes, luiers, toiletpapier)

Computerprints, fax- en kopieerpapier

Behang en vinyl(behang)

Enveloppen (venster geen probleem)

Doorslagpapier (carbon)

Papiersnippers

Foto’s

Cadeaupapier en papieren zakken

Piepschuim

Eiderdozen en eierrekjes

Plastics zoals draagtassen, hoezen, zakjes, zichtmappen

Lege kartonnen en papieren verpakkingen (bijv. dozen, doosjes van audio, (droge) levensmiddelen, sigaretten (zonder folie), wasmiddelpoeder en papieren draagtassen)

Verontreinigde papieren of kartonnen verpakkingen (bijv. papier tussen vleeswaren, pizzadozen met etensresten, gebruikte koffiefilters, siliconenpapier van etiketten en zelfklevende strips)

 

Verpakkingen van vloeibare wasmiddelen, wasverzachter en dergelijke

 

Bijlage 5 Milieuparken

 • Milieupark te Montfort, aan de Maasbrachterweg 3;

 • Milieupark te Maasbracht, aan het Lijnpad 9;

 • Milieupark te Roggel, aan de Bevelantstraat 1(industriepark de Laak);

 • Milieupark te Sittard aan de Milieuparkweg 11 (industriepark Noord);

 • Milieupark te Geleen aan de Nijverheidsweg 10 (industriepark Borrekuil);

 • Milieupark te Born aan de Florianstraat 5.

 

Bijlage 6 Charitatieve instellingen voor inzameling textiel

Het servicecentrum-MER heeft in 2015 vergunningen afgegeven aan charitatieve instellingen voor het huis aan huis inzamelen van textiel.

Deze systematiek wordt na 2015 niet meer toegepast.

 

Er zijn voldoende alternatieven voor het inzamelen van textiel zoals de ondergrondse milieuparken, kringloop bedrijf Het Goed en de Kledingbank in Maasbracht.

Bijlage 7 Apotheken

 • Apotheek Schyns, Nieuwe Markt 2 te Echt.

 • Apotheek Smits, Bosstraat 22 te Echt.

 • Apothaal, Thaalpad 23 te Echt.

 • Apotheek Susteren, Swentiboldstraat 2/A te Susteren.

 • Dokter Korthals, Kerkstraat 91 te Koningsbosch.

 

Voorwaarden inzameling en aanbieden

Voor de in artikel 2, tweede lid, onder g. aangewezen apothekers voor de inzameling van oude medicijnen en spuiten gelden de volgende algemene- en acceptatievoorwaarden:

 

7.1 algemeen

 • De door de apothekers ingezamelde oude medicijnen, gebruikte spuiten en naalden worden als huishoudelijk afval aangemerkt;

 • Deze inzameling is voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks herzien;

 • De ingezamelde medicijnen en spuiten kunnen door de apothekers gratis bij het milieupark in Sittard-Noord worden ingeleverd. Zij ontvangen hiervoor een toegangspas;

 • Hierbij gelden de bijgevoegde acceptatievoorwaarden(V411000 en V432000), voor zover van toepassing;

 • De kosten voor het verwerken van deze medicijnen en spuiten komen voor rekening van de gemeente Echt-Susteren;

 • Cytostatica-tabletten/vloeistoffen worden niet ingezameld en verwerkt;

 • Er wordt geen ziekenhuisafval ingezameld en verwerkt:

 • Er wordt geen bedrijfsafval ingezameld en verwerkt:

 • Afwijkingen dienen vooraf aan het milieupark te worden gemeld.