Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor subsidies Subsidieregeling informele zorginstellingen Echt-Susteren 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor subsidies Subsidieregeling informele zorginstellingen Echt-Susteren 2015
CiteertitelSubsidieregeling informele zorginstellingen Echt-Susteren 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2017artikel 5

20-06-2017

gmb-2017-112366

25-07-201530-06-201704-07-2017nieuwe regeling

21-07-2015

gmb-2017-111368

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor subsidies Subsidieregeling informele zorginstellingen Echt-Susteren 2015

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

 

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling informele zorginstellingen Echt-Susteren 2015

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  informele zorg: materiële en immateriële zorg ten behoeve van ouderen, zieken, personen met een beperking, dan wel minder bedeelden in financieel opzicht; en

 • b.

  een informele zorginstellingen: een instelling die informele zorg verleend.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een vereniging die informele zorg verleent aan ingezetenen van de gemeente Echt-Susteren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een informele zorginstelling die;

 • 1.
  • a.

   een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid; en

  • b.

   een stichting is of een vereniging met ten minste 10 leden die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP); en

  • c.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren; en

  • d.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut, en

  • e.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat aanvrager een onderdeel of afdeling betreft van een landelijke organisatie met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1b afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

 • 4.

  Het college kan van het gestelde in lid 1c gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor de Vincentiusvereniging en organisatie Ziekendag bedraagt EUR 360,00 per jaar per subsidieontvanger.

 • 2.

  Het subsidiebedrag voor de afdelingen van het Rode Kruis bedraagt EUR 360,00 per jaar per subsidieontvanger, aangevuld met een bedrag van EUR 1,50 per jaar per colonnelid, dat in onze gemeente staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

 • 3.

  Het subsidiebedrag voor de lokale afdelingen van de Zonnebloem wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • a.

   een basisbedrag van EUR 360,00;

  • b.

   een bedrag t.b.v. vervoerskosten ad EUR 500,00;

  • c.

   een bedrag ad EUR 50,00 per vrijwilliger die opgenomen is in het landelijke register van de vereniging de Zonnebloem en woonachting is in de gemeente Echt-Susteren (tot een maximum subsidiebedrag van EUR 1.000 voor dit onderdeel 3c).

 • 4.

  Het subsidiebedrag voor informele zorginstellingen, anders dan de instellingen genoemd in lid 1, 2 en 3 bedraagt EUR 1.500,00 per jaar per subsidieontvanger, aangevuld met een bedrag van EUR 4,50 per jaar per lid dat in onze gemeente staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager, indien van toepassing, in aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV, bij de aanvraag:

 • a.

  met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel

 • b.

  een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling informele zorginstellingen Echt-Susteren 2015.

   

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels