Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent jongeren Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent jongeren Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015
CiteertitelSubsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Echt-Susteren/371951/371951_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201521-07-2017nieuwe regeling

21-07-2015

gmb-2017-192016

439955

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent jongeren Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

 

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jeugd- en jongerenorganisatie: een vereniging of stichting, die zich uitsluitend richt tot de doelgroep van jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en die met het oog op die doelgroep activiteiten organiseert op het gebied van recreatie, educatie en/of zorg;

 • b.

  organisatie kindervakantiewerk: een jeugd- en jongerenorganisatie, waarvan de activiteit zich beperkt tot een activiteitenaanbod voor de basisschooljeugd tijdens de schoolvakanties. Met activiteit wordt het samenstel van alle afzonderlijke activiteiten gedurende de vakantieperiode(s) bedoeld.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een jeugd- en jongerenorganisatie, die in een jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd daadwerkelijk op basis van een activiteitenprogramma worden uitgevoerd.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een jeugd- en jongerenorganisaties die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut;

  • c.

   een vereniging is met ten minste 10 leden in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die, in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP);

  • d.

   een stichting is die minimaal 10 maal per jaar een activiteit organiseert op het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren, welke activiteit gericht is op jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Echt-Susteren;

  • e.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat,

 • 2.

  het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1c afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor organisaties Kindervakantiewerk wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   een vast bedrag per organisatie per jaar van EUR 1.250,00;

  • b.

   een bedrag van EUR 2,50 per jaar per deelnemer, die woonachtig is in de gemeente Echt-Susteren en op 1 augustus nog niet de leeftijd van 13 jaren heeft bereikt.

 • 2.

  Het subsidiebedrag voor een jeugd- en jongerenorganisatie, niet zijnde een organisatie Kindervakantiewerk, wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   een basissubsidie van EUR 500,00;

  • b.

   indien aanvrager een accommodatie in eigendom heeft: een bedrag ter grootte van 50% van de daarmee gepaard gaande vaste lasten op jaarbasis, tot een maximum bijdrage van EUR 2.500,00 per jaar;

  • c.

   indien aanvrager een accommodatie huurt: een bedrag ter grootte van 50% van de daarmee gepaard gaande lasten op jaarbasis, tot een maximum van EUR 1.250,00 per jaar.

  • d.

   een naar oordeel van het college redelijke bijdrage in de activiteitenkosten (zie begroting) van de activiteit die onderdeel uitmaakt van het activiteitenprogramma tot een maximum van EUR 1.500. De bijdrage in de activiteitenkosten mag nooit meer zijn dan 50% van de tot het normale uitgavenpatroon van de vereniging gerekende exploitatie-uitgaven per jaar.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV verstrekt de aanvrager bij de aanvraag:

 • 1.

  Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager:

  • a.

   met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel

  • b.

   een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Voor zover aanvrager een stichting is, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan kan worden vastgesteld hoeveel afzonderlijke activiteiten - die uitsluitend gericht zijn op jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Echt-Susteren - zij organiseert in het jaar/de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  Voor zover aanvrager een accommodatie in eigendom heeft, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan vastgesteld kan worden hoeveel de jaarlijkse vaste lasten daarvan bedragen.

 • 4.

  Voor zover aanvrager een accommodatie huurt, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan vastgesteld kan worden hoeveel de jaarlijkse lasten daarvan bedragen.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 juli 2016.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015.

 

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris, de burgemeester,

drs. G.W.T. van Balkom drs. J.W.M.M.J. Hessels

Toelichting

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.b.

  Bij de berekening wordt uitgegaan van het aantal deelnemers aan de activiteit in het jaar van aanvraag dat op 1 augustus van het jaar van aanvraag nog niet de leeftijd van 13 jaren heeft bereikt.

 • 2.d.

  De jeugd- en jongerenorganisaties ontvangen in de opbouw van het subsidiebedrag ‘een naar het oordeel van het college redelijk te achten bijdrage in de activiteitenkosten’. Deze bijdrage is in het subsidieprogramma 2005 vanwege de harmonisatie van het subsidiebeleid Echt en Susteren, vastgesteld als overgangsregeling. Deze bijdrage behoeft echter nog steeds een zorgvuldige evaluatie en afstemming met de praktijk en zal uiteindelijk een aanpassing van de regeling tot gevolg hebben. Voor de subsidieberekening vanaf 2013 is in het subsidieprogramma, als (tijdelijke) oplossing de volgende nadere regel vastgesteld; ‘Een bijdrage in de activiteitenkosten van 33% (zie begroting) tot een maximum van € 1.500’. De jeugd- en jongerenorganisaties waar een lagere bijdrage in de activiteitenkosten wordt berekend ontvangen bij wijze van overgangsregeling de ‘historische’ bijdrage. In de periode najaar 2015 t/m voorjaar 2016 zal de ‘overgangsregeling’ verder uitgewerkt worden. De subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015 vervalt daarom op 1 juli 2016.