Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent monumenten Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, beeldbepalende panden/ensembles en beschermde stads– en dorpsgezichten Echt-Susteren 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent monumenten Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, beeldbepalende panden/ensembles en beschermde stads– en dorpsgezichten Echt-Susteren 2018
CiteertitelNadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, beeldbepalende panden/ensembles en beschermde stads– en dorpsgezichten Echt-Susteren 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2018nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2018-212879

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent monumenten Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, beeldbepalende panden/ensembles en beschermde stads– en dorpsgezichten Echt-Susteren 2018

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Afbakening

De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op:

 • a.

  rijksmonumenten zoals genoemd in artikel 1 van de Erfgoedwet;

 • b.

  beeldbepalende gebouwen en ensembles zoals genoemd in de bestemmingsplannen;

 • c.

  gemeentelijke monumenten zoals genoemd in artikel 1, onderdeel a Erfgoedverordening Echt-Susteren 2018;

 • d.

  een beschermd stads- en dorpsgezicht zoals genoemd in artikel 1, onderdeel c Erfgoedverordening Echt-Susteren 2018.

HOOFDSTUK 2 DUURZAAMHEID RIJKSMONUMENTEN, GEMEENTELIJKE MONUMENTEN, BEELDBEPALENDE GEBOUWEN/ENSEMBLES EN BESCHERMDE STADS– EN DORPSGEZICHTEN.

Artikel 2:1 Zonnepanelen bij rijksmonumenten

Het is verboden op een dak van een kerkgebouw, dat is aangewezen als rijksmonument, zonnepanelen te plaatsen.

Artikel 2:2 Zonnepanelen bij gemeentelijke monumenten

Het is verboden op een dak van een kerkgebouw, dat is aangewezen als gemeentelijk monument, zonnepanelen te plaatsen.

Artikel 2:3 Zonnepanelen bij gebouwen en ensembles met de dubbelbestemming “Waarde Cultuurhistorie”

Het is verboden op een dak van een kerkgebouw, dat de dubbelbestemming “Waarde Cultuurhistorie” heeft zonnepanelen te plaatsen.

Artikel 2:4 Zonnepanelen bij beschermde stads- en dorpsgezichten

 • 1.

  Het is verboden zonnepanelen te plaatsen in een beschermd stads- en dorpsgezicht.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing als, door de aanvrager nadrukkelijk wordt aangetoond dat:

  • a.

   het plaatsen van de zonnepanelen geschiedt op een relatief bescheiden schaal;

  • b.

   er geen historisch materiaal verloren gaat;

  • c.

   de zonnepanelen zich niet nadrukkelijk in het zicht bevinden;

  • d.

   de zonnepanelen qua materiaal van zodanige aard zijn, dat zij in het zonlicht niet reflecteren. Hetgeen betekent dat:

   • i.

    de folie en de dragers mat of donkerkleurig moeten zijn;

   • ii.

    de kleur van de zonnepanelen moet zijn afgestemd en moeten harmoniëren met de kleur van de dakbedekking.

  • e.

   de zonnepanelen, via een opbouwsysteem op de daken worden bevestigd.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Bijzondere afwijkingsbevoegdheid

In geval van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten van de nadere regels af te wijken.

Artikel 3:2 Overig

De bij dit document behorende bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 3:3 Citeertitel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, beeldbepalende panden/ensembles en beschermde stads– en dorpsgezichten Echt-Susteren 2018”.

Artikel 3:4 Inwerkingtreding

De vastgestelde “Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, beeldbepalende panden/ensembles en beschermde stads– en dorpsgezichten Echt-Susteren 2018” treden in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de “Erfgoedverordening Echt-Susteren 2018”.

BIJLAGE 1, TOELICHTING BEHORENDE BIJ NADERE REGELS DUURZAAMHEID RIJKSMONUMENTEN, GEMEENTELIJKE MONUMENTEN, BEELDBEPALENDE GEBOUWEN/ENSEMBLES EN BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN

 • Artikel 2:1 tot en met 2:3: omdat kerkgebouwen hoog zijn en daardoor markant aanwezig, is er voor gekozen het plaatsen van zonnepanelen op de daken van beeldbepalende gebouwen/ensembles en/of op kerkgebouwen die zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument, niet toe te staan. Daarnaast hebben deze kerkgebouwen een grote cultuurhistorische waarde en hebben zij ook een stedenbouwkundig belang. Door het plaatsen van zonnepanelen zou hier inbreuk op worden gemaakt.

 • Artikel 2:4, tweede lid, onderdeel e: deze systematiek heeft als voordeel dat de bevestiging “omkeerbaar” is en op termijn aan de hand van nieuwe inzichten kan worden verwijderd.