Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent bevoegdheden en uitvoeringstaken leerplicht (Mandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent bevoegdheden en uitvoeringstaken leerplicht (Mandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018)
CiteertitelMandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Alle (onderdelen van) eerder genomen besluiten waarin de in dit besluit genoemde bevoegdheden worden gemandateerd, worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. Leerplichtwet 1969
 6. artikel 16, vierde lid, van de Leerplichtwet 1969
 7. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
 8. Wet op de expertisecentra
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2019nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-271056

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent bevoegdheden en uitvoeringstaken leerplicht (Mandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

 

Overwegende dat:

 

 • a)

  de uitvoering van de Leerplichtwet 1969, de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) is opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente van de in de bovengenoemde regelingen genoemde jongeren en in artikel 1`, onder b en c, artikel 1a, artikelen 1a1 van de Leerplichtwet 1969, bedoelde scholen of instellingen;

 • b)

  de gemeente Echt-Susteren en de gemeente Roermond een dienstverleningsovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot de uitvoering van bovengenoemde wetten en regelingen, waardoor de gemeente Roermond de uitvoerende taken namens de gemeente Echt-Susteren gaat uitvoeren;

 • c)

  met het oog op een zorgvuldige gang van zaken het gewenst is de bevoegdheden ten aanzien van het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft van Echt-Susteren te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, respectievelijk de burgemeester van Roermond, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, respectievelijk aan de directeuren van het directieteam van de gemeente Roermond, respectievelijk aan het hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond, respectievelijk de medewerkers van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond, indien en voor zover deze in het kader van hun functie reeds formeel belast zijn met de uitvoering van de onder a. genoemde wetten en regels, dan wel ingevolge artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 zijn aangewezen als leerplichtambtenaar door het college van burgemeester en wethouders van Roermond;

 

Gelet op:

 

 • het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • en in het bijzonder artikel 10.3, artikel 10.4 en artikel 10:6, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Leerplichtwet 1969;

 • de door het college van burgemeester en wethouders van Roermond vastgestelde Ambtsinstructie ingevolge artikel 16, vierde lid, van de Leerplichtwet 1969;

 • de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten);

 

Besluiten:

 

 • i.

  de bevoegdheden genoemd in de Leerplichtwet 1969, en de uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de expertisecentra) te mandateren aan het hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond, respectievelijk de medewerkers van de afdeling Sociale Zaken van Roermond, indien en voor zover deze het in het kader van hun functie reeds formeel belast zijn met de uitvoering van de onder a. genoemde wetten en regels, dan wel ingevolge artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 zijn aangewezen als leerplichtambtenaar door het college van burgemeester en wethouders van Roermond;

 • i.

  de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op bezwaarschriften gericht tegen de onder i. op grond van de genoemde bevoegdheden en uitvoeringstaken genomen besluiten te mandateren aan de directeuren van het directieteam van de gemeente Roermond;

 • i.

  ten aanzien van de uitvoering van de bevoegdheden de volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1  

Indien bij het namens burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van dezen is betrokken, legt de gemandateerde de zaak voor verdere besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren voor:

 • a.

  indien het voornemen bestaat om van het gevoerde beleid af te wijken of dit aan te vullen;

   

 • b.

  indien redelijkerwijs te verwachten is dat het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken (bestuurlijk/politieke gevoeligheid);

   

 • c.

  indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële verplichtingen of andere zwaarwegende bestuurlijke gevolgen kunnen voortvloeien.

Artikel 2  

Bij de uitoefening van de bevoegdheid namens burgemeester en wethouders van, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

"burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

krachtens mandaat",

 

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening en naam.

Artikel 3  

Op nader gezamenlijk te bepalen wijze doet de gemandateerde aan burgemeester en wethouders van Echt-Susteren verslag van de wijze waarop gebruik is gemaakt van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4  

 • 1.

  Alle (onderdelen van) eerder genomen besluiten waarin de in dit besluit genoemde bevoegdheden worden gemandateerd, worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het plaatselijk weekblad en via de gemeentelijke website.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit Leerplicht en RMC 2018’.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

dr. J.W.M.M.J. Hessels