Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen (Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen (Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2020)
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2017.

Deze regeling wordt toegepast met ingang van 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-316261

Z19/014032-D - 28903

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen (Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2020)

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. dinsdag 22 oktober 2019;

 

Besluit:

Vast te stellen de:

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2020.

Artikel 1 uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Onroerende-zaak belastingen;

 • b.

  Rioolheffing;

 • c.

  Toeristenbelasting;

 • d.

  Hondenbelasting;

 • e.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • f.

  Precariobelasting;

 • g.

  Staangeld;

 • h.

  Leges;

 • i.

  Tarieven dienstverlening aan derden

Artikel 2 beperkte kwijtschelding

Voor de afvalstoffenheffing (vast recht), zoals bedoeld in hoofdstuk 1, onderdeel hoofdstuk 1.1. van de bij de vigerende verordening reinigingsheffingen behorende tarieventabel, kan volledige kwijtschelding worden verleend.

Artikel 3. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoe-ringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Na-dere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschel-ding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoe-fent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoe-ringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Echt-Susteren 2017, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Deze regeling wordt toegepast met ingang van 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belas-tingen Echt-Susteren 2020’.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. woensdag 18 december 2019.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans

griffier

dr. J.W.M.M.J. Hessels

burgemeester