Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening tot toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening tot toekenning van gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Echt-Susteren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentwet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2004Onbekend

05-02-2004

't Waekblaad, 19-02-2004

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren

d.d. 2 december 2003;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, ;

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening tot toekenning van gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 1
 • 1.

  Aan personen, verenigingen, stichtingen en instellingen die daarvoor op grond van de bepalingen in deze verordening in aanmerking komen, kan de erepenning van de gemeente Echt-Susteren worden toegekend.

 • 2.

  In zeer uitzonderlijke gevallen kan aan de sub 1 bedoelde personen tevens het ereburgerschap van de gemeente Echt-Susteren worden toegekend.

Artikel 2
 • 1.

  De erepenning wordt in zilver geslagen en vertoont het wapen van de gemeente.

 • 2.

  De vormgeving, uitvoering en afmeting worden voor het overige door het college van burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 3

De erepenning als bedoeld in artikel 1, kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en niet-ingezetenen voor jegens de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende en buitengewone verdiensten of voor het verrichten van een daad of prestatie waarbij het algemeen belang is gediend, danwel voor het blijk geven van bijzondere burgerzin.

Aan de toekenning worden voorts de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  de verdiensten kunnen niet op passende wijze worden gehonoreerd door middel van een Koninklijke Onderscheiding;

 • b.

  de activiteiten waarvoor de onderscheiding wordt verleend dienen een aanzienlijke tijdsruimte te omvatten en voornamelijk belangeloos te zijn verricht.

Artikel 4

De erepenning als bedoeld in artikel 1, kan voorts worden toegekend aan verenigingen, stichtingen of instellingen bij de viering van bijzondere bestaansjubilea van tenminste 100 jaar. De verenigingen, stichtingen of instellingen moeten wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien zijn en dienen tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De verenigingen, stichtingen of instellingen moeten zich bovendien op hun gebied duidelijk onderscheiden.

Artikel 5

Het ereburgerschap als bedoeld in artikel 1, kan worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan ingezetenen en niet-ingezetenen voor jegens de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende en zeer uitzonderlijke verdiensten gedurende een aanzienlijke tijdsruimte.

Ook het verrichten van een daad van uitzonderlijke aard of uitzonderlijkeprestatie gedurende een langere periode, waardoor men aanspraak kanmaken op grote waardering, achting en dankbaarheid van gemeentebestuur en ingezetenen, levert grond op voor het verlenen van het ereburgerschap.

Artikel 6
 • 1.

  De toekenning van de in artikel 1 bedoelde erepenningen geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. In het besluit wordt kort de reden van toekenning vermeld. Aan begiftigde wordt een oorkonde met afschrift van het besluit uitgereikt.

 • 2.

  Bij toekenning van het ereburgerschap wordt aan de raad een afschrift van het besluit ter inzage gelegd.

 • 3.

  Van elke toekenning wordt aantekening gehouden in het ereboek.

Artikel 7

Burgemeester en Wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop een onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt.

Artikel 8

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kunnen Burgemeester en Wethouders de begiftigde het ereburgerschap en/of de erepenning ontnemen.

Dit geschiedt bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 9

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen tot het toekennen van een onderscheiding.

Artikel 10

Deze verordening treedt in de plaats van:

‘Verordening inzake instelling en toekenning van erepenningen en van het ereburgerschap der gemeente Echt’, vastgesteld door de raad der gemeente Echt op 30 november 1965;

‘Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen’, vastgesteld door de raad der gemeente Susteren op 18 februari 1982.

Artikel 11

De ereburgerschappen en erepenningen welke op grond van de in artikel 10 bedoelde verordeningen zijn toegekend, worden geacht te zijn toegekend op grond van deze verordening.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening tot toekenning van gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Echt-Susteren’.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag van de vaststelling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 5 februari 2004.

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

M. Schoenmakers, mr. E. Schaftenaar.