Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Subsidieregeling Speelvoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Speelvoorzieningen
CiteertitelSubsidieregeling Speelvoorzieningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtreding op de datum van inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening algemene subsidieverordening gemeente Ede, ondertekend 30 oktober 2014, Gemeenteblad 2014, 532.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Ede

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2014nieuwe regeling

08-07-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 564

16030

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Speelvoorzieningen

Het college van Burgemeester en wethouders van Ede;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Ede (ASV);

besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Speelvoorzieningen

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college op de in artikel 2 bedoelde beleidsterreinen.

Artikel 2. Beleidsterreinen

Op grond van deze subsidieregeling kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten op de volgende beleidsterreinen:

 • 1.

  Speeltuinwerk

 • 2.

  Speel-o-theek

Artikel 3. Beleidsdoel

Edese jongeren laten opgroeien tot zelfstandige burgers die, passend bij hun capaciteiten en mogelijkheden, hun eigen verantwoordelijkheden kennen en die positief meedoen aan het maatschappelijk leven.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  Speeltuinwerk Speeltuinwerk door speeltuinverenigingen, gericht op het scheppen van mogelijkheden tot vormende recreatie. Door de organisatie van activiteiten en met gebruikmaking van de aanwezige speeltoestellen wordt de bezigheid, de verkenning, de ontwikkeling, de ontspanning, de fantasie en de speldrift van kinderen gestimuleerd.

 • 2.

  Speel-o-theek Het uitlenen van spel- en ontwikkelingsmateriaal aan (groepen van) kinderen en/of instellingen ter verbetering van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen te geraken, alsmede het adviseren van ouders/begeleiders van kinderen op dit gebied.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente Ede.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Speelvoorzieningen.

Aldus vastgesteld op 8 juli 2014,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, w.g. WIELINGA

de burgemeester, w.g. VAN DER KNAAP