Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Nadere regel Wmo 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel Wmo 2015
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning Ede 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201714-07-2017art. 4

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 1411

60045
01-01-201531-12-2016nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 637

22997

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel Wmo 2015

 

 

Hoofdstuk 1 - Inleiding

In deze nadere regel wordt het pgb, de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb, alsmede de tegemoetkoming meerkosten verder uitgewerkt.

Op een later tijdstip wordt hieraan toegevoegd:

 • -

  de meldingsregeling calamiteiten en geweld

  en

 • -

  de jaarlijkse waardering van mantelzorgers.

Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb)

Artikel 1. Tarief pgb

 • 1.

  Het tarief voor een pgb:

  • a.

   Is gebaseerd op een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;

  • b.

   is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en

  • c.

   bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie adequate goedkoopste maatwerkvoorziening in natura.

 • 2.

  In het tarief voor een pgb wordt geen rekening gehouden met kosten voor administratie en coördinatie en belangenbehartiging.

Artikel 2. Hoogte pgb

 • 1.

  De hoogte van een pgb voor:

  • a.

   Huishoudelijke hulp door een persoon, die niet als professional werkzaam is, bedraagt  60 % van het tarief per uur van het in de betreffende situatie adequate goedkoopste tarief in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde aanbieder.

  • b.

   Huishoudelijke hulp door een persoon die als professional werkzaam is, bedraagt 70% van het tarief per uur van de in de betreffende situatie adequate goedkoopste zorg in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde aanbieder.

  • c.

   De overige dienstverlening, behoudens kortverblijf en beschermd wonen, door een niet daartoe opgeleid persoon of iemand die afkomstig is uit het sociale netwerk van cliënt bedraagt € 20,00 per uur of dagdeel.

  • d.

   De overige dienstverlening, behoudens kort verblijf en beschermd wonen, door een daartoe opgeleid persoon wordt per uur bepaald op 70 % van het tarief per uur van de in de betreffende situatie adequate goedkoopste maatwerkvoorziening in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde instelling.

  • e.

   Kortdurend verblijf uitgevoerd door een niet daartoe opgeleid persoon of iemand die afkomstig is uit het sociale netwerk van cliënt bedraagt ten hoogste € 30,00 per etmaal.

  • f.

   Kortdurend verblijf uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon bedraagt € 101,00 per etmaal (all-in tarief).

  • g.

   Beschermd wonen bedraagt 90% van het tarief in de betreffende situatie adequate goedkoopste maatwerkvoorziening in natura zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde instelling.

Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen of pgb’s

Artikel 3. Hoogte eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s

 • 1.

  De eigen bijdrage is gelijk aan de werkelijke kostprijs van de voorziening, voor zover in dit artikel of het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 niet anders is bepaald.

 • 2.

  De eigen bijdrage voor het gebruik van de kortingspas voor de Regiotaxi bedraagt het verschil tussen het laagste reguliere tarief van de Regiotaxi en het Wmo-tarief als bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 3.

  De eigen bijdrage voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf bedraagt:

  • a.

   € 14,20 per uur bij individuele zorg;

  • b.

   € 14,20 per dagdeel van maximaal vier uur bij zorg die wordt verleend in groepsverband.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde bijdrage voor individuele zorg wordt naar evenredigheid verminderd indien korter dan een uur zorg wordt verleend.

 • 5.

  Voor zover de op basis van dit artikel vastgestelde eigen bijdrage hoger is dan de maximale eigen bijdrage die geldt ingevolge het bepaalde in artikel 3.1, eerste lid en artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt deze vastgesteld op de maximale eigen bijdrage.

Artikel 3a. Duur van de eigen bijdrage

 • 1.

  Voor een traplift in eigendom van de gemeente is maximaal 91 perioden van vier weken een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2.

  Voor voorzieningen in eigendom is maximaal gedurende 39 perioden van vier weken een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 3.

  Voor andere maatwerkvoorzieningen is een eigen bijdrage verschuldigd zolang de cliënt van de voorziening gebruik maakt dan wel bij pgb’s gedurende de periode van de verstrekking.

Artikel 3b. Geen eigen bijdrage

 • 1.

  Voor woningaanpassingen ten behoeve van een persoon onder 18 jaar is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Artikel 3c. Inning eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK met uitzondering van opvang.

 • 2.

  De eigen bijdrage voor opvang wordt vastgesteld en geïnd door het College.

Artikel 4. Sociaal vervoer

 • 1.

  Voor het reizen met de Valleihopper met een toegekende kortingspas is voor een rit een tarief verschuldigd, dat is gebaseerd op het tarief dat in het regulier openbaar vervoer wordt gehanteerd. Het instaptarief bedraagt € 0,70. Op dit bedrag wordt een tarief van € 0,14 per km berekend.

 • 2.

  Voor de kortingspas zelf is belanghebbende de aanschafkosten verschuldigd van € 7,50.

 • 3.

  De eigen bijdrage bedraagt € 0,07 per km.

 • 4.

  Belanghebbende kan maximaal per kalenderjaar 2.500 km met het collectief aangepaste vervoer reizen tegen het tarief als bedoeld in het eerste lid. Uitbreiding van het aantal kilometers is mogelijk als er sprake is van zwaarwegende omstandigheden waardoor 2.500 km in het specifieke geval onvoldoende blijken te zijn. Belanghebbende dient aannemelijk te maken dat sprake is van zwaarwegende omstandigheden.

 • 5.

  Als op medische indicatie begeleiding van de belanghebbende tijdens het gebruik van het collectief systeem van aangepast vervoer noodzakelijk is, is de rit voor de begeleider gratis.

 • 6.

  Als op sociale indicatie begeleiding van belanghebbende nodig is tijdens en na het gebruik van het collectief systeem van aangepast vervoer betaalt belanghebbende behalve voor zichzelf ook voor de begeleider het vaste tarief als bedoeld in artikel 4.1.

Hoofdstuk 4 - Tegemoetkoming meerkosten

Artikel 5. Tegemoetkoming voor meerkosten

 • 1.

  De tegemoetkoming voor:

  • a.

   Gebruik eigen auto bedraagt maximaal € 800,00 per jaar;

  • b.

   Verhuiskosten- en inrichtingskosten bedraagt: € 2.750,00;

  • c.

   Een burger die zijn woning verlaat ten behoeve van iemand met beperkingen maximaal€ 5.799,00;

  • d.

   Aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel bedraagt € 2.600,00.

  • e.

   Het bezoekbaar maken van een woning wordt bepaald op basis van:

   • 1.

    De omvang van de aanpassing;

   • 2.

    Het programma van eisen voor de aanpassing;

   • 3.

    De keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer, en

   • 4.

    De laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een erkende aannemer;

   • 5.

    En bedraagt niet meer dan € 5.000,00.

  • f.

   Indien de voorziening een woningsanering betreft waarbij stoffering en/of vloerbedekking dient te worden vervangen, verlenen burgemeester en wethouders een financiële tegemoetkoming waarbij afhankelijk van de ouderdom van de te vervangen zaken de volgende systematiek wordt gehanteerd:

   • a.

    Tot 2 jaar oud: vergoeding 100% van het normbedrag;

   • b.

    Tot 4 jaar oud: vergoeding 75% van het normbedrag;

   • c.

    Tot 6 jaar oud: vergoeding 50% van het normbedrag;

   • d.

    Tot 8 jaar oud: vergoeding 25% van het normbedrag;

   • e.

    Ouder dan 8 jaar: geen vergoeding.

  Het college sluit aan bij de normbedragen van de Nibudprijzengids.

  • g.

   Burgemeester en wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming voor de kosten vantijdelijke huisvesting geven bij een noodzakelijke aanpassing van de huidige woonruimte van belanghebbende of de door belanghebbende nog te betrekken woonruimte gedurende 6 maanden.

   • 1.

    De hoogte van een te verlenen financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting bedraagt:

    • a.

     de werkelijke kosten - met een maximum van € 681,02, zijnde de maximale huursubsidiegrens per maand - in verband met het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte;

    • b.

     de werkelijke kosten - met een maximum van € 350,00 per maand - in verband met het tijdelijk betrekken van niet – zelfstandige woonruimte.

  • h.

   Burgemeester en wethouders kunnen een financiële tegemoetkoming voor de kosten vanhet verwijderen van woonvoorzieningen verlenen indien een woning door de aangebrachtevoorzieningen onverhuurbaar wordt. Ook kan het college een financiële tegemoetkomingverstrekken voor het verwijderen van een voorziening, die niet meer wordt gebruikt en diedoor het verwijderen beschikbaar komt voor hergebruik. De financiële tegemoetkomingwordt vastgesteld op de hoogte van de kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden. Hoofdstuk 5 - Meldingregeling calamiteiten en geweld

Hoofdstuk 5 Meldingsregeling calamiteiten en geweld

Artikel 6 Meldingsregeling calamiteiten en geweld

(gereserveerd)

Hoofdstuk 6 - Jaarlijkse waardering mantelzorgers

Artikel 7. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

(gereserveerd)

Hoofdstuk 7 - Slotbepalingen

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van deze Nadere regels als toepassing daarvan leidt tot een onaanvaardbare situatie.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2015.

 • 3.

  Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2013 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2014, nr. 22997

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,

de secretaris, w.g. WIELINGA

de burgemeester, w.g. VAN DER KNAAP

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2016, nr. 60045

de secretaris, w.g. ai VISSER

de burgemeester w.g. VAN DER KNAAP

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hieronder behandeld.

Artikel 1. tarief pgb

Lid 2 In het tarief pgb worden geen kosten opgenomen voor:

- Administratie

De doorlopende administratiekosten die de budgethouder bij derden heeft belegd komen niet voor vergoeding uit het pgb in aanmerking. De pgb-administratie doet een budgethouder zelf of een vertegenwoordiger doet dit zonder hiervoor geld uit het pgb te ontvangen. Met de invoering van het trekkingsrecht worden de administratieve lasten beperkt.

- Coördinatie en belangenbehartiging:

Een budgethouder komt in principe alleen in aanmerking voor een pgb als hij zelf (of een vertegenwoordiger) op verantwoorde wijze regie kan voeren. Bij een budgethouder zal daarom coördinatie niet aan de orde zijn, deze rol vervult de budgethouder immers zelf of is belegd bij de vertegenwoordiger. Het zelfde geldt voor belangenbehartiging.

Artikel 3. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s

Deze bepaling is een uitwerking van artikel 11, vijfde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ede 2015. De bedragen per vier weken en de inkomensbedragen worden op grond van artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd.

Wat betreft de hoogte van de eigen bijdrage wordt aangesloten bij de bestaande praktijk, zowel wat betreft de nieuwe Wmo taken, als de bestaande Wmo taken.

Persoonlijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een verstandelijke handicap, zintuiglijke handicap of psychiatrische aandoening/beperking.

Kortdurend verblijf: kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger (respijtzorg).

Opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Artikel 4. Sociaal vervoer

 • 1.

  Voor het gebruik van het collectief vervoer is een vergoeding verschuldigd. Zonder beperking zou de belanghebbende immers ook kosten maken voor het openbaar vervoer. De meerkosten van het collectief vervoer worden middels subsidiëring aan de vervoerder door de gemeente vergoed.

 • 2.

  De aanschafkosten voor de kortingskaart komen overeen met de kosten van een ov chipkaart.

 • 3.

  Het gebruik van collectief vervoer tegen een laag tarief is niet onbeperkt. Een aantal van 900 zones per kalenderjaar wordt normaal gesproken voldoende geacht om de vervoersbehoefte te dekken.

  Aanvullende toekenning tot een hoger aantal zones blijft in bijzondere, individueel bepaalde omstandigheden mogelijk. Belanghebbende dient zelf aan te tonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.

 • 4.

  Als het om medische reden noodzakelijk is om een begeleider te laten mee reizen, dan kan deze gratis meereizen. Hiervoor is evenmin een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 5.

  Als het om sociale reden noodzakelijk is een begeleider mee te laten reizen dan betalen belanghebbende en de begeleider beide het vaste tarief genoemd in artikel 4.1.

 • 6.

  Het is alleen toegestaan te reizen met de kortingspas voorzover het gaat om sociaal vervoer.

Artikel 5. Tegemoetkoming voor meerkosten

De tegemoetkoming wordt op grond van artikel 17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ede 2015 op aanvraag verstrekt.

Er is geen directe relatie tussen de hoogte van de tegemoetkoming meerkosten en de kosten van het geval waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

Artikel 6. Meldingsregeling calamiteiten en geweld

Dit artikel wordt op een later moment ingevuld.

Artikel 7. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

Dit artikel wordt op een later moment ingevuld.

Artikel 8. Hardheidsclausule

De hardheidsclausule kan bijvoorbeeld worden toegepast bij een inwoner die te maken heeft met onevenredig hoge zorgkosten en die niet tot de doelgroep van de bijzondere bijstand behoort. Er kan dan op grond van individuele omstandigheden een vergoeding van een deel van de kosten worden gegeven.