Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Subsidieregeling openbare oplaadpunten FoodValley

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling openbare oplaadpunten FoodValley
CiteertitelSubsidieregeling openbare oplaadpunten FoodValley
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Ede

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201431-12-2017nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 634

22823

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodValley

Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014.

Overwegende dat:

 • -

  Op 29 januari 2008 in regio De Vallei-verband door het DB is vastgesteld dat er uitvoering moet worden gegeven aan het Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit.

 • -

  Op 22 juni 2012 in het Dagelijks bestuur van regio De Vallei is ingestemd met het uitvoeren van de maatregel ‘Deelproject Elektrisch vervoer’.

 • -

  Op 14 maart 2013 door het ministerie van IenM en de provincie Gelderland is ingestemd met het besteden van de RSL middelen ten behoeve van de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

 • -

  Op 4 december 2014 opdracht is gegeven door het Dagelijks Bestuur (DB)van Regio de Vallei aan de gemeente Ede tot het uitvoeren van de RSL-maatregel ‘Deelproject Elektrisch Vervoer’, waaronder het opstellen van een subsidieregeling ten behoeve van de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. Voor uitvoering van deze maatregel door het Dagelijks Bestuur van Regio De Vallei een bedrag ter beschikking is gesteld van € 210.000.

Besluit de volgende subsidieregeling vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014, en wijzigingen ervan;

 • b.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Ede;

 • c.

  Elektrisch voertuig: Een voertuig zoals bedoeld in het eerste lid vanartikel 1 sub c, van de Wegenverkeerswet 1994, welk voertuig is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig;

 • d.

  Exploitant: de partij die als contractspartner van één van de Regio FoodValley gemeente een openbaar oplaadpunt plaatst en beheert

 • e.

  Gemeente: de gemeente Ede;

 • f.

  Openbaar oplaadpunt: een oplaadpunt in de openbare ruimte van één van de Regio FoodValley gemeenten dat nodig is voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • g.

  Regio FoodValley gemeenten (aanvragers): de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen;

 • h.

  RSL: Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit.

Artikel 2. Doel subsidieregeling en toepasselijkheid ASV

 • 1.

  Het doel van deze subsidieregeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de Regio FoodValley gemeenten door het plaatsen en beheren van openbare oplaadpunten.

 • 2.

  Op deze subsidieregeling is de ASV van toepassing.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen ten behoeve van het plaatsen en laten beheren van openbare oplaadpunten op het grondgebied van een Regio FoodValley gemeente.

 • 2.

  Het oplaadpunt waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   het openbare oplaadpunt wordt aangelegd in opdracht van één van de Regio FoodValley gemeenten;

  • b.

   de openbare oplaadpunten worden geplaatst binnen de gemeentegrenzen van de aanvragende Regio FoodValley gemeente;

  • c.

   De openbare oplaadpunten zijn geplaatst voor 1 november 2015.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 van deze subsidieregeling bedraagt € 210.000,00.

 • 2.

  De verdeling geschiedt op basis van datum van ontvangst van de aanvraag voor subsidieverlening zoals bepaald in artikel 6 lid 1 van deze subsidieregeling, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht eenmalig de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen, als datum van ontvangst geldt.

 • 3.

  Indien aanvragen een gelijke ontvangstdatum hebben en gezamenlijk het subsidieplafond zoals genoemd in het eerste lid overschrijden dan vindt de verdeling van het beschikbare bedrag plaats in afstemming met de aanvragers. Indien naar oordeel van de gemeente Ede geen overeenstemming wordt bereikt met de aanvragers vindt de verdeling van het beschikbare bedrag plaats naar rato van het aantal oplaadpunten waarvoor is aangevraagd.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 5. De aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door Regio FoodValley gemeenten.

Artikel 6. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking van/aanvulling op artikel 5 van de ASV worden bij de aanvraag tot subsidieverlening de volgende gegevens en stukken overgelegd:

 • a.

  Overeenkomst tussen aanvrager en exploitant van de openbare oplaadpunten;

 • b.

  Opgave van het aantal te plaatsen oplaadpunten.

Hoofdstuk 4 Verlening en weigering van de subsidie

Artikel 7. Verlening van de subsidie en hoogte van de subsidie

 • 1.

  De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend voordat het oplaadpunt is aangeschaft en aangelegd.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door middel van een formulier. Bij de aanvraag worden in ieder geval de gegevens en bescheiden overgelegd, zoals die in het aanvraagformulier zijn opgenomen.

 • 3.

  De subsidie wordt gemaximeerd op het bedrag dat aanvrager aan exploitant betaalt voor aanleg en beheer van een openbaar oplaadpunt eventueel opgehoogd met de kosten voor de inrichting van de laadplekken, tot een maximum van € 4.500,- per openbaar oplaadpunt.

 • 4.

  De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend voor 12 december 2014.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de ASV kan het college geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

 • a.

  het project niet uitgevoerd kan worden binnen de projectperiode;

 • b.

  De aanvraag voor subsidieverlening is ontvangen na 12 december 2014.

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 9. Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen op grond van artikel 13 van de ASV is aan de subsidie de verplichtingen verbonden dat de subsidieontvanger uiterlijk 1 maart 2015, 1 mei 2015 en 1 juli 2015 rapporteert over de voortgang van het project. Daarbij wordt in elk geval aangegeven hoeveel oplaadpunten geplaatst zijn en hoeveel aanvragen nog in behandeling zijn.

Hoofdstuk 6 Verantwoording en vaststelling van de subsidie

Artikel 10. Vaststelling en betaling van de subsidies

 • 1.

  De aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend uiterlijk 4 weken na aflopen van de projectperiode en/of voor 30 november 2015.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 15 van de ASV bevat de aanvraag tot subsidievaststelling:

  • a.

   een geografische kaart met daarop de locaties van de geplaatste oplaadpunten;

  • b.

   facturen en betaalbewijzen van de geplaatste oplaadpunten.

 • 3.

  Het college betaalt geen voorschotten uit.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad;

 • 2.

  De subsidieregeling vervalt met ingang van 31 december 2017.

Artikel 12. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling openbare oplaadpunten FoodValley.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2014, nr. 22823

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,

de secretaris, w.g. WIELINGA

de burgemeester, w.g.VAN DER KNAAP

Toelichting

Algemeen

Het verbeteren van de luchtkwaliteit staat hoog op de bestuurlijke agenda, zowel nationaal als Europees. Vanuit de EU is voor alle lidstaten vereist om aan de Europese grenswaarden te voldoen. Bij brief van 28 maart 2008 is een beschikking aan Regio De Vallei afgegeven inzake het treffen van maatregelen die bijdragen aan de verbetering van luchtkwaliteit in Gelderland. De maatregelen maken deel uit van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Gelderland tranche 1 en 2 (hierna: RSL). Voor deze maatregelen is een bedrag ad € 1.607.700,- ter beschikking gesteld aan de regio De Vallei. Eén van de maatregelen betreft is het stimuleren van elektrisch vervoer, dit gebeurt onder andere door het plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte. Deze oplaadpunten dragen bij aan het versnellen van het gebruik van elektrische auto’s in de regio.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen gegeven.

Onder ASV wordt de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014 verstaan. Deze is terug te vinden op www.overheid.nl.

Onder een elektrisch voertuig wordt verstaan een motorvoertuig zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 sub c van de Wegensverkeerswet 1994 die geregistreerd is bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en een elektrische motor als hoofdmotor heeft waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij. Deze batterij dient te worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig zelf.

Onder een openbaar oplaadpunt wordt verstaan een fysieke stekkeraansluiting op het oplaadobject waaraan een gebruik een elektrisch voertuig kan opladen door deze aan te sluiten met een oplaadkabel. Onder openbaar wordt verstaan een in gemeentelijk eigendom zijnde buitenruimte welke voor eenieder toegankelijk is. Het openbaar oplaadpunt moet gevestigd zijn in één van de Regio FoodValley gemeenten.

Artikel 2. Doel subsidieregeling

Het globale doel van de RSL subsidieregeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit zodat voldaan wordt aan de Europese grenswaarden. Dit kan onder meer door het stimuleren van elektrisch vervoer en het plaatsen van openbare oplaadpunten. Hiermee wordt de drempel voor particulieren om een elektrisch voertuig aan te schaffen verlaagd. De subsidieregeling is een uitvoeringsmaatregel binnen het beleidsterrein: Milieu en Landschap.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Een subsidie kan worden verleend voor het aanleggen van een openbaar oplaadpunt en eventueel het inrichten van de laadplek (plaatsen bebording e.d.). Per oplaadpunt wordt een bedrag van maximaal € 4.500 bijgedragen, afhankelijk van de afspraken die er met de exploitant worden gemaakt per gemeente. In lid 2 van dit artikel worden enkele cumulatieve voorwaarden genoemd.

Ten eerste moet het oplaadpunt geplaatst worden in één van de Regio FoodValley gemeenten.

Ten tweede moet de betreffende gemeente voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag een overeenkomst hebben gesloten met een exploitant van oplaadpunten. De betreffende gemeente heeft een keuzevrijheid met welke exploitant zij zulk een overeenkomst af sluit mits de opgenomen bepalingen vergelijkbaar zijn met de bepalingen in de overeenkomst die door gemeente Ede is aangegaan. Gemeente Ede heeft reeds een concessieovereenkomst afgesloten met Cofely Energy & Infrastructuur, met als kenmerk 2013-017279. Deze is aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

Ten derde moeten de oplaadpunten geplaatst worden voor 1 november 2015.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeelsleutel

Het subsidieplafond voor de subsidiabele activiteiten zoals opgenomen in artikel 3 is € 210.000. In artikel 4 is eveneens opgenomen dat de aanvragen op chronologische volgorde worden behandeld. De aanvraagdatum in deze is bepalend. Hierin wordt een uitzondering gemaakt voor de situatie zoals opgenomen in art. 4:5 Awb waarbij een aanvraag in beginsel niet compleet is en op een later moment een aangevulde aanvraag ontvangen wordt. In deze situatie geldt de datum van ontvangst van de aangevulde aanvraag als zijnde aanvraagdatum.

Indien er sprake is van meerdere aanvragen met dezelfde aanvraagdatum welke gezamenlijk het subsidieplafond overschrijden wordt de resterende subsidie in overeenstemming met aanvragers herverdeeld, dan wel naar rato van het aantal aangevraagde oplaadpalen verdeeld.

Artikel 5. De aanvrager

In dit artikel is vastgesteld dat enkel de gemeenten welke behoren tot de Regio FoodValley een aanvraag in kunnen dienen. Dit zijn de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Rhenen, Ede, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Artikel 6. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In dit artikel worden de vereiste gegevens opgesomd welke bij de aanvraag als bijlage meegezonden moeten worden. Dit betreft een overeenkomst zoals bepaald in artikel 3 lid 2 sub b en een opgave van het aantal te plaatsen oplaadpunten.

Artikel 7. Verlening van de subsidie en hoogte van de subsidie

In dit artikel wordt meer specifiek ingegaan op de te volgen procedure die bij de subsidieaanvraag gevolgd moet worden. Dit wil zeggen dat de aanvraag door de betreffende gemeente moet worden ingediend conform de gestelde procedure en de gebruikmaking van de daartoe aangewezen documenten. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de exploitatieovereenkomst die door de gemeente met de exploitant van de oplaadpalen is gesloten en de ksoten voor incrichting van de laadplek. Hierbij geldt een maximum van € 4.500 per openbaar oplaadpunt.

De aanvrager moet voor 12 december 2014 een subsidieaanvraag indienen. Vervolgens heeft de aanvrager tot 1 november 2015 de tijd om het project uit te voeren. Bij de subsidieaanvraag wordt vermeld voor hoeveel oplaadpunten subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In dit artikel worden, naast de weigeringsgronden die zijn opgenomen in artikel 8 van de ASV, een tweetal weigeringsgronden toegevoegd. Dit zijn weigeringgronden die verband houden met de situatie dat de subsidie niet (langer) middels de subsidie vanuit het RSL kan worden bekostigd.

Artikel 10. Vaststelling en betaling van de subsidies

In de subsidietoekenning wordt vastgelegd binnen welke projectperiode de openbare oplaadpunten moeten worden geplaatst. Dit houdt verband met de looptijd van het RSL en de verantwoording van deze middelen. De projectperiode loopt in elk geval af op de datum in desubsidietoekenning. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt verzonden uiterlijk 4 weken na aflopen van de projectperiode. Deze periode wijkt af van de periode in de ASV vanwege de verantwoordingstermijn van het RSL. Voorts wordt in het artikel geregeld welke documenten meegezonden moeten worden met de aanvraag tot subsidievaststelling.