Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
CiteertitelVerordening tot wijziging van het rechtals bedoeld in artikel 49, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Volgens artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is voor de behandeling van een verzoek om planschadevergoeding een recht van € 300,-- verschuldigd. Door het vaststellen van een verordening is de gemeenteraad bevoegd om dit bedrag met ten hoogste twee derde deel te verhogen of te verlagen. In zijn vergadering van 13 oktober 2005 heeft de raad besloten om bedoeld recht vast te stellen op het maximum-bedrag van € 500,--.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 49

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2005nieuwe regeling

13-10-2005

Ede-Stad

SG 2005 735

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De raad der gemeente Ede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2005,

nr. ONT 2005/3065;

gelet op het bepaalde in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

Artikel 1.

Het recht als bedoeld in artikel 49, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedraagt € 500,--.

Artikel 2.

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 2005.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad donderdag 13 oktober 2005,

nr. VR 2005/89.