Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

36 Stages

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling36 Stages
CiteertitelCAR/UWR
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-201601-01-2016Onbekend

25-04-2016

Gemeenteblad, 2016, 1262

49437

Tekst van de regeling

Intitulé

36 Stages

 

 

36 Stages

Artikel 36:1:1:1 Stagebegrip

Onder stage wordt verstaan een reeks van werkzaamheden die een leerling of student (stagiair) onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een stagebegeleider verricht bij de gemeente Ede (stageverlener) en die functioneel zijn voor het leerplan van de instelling waar de leerling of student onderwijs geniet (onderwijsinstelling).

Onder stage wordt eveneens verstaan een reeks van werkzaamheden die een persoon na recente afronding van een studie onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een stagebegeleider verricht bij de gemeente Ede zonder dat er een onderwijsinstelling bij is betrokken. De afspraken/regelingen met de onderwijsinstelling die in dit hoofdstuk worden genoemd zijn in dat geval niet van toepassing. Bij een stage na het afronden van de studie is het van belang dat de stage in principe aansluitend aan het afronden van de studie plaatsvindt en dat het gaat om een beperkt in tijd, afrondende voortzetting van een stage die bij de gemeente Ede is volbracht.

Artikel 36:1:1:2 Stageovereenkomst

Lid 1

De stageverlener sluit voorafgaand aan de stage met de stagiair een stageovereenkomst.

Lid 2

Op de stageovereenkomst is hoofdstuk 36 van de CAR/UWR van toepassing. De overige hoofdstukken uit de CAR/UWR zijn van toepassing indien in hoofdstuk 36 of in de stageovereenkomst uitdrukkelijk ernaar wordt verwezen.

Lid 3

In de overeenkomst worden ten minste afspraken gemaakt over:

 • -

  de aard en het doel van de stage;

 • -

  de periode waarbinnen de stage plaatsvindt;

 • -

  de plaats waar de stage plaatsvindt;

 • -

  de door de stagiair aan te houden werktijden.

Artikel 36:1:1:3 Begeleiding

Lid 1

De stageverlener wijst een stagebegeleider aan die belast is met de begeleiding van de stagiair en de contacten met de onderwijsinstelling.

Lid 2

De stagebegeleider bespreekt met de stagiair de voortgang van de stage en het functioneren van de stagiair volgens een in de stageovereenkomst overeen te komen frequentie.

Lid 3

De stagiair dient gedurende de stage de door de stagebegeleider/stageverlener te geven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen op te volgen.

Artikel 36:1:1:4 Vergoedingen

Lid 1

Aan de stagiair kan een maandelijkse stagevergoeding worden toegekend. Dit geldt niet voor kortdurende stages met een oriënterend karakter (snuffelstages). De hoogte van de stagevergoeding is afhankelijk van het type onderwijs dat de stagiair volgt.

Lid 2

Het bedrag van de stagevergoeding is opgenomen in artikel 40:1:1:10, lid 1 en is berekend op basis van (gemiddeld) 36 uur per week. De omvang van de stagevergoeding wordt naar evenredigheid vastgesteld wanneer er sprake is van minder stageuren per week.

Lid 3

In afwijking van het eerste lid kan de gemeente in uitzonderlijke gevallen een hogere stagevergoeding vaststellen.

Lid 4

De stagevergoeding wordt normaal gesproken uitgekeerd aan de stagiair. In voorkomende gevallen kan deze vergoeding aan de onderwijsinstelling worden uitbetaald.

Lid 5

Een stagiair die buiten gemeente Ede woont, ontvangt, voorzover hij/zij niet in aanmerking komt voor een gratis Openbaar Vervoerkaart (OV-kaart), een reiskostenvergoeding op basis van artikel 18:1:1:7 CAR/UWR.

Lid 6

De kosten die bij de uitvoering van de stage worden gemaakt, worden in beginsel vergoed overeenkomstig de geldende vergoedingsregelingen voor het personeel van de gemeente Ede. Pension- en verblijfskosten worden niet vergoed.

Lid 7

De stagevergoeding wordt stopgezet als de stagiair vrij heeft tijdens schoolvakanties.

Artikel 36:1:1:5 Openbaarmaking stageresultaten

De door de stagiair in het kader van zijn stage geleverde producten, zoals verslagen, onderzoeken, scripties, modellen of analyses, zijn beschikbaar voor de stageverlener. De producten worden niet openbaar gemaakt zonder dat hiervoor overeenstemming bestaat tussen de stageverlener, de stagiair (en de onderwijsinstelling).

Artikel 36:1:1:6 Geheimhouding en integriteit

De stagiair is zowel gedurende als na afloop van de stage verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem gedurende de stageperiode ter kennis komt en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijk is.

Artikel 36:1:1:7 Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

Lid 1

De stagiair dient zich gedurende de stage verzekerd te hebben tegen het risico wettelijke aansprakelijkheid en ziektekosten.

Lid 2

De stageverlener dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waaronder de stagiair valt.

Artikel 36:1:1:8 Ziekte

De stagiair geeft verzuim wegens ziekte vóór 9.00 uur door aan de stagebegeleider. Bij ziekte wordt, voorzover dat feit vanuit de onderwijsinstelling niet leidt tot beëindiging van de stage, de stagevergoeding doorbetaald gedurende de eerste week van de ziekte. Na de eerste week van ziekte bestaat geen recht op stagevergoeding.  

Artikel 36:1:1:9 Verlof

Lid 1

Bij een stageperiode van twee maanden of langer op basis van (gemiddeld) 36 uur per week, heeft de stagiair recht op 8 uur verlof per maand met behoud van de eventuele stagevergoeding. De omvang van dit verlof wordt naar evenredigheid bepaald wanneer er minder dan (gemiddeld) 36 uur per week stage wordt gelopen. Dit verlof kan in overleg met de stagebegeleider worden opgenomen. Het verlof wordt verondersteld te zijn opgenomen voor het einde van de stageperiode.

Lid 2

Buitengewoon verlof wordt verleend overeenkomstig de regelingen voor het personeel van de gemeente Ede. Collectieve sluitingsdagen worden gezien als buitengewoon verlof.

Artikel 36:1:1:10 Tussentijdse beëindiging stage

Lid 1

De stage kan in onderling overleg tussentijds beëindigd worden indien van (één van) de partijen redelijkerwijs niet verlangd kan worden de stage voort te zetten.

Lid 2

De stageverlener is gerechtigd (na overleg met de onderwijsinstelling) de stage te beëindigen indien de stagiair zich naar het oordeel van de stagebegeleider onvoldoende houdt aan de overeenkomst, de bij de stageverlener geldende regels of de gegeven aanwijzingen.