Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening afvalstoffenheffing 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvalstoffenheffing 2015
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 15.33 van de wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe verordening

06-11-2014

Digitaal gemeenteblad 12 november 2014

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing 2015

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. perceel: een gebouwde onroerende zaak - of een gedeelte ervan - dat blijkens indeling en in-richting bestemd is om als afzonderlijk geheel door een particulier huishouding te worden ge-bruikt en ook als zodanig wordt gebruikt. Met perceel worden gelijkgesteld: een stacaravan, een woonboot, een woonwagen en een de-montabel zomer- of vakantiehuisje, indien gebruikt door een particulier huishouding;

b. container: de door of vanwege de gemeente uitgezette ophaalbakken onderverdeeld in verschil-lende volumes;

c. gft: groente-, fruit- en tuinafval;

d. restafval: het huishoudelijke afval voorzover dat niet wordt gerekend tot het gft-afval;

e. grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen die met enige regelmaat in een particulier huishouden vrijkomen, maar die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere huis-houdelijke afvalstoffen aan de periodieke inzameldienst te worden aangeboden;

f. grof tuinafval: tuinafval dat met enige regelmaat in een particulier huishouden vrijkomt, maar dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als gft-afval aan de periodieke inzameldienst te worden aangeboden.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in arti-kel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven terzake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruikmaakt van een per-ceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

De afvalstoffenheffing wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven, op-genomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingtijdvak

1. Het belastingtijdvak is een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden. Een belastingjaar bestaat uit drie belastingtijdvakken.

2. Het eerste belastingtijdvak gaat in op 1 januari 2015.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid zijn verschuldigd bij het begin van het belasting-tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de belasting verschul-digd over zoveel volle kalendermaanden van het voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ont-heffing voor zoveel volle kalendermaanden van het voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalender-maanden overblijven.

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeen-te verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de heffing terzake van de niet met de

De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

1. Conform de bepalingen in  artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, vervallende zes weken na dagtekening van het aanslag¬biljet.

2. In afwijking  van het bepaalde in het eerste lid geldt dat zolang de verschuldig¬de bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtigen kunnen worden afge¬schreven, de aanslagen moeten worden betaald in vier gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elke van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de hef-fing en de invordering van de afvalstoffenheffing. 

Artikel 11 Overgangsrecht

De verordening afvalstoffenheffing 2014 van 7 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening afvalstoffenheffing 2015

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eersel van 6 november 2014

DE RAAD VOORNOEMD

de griffier, H.J. Broekman

de voorzitter, J.A.M. Thijs-Rademakers

Tarieventabel, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 1  

Hoofdstuk 1  Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

1.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting per lediging van een

 

1.1.2.1 container van 140 liter, bestemd voor restafval 

€  8,00

1.1.2.2 container van 140 liter, bestemd voor gft-afval

€  1,47

1.1.2.3 container van 80 liter, bestemd voor restafval 

€  4,51

1.1.2.4 container van 80 liter, bestemd voor gft-afval

€  1,47

1.1.2.5 container/emmer van 40 liter, bestemd voor restafval

€  2,25

1.1.2.6 container/emmer van 25 liter, bestemd voor  gft-afval

€  1,47

1.1.2.7 huisvuilzak van 60 liter, bestemd voor restafval 

€  3,43

 Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 

1.2.1.1 Voor het aanbieden van wit-en bruingoed, kadavers van kleine huisdieren, autobanden zonder velg (max. 5 stuks, afkomstig van personenauto), asbest (max. 35 m²), afgewerkte olie (max. 5 liter), KCA, retour glas, papier/karton, textiel/kleding en schoeisel, ijzer en metaal (ook blik), plastic verpakkingsafval en drankkartons

Gratis

1.2.1.2 voor het aanbieden van grof restafval, waaronder o.a. wordt verstaan tempex, ongesorteerd bouwafval, bankstellen (niet herbruikbaar), huisraad (niet herbruikbaar) en C-hout (=geïmpregneerd tuinhout en bielzen) op de milieustraat in Eersel:

 

• tot en met 1 m³ 

€ 15,00

• voor elke m³ meer

€ 20,00

voor het (gescheiden) aanbieden van asfalt, bouw- en sloophout, dakpannen, puin en metselstenen, gasbetonblokken, hout niet zijnde sloop- of snoeihout; kalkzandsteen, duroxblokken, plafondplaten, gips en gipsplaten, schone grond (onverdachte herkomst), tegels, cement, grint en betonpuin, matrassen en vloerbedekking

 

• tot en met 1 m³ 

€ 5,00

• voor elke m³ meer 

€ 10,00

1.2.1.3 voor het aanbieden van blad, gras, snoeihout en overig tuinafval:

 

• tot en met 1 m³  

€ 2,00

• voor elke m³ meer 

€ 4,00

De onder 1.2.1.2 en 1.2.1.3 genoemde tarieven worden bij meer dan zes bezoeken (waarvoor moet worden betaald) per kalenderjaar aan de milieustraat bij elk bezoek aan de milieustraat verdubbeld.

 

1.2.1.4 Voor het aanbieden van een vuilniszak huishoudelijk afval van maximaal 60 liter 

€ 5,00

 

 

€ 25,00

1.2.2.2 verhoogd voor elke kilogram met

€ 0,15

Behoort bij besluit van de raad van de Gemeente Eersel d.d. 6 november 2014

Mij bekend,

De griffier van Eersel,

H.J. Broekman