Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2015
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 223 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe verordening

18-12-2014

Digitaal gemeenteblad 22-12-2014

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2015

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

1. Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

1. De belasting wordt berekend naar de waarde in het economische verkeer van de woning.

2. De waarde in het economische verkeer wordt bepaald op die welke aan de woning dient te wor-den toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overge-dragen en de verkrijger de woning in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

3. De waarde in het economische verkeer is die bij het begin van het belastingjaar.

Artikel 5 Belastingtarief

1. Voor elke volle € 500,00 van de heffingsmaatstaf bedraagt de belasting € 3,49.

2. Het bedrag van de belasting wordt naar beneden afgerond op gehele euro’s.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

1. Conform het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aansla-gen worden betaald in één termijn, vervallende zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de hef-fing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Verordening forensenbelasting 2014, vastgesteld op 23 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstan-de dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2015".

Aldus vastgesteld  door de raad van de gemeente Eersel in zijn openbare vergadering van 18 december 2014

de griffier (plv.),  mevrouw mr. drs. C.M.J.H. Stox

de voorzitter, mevrouw J.A.M. Thijs-Rademakers