Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2014
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 lid 1 aanhef en onderdeel c van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe verordening

23-12-2013

De Kempenaer, 23 december 2013

R 13-72

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2014

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013, nummer R 13-72

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel c van de Gemeentewet;

b  e  s  l  u  i  t  :

vast te stellen de  Verordening op de heffing en de invordering van een vermakelijkhedenretributie 2014

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder een vermakelijkheid verstaan: een activiteit, waarbij wordt beoogd of mede beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte, voor eenieder na betaling toegankelijke inrichtingen, terreinen, wateren etc.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam vermakelijkhedenretributie worden rechten geheven ter zake van het geven van vermakelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die de vermakelijkheid geeft, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De grondslag voor de heffing is het aantal bezoekers, met een minimum van 500 bezoekers, van de in artikel 1 bedoelde vermakelijkheid.

2. Het tarief bedraagt 2% van de entreeprijs per bezoeker.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling

1. De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

2. Conform het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 13 één termijn, vervallende zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 7 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over het jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze heffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2013” van 20 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie 2014".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Eersel

van 23 december 2013

DE RAAD VOORNOEMD

de griffier, H.J. Broekman 

de voorzitter,  J.A.M. Thijs-Rademakers