Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Arbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de griffie
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de griffie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp16.01186

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 107e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201615-01-2020Nieuwe verordening

01-02-2016

Digitaal gemeenteblad 13 juli 2016

16.01186

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de griffie

De werkgeverscommissie van de gemeente Eersel;

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is tot het vaststellen van arbeidsvoorwaardenregelingen voor het personeel van de griffie;

Gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van 1 februari 2016,

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op het raadsbesluit van 31 mei 2012 tot het instellen van een werkgeverscommissie en tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie;

Besluit vast te stellen:

Artikel 1

De navolgende door burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel vastgestelde regelingen/notities over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie (met uitzondering van de regeling genoemd onder a. De vaststelling van deze regeling is op basis van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Eersel gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur van de GRSK) :

 • a.

  De CAR/UWO tot en met de laatste wijziging, vastgesteld d.d. 15-12-2015 (DB GRSK);

 • b.

  De Bezoldigingsregeling Kempengemeenten 2012, vastgesteld d.d. 20-12-2011

 • c.

  De Regeling commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden Kempengemeenten 2012, vastgesteld d.d. 15-11-2011;

 • d.

  De Werkkostenregeling, vastgesteld d.d. 26 mei 2015;

 • e.

  Het Reglement commissie Van werk naar werk, vastgesteld d.d. 19-11-1013;

 • f.

  De Regeling functiewaardering Kempengemeenten, vastgesteld d.d. 09-03-2010;

 • g.

  De Afbouwregeling gemeentejubilea, vastgesteld d.d. 12-01-2010;

 • h.

  De Notitie Integriteitsbeleid en de daarbij horende regelingen: Regeling nevenwerkzaamheden Kempengemeenten 2013, Regeling ambtseed of belofte Kempengemeenten 2013; Regeling ongewenst gedrag Kempengemeenten 2013; Regeling vermoeden misstanden Kempengemeenten 2013; Gedragscode ambtenaren Kempengemeenten 2013; Beleidsnotitie ongewenst gedrag Kempengemeenten 2013; vastgesteld d.d. 19-02-2013;

 • i.

  Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding Kempengemeenten 2011, vastgesteld d.d. 28-09-2011;

 • j.

  Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer, vastgesteld d.d. 12-01-2010;

 • k.

  Studiefaciliteitenregeling Kempengemeenten 2011, vastgesteld d.d. 28-11-2011;

 • l.

  Aanvullende Regeling verlof en werktijd Kempengemeenten, vastgesteld d.d. 12-01-2010.

Artikel 2

Bij de toepassing van de regelingen/notities als bedoeld in artikel 1 worden de in die regelingen/notities genoemde organen en/of functionarissen omgezet naar de situatie bij de griffie. Onder (college van) burgemeester en wethouders moet worden verstaan de werkgeverscommissie; onder gemeentesecretaris en afdelingshoofd de griffier, tenzij het gaat om besluiten die hemzelf betreffen, dan is de werkgeverscommissie het bevoegde orgaan.

Artikel 3
 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verzamelbesluit 1 Arbeidsvoorwaardenregelingen griffie gemeente Eersel’ en treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit worden alle eerder vastgestelde regelingen en notities die onderwerpen bevatten welke in dit besluit zijn opgenomen, geacht te zijn ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2016

de griffier, H.J. Broekman

de voorzitter, H.M.J. Wijnands