Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216.
 2. Gemeentewet, art. 219.
 3. Gemeentewet, art. 227.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2010Onbekend.

15-12-2009

De Hint 23-12-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

 

 

Artikel 1 Aard van de heffing

In de gemeente Eersel wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 1.1 van de "Marktverordening gemeente Eersel 2003".

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Tarieven

 • 1.

  Voor het innemen van een vaste standplaats, als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Marktverordening gemeente Eersel, wordt het marktgeld bij abonnement geheven en bedraagt per kalendermaand of gedeelte daarvan:

  • a.

   voor een standplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van kramen, tafels, verkoopwagens en dergelijke, per strekkende meter of gedeelte daarvan € 3,75

  • b.

   voor het uitstallen van goederen op de grond, per vierkante meter of gedeelte daarvan € 3,35

 • 2.

  Voor het innemen van een dagplaats, als bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Marktverordening gemeente Eersel, bedraagt het marktgeld per dag of gedeelte daarvan:

  • a.

   voor een standplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van kramen, tafels verkoopwagens en dergelijke, per strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,05

  • b.

   voor het uitstallen van goederen op de grond, per vierkante meter of gedeelte daarvan € 0,95

   

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  Met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid, wordt het marktgeld geheven bij wijze van afgifte van een schriftuur, waarvan het model door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

   

 • 2.

  Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is per twee kalendermaanden verschuldigd binnen tien dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving van het verschuldigde.

   

 • 3.

  Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, tweede lid, is verschuldigd op het tijdstip, waarop de standplaats wordt ingenomen.

   

Artikel 5 Teruggaaf

Wanneer betrokkene door omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen, van de standplaats geen gebruik heeft kunnen maken, wordt op zijn aanvraag restitutie van marktgeld verleend, met dien verstande, dat dan over de dagen, gedurende welke de standplaats wel is gebruikt, het marktgeld wordt berekend naar het tarief per dag, als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

Artikel 6 Nadere regels door burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2009 van 16 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

   

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

   

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010".

   

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Eersel

van 15 december 2009

DE RAAD VOORNOEMD

de griffier,                    de voorzitter,

H.J. Broekman           J.A.M. Thijs-Rademakers