Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Nadere regels subsidie ‘andere kijk op Dorpsraden’ gemeente Eersel 2019-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie ‘andere kijk op Dorpsraden’ gemeente Eersel 2019-2022
CiteertitelNadere regels subsidie ‘andere kijk op Dorsraden’ gemeente Eersel 2019-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpZorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-15326.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieverordening maatschappelijk welzijn gemeente Eersel 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-201931-12-2022Nadere regeling

11-06-2019

gmb-2019-148130

19.07229

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie ‘andere kijk op Dorpsraden’ gemeente Eersel 2019-2022

Het college van de gemeente Eersel;

 

gelet op:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

paragraaf 4 van de nota Welzijnskader Eersel 2017 tot en met 2020;

artikel 23, lid 1, van de Subsidieverordening maatschappelijk welzijn gemeente Eersel 2017;

het participatieplan ‘Dorpen maken het verschil 2019-2022’;

 

overwegende dat het van belang is dat inwoners de gelegenheid krijgen om met initiatieven te komen om de leefbaarheid van hun kern, wijk of buurt te verbeteren;

 

besluit vast te stellen:

 

Nadere regels subsidie ‘andere kijk op Dorsraden’ gemeente Eersel 2019-2022

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  aanvrager: een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die zich ten doel stelt om activiteiten, zonder winstoogmerk, te verrichten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Eersel;

 • b.

  inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Eersel.

 • c.

  lokaal initiatief: een initiatief georganiseerd en uitgevoerd door één of meerdere inwoners, met als doel het inzetten van de krachten en talenten van inwoners, ten behoeve van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de gemeente Eersel en in de dorpskernen;

 • d.

  leefbaarheid: het subjectieve gevoel over hoe aangenaam het is in een bepaalde omgeving te wonen en te leven;

 • e.

  sociale samenhang: hoe hecht een bepaalde groep mensen is; hoe groter de sociale samenhang, des te hechter de groep en des te meer binding er is in de groep;

 • f.

  subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van deze subsidie.

 

Artikel 2. Doelomschrijving

Deze nadere regels hebben als doel eenmalig middelen ter beschikking te stellen aan (de procesbegeleiding van) nieuwe initiatieven die een bijdrage geven aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Eersel en/of in de dorpskernen.

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Een lokaal initiatief komt in aanmerking voor subsidie indien:

  • a.

   Het de leefbaarheid en/of sociale samenhang in de directe woonomgeving ten goede komt;

  • b.

   Het niet gaat om een reguliere activiteit van een rechtspersoon zonder winstoogmerk, en;

  • c.

   Het beoogde resultaat in verhouding staat tot de kosten.

 • 2.

  Een aanvraag van een professionele organisatie (niet commercieel) die al gesubsidieerd wordt, komt in aanmerking indien duidelijk is dat het nieuwe initiatief niet binnen de bestaande budgetten (cq. herschikking binnen de budgetten) gerealiseerd kan worden.

 

Artikel 4. Subsidieplafond

Ter bekostiging van lokale initiatieven is door de raad een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringsbudget is het subsidieplafond.

 

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie geschiedt schriftelijk door het indienen van het aanvraagformulier lokale initiatieven ‘Dorpen maken het verschil’. Deze is te vinden op de website van de gemeente Eersel.

 • 2.

  De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van het initiatief;

  • b.

   de doelstelling die nageleefd wordt;

  • c.

   een opgave van medestanders waaruit blijkt dat afstemming is geweest met inwoners in het betreffende gebied en laat zien dat het voorstel voldoende draagvlak heeft;

  • d.

   een beschrijving van de concrete bijdrage door initiatiefnemers en aanvragers (cofinanciering en/of zelfwerkzaamheid);

  • e.

   een begroting en dekkingsplan van de kosten van het initiatief.

 

Artikel 6. Indieningstermijn

 • 1.

  Aanvragen om subsidie op grond van deze nadere regels kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  Het indienen van het aanvraagformulier, zoals bedoeld in artikel 5, wordt uiterlijk 12 weken voor de start van het project ingediend bij de gemeente Eersel.

 

Artikel 7. Afwegingsfactoren

Een subsidie wordt toegekend indien wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • a.

  het betreft een initiatief van een inwoner, inwoners of een collectief van inwoners;

 • b.

  het initiatief betreft activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en/of sociale samenhang en dient het algemeen belang;

 • c.

  het initiatief moet aantoonbaar draagvlak hebben;

 • d.

  er dient sprake te zijn van cofinanciering: Deze cofinanciering kan in geld, arbeid of natura vanuit diverse bronnen bestaan.

 •  

Artikel 8. Afwijzingsgronden

Aanvragen betreffende een dorpskern waar een Dorpsraad actief is worden voor besluitvorming door het college geconsulteerd met betrekking tot het initiatief.

Een aanvraag wordt voorts afgewezen als:

 • a.

  het initiatief een wettelijke taak betreft van de gemeente of in strijd is met gemeentelijk beleid;

 • b.

  er sprake is van een financieel belang van de indieners, zoals particuliere- of ondernemerswinst;

 • c.

  de financiële onderbouwing (incl. voor onderhoud of instandhouding) van het initiatief onvoldoende is;

 • d.

  het initiatief, naar het oordeel van het college niet of onvoldoende voldoet aan de omschrijving van de definitie zoals genoemd in artikel 1 onder c. van deze nadere regels;

 • e.

  de aanvraag gericht is op een bijdrage in de exploitatie, behalve als deze kosten noodzakelijk zijn voor het opstarten van een project;

 • f.

  het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 9. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing op de aanvraag voor ten hoogste 6 weken verdagen. Van deze verdaging ontvangt de subsidieaanvrager schriftelijk bericht.

 

Artikel 10. Terugvordering

Indien uit controle blijkt dat:

 • a.

  een toekenning is gebaseerd op onjuiste gegevens welke door de aanvrager verwijtbaar zijn verstrekt, of

 • b.

  het verleende subsidiebedrag niet is besteed aan het initiatief,

kan het college (een deel van) de subsidie terugvorderen.

 

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze nadere regels.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels eindigen uiterlijk op 31 december 2022 of zoveel eerder wanneer het subsidieplafond bereikt is.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als "Nadere regels subsidie ‘andere kijk op Dorsraden’ gemeente Eersel 2019-2022

 

Aldus besloten d.d. 11 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Eersel,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester (waarnemend), de heer J.A.M. Vos