Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2010
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet geurhinder en veehouderij, art. 6
  2. Wet geurhinder en veehouderij, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201009-10-2015Aanpassen geurnormen

10-06-2010

De Hint 21-07-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2010

De raad van de gemeente Eersel, 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij 

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2010; 

gelet op de door hem bij besluit van 10 juni 2010 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij

 

BESLUIT: 

vast te stellen de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2010.

Artikel 1 Begripsbepaling

 In deze verordening wordt verstaan onder:veehouderij inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.Wetde Wet geurhinder en veehouderij.

 

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied(en) als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt/worden aangewezen het volgende gebied/de volgende gebieden:

 

A . Plangebieden voor woningbouw en industrieterrein Het gebied dat de plangebieden voor woningbouw en industrieterrein omsluit en dat nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

 

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde. Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op de voor geur- gevoelige objecten: 7 ouE/m3.

 

In de bebouwde kommen van de gemeente Eersel, geldt de volgende andere waarde. Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object ten minste 50 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met maximaal 56 stuks dieren waarvoor vaste afstanden gelden.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

• Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Eersel 2010”;• Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.  

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eersel

in de openbare vergadering van 10 juni 2010

de griffier,                       de voorzitter,

H.J. Broekman              J.A.M. Thijs-Rademakers