Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Regeling attenties bij bijzondere gebeurtenissen medewerkers gemeente Eersel 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling attenties bij bijzondere gebeurtenissen medewerkers gemeente Eersel 2008
CiteertitelRegeling attenties bij bijzondere gebeurtenissen medewerkers gemeente Eersel 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling attenties bij bijzondere gebeurtenissen medewerkers gemeente Eersel 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008onbekend

01-04-2008

Niet bekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling attenties bij bijzondere gebeurtenissen medewerkers gemeente Eersel 2008

Het college van de gemeente Eersel; 

overwegende dat op 3 juni 2003 door het college werd vastgesteld de "Regeling interne representatie bij bijzondere gebeurtenissen bestuurders en medewerkers gemeente Eersel 2003"; 

dat in verband met de inhoud, de tekst en de praktische invoering van de regeling de vaststelling van een nieuwe regeling gewenst is; 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad d.d.14 maart 2008; 

b e s l u i t e n : 

vast te stellen de volgende

Regeling attenties bij bijzondere gebeurtenissen medewerkers Gemeente Eersel 2008

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder "medewerker" : degene die op basis van de CAR/UWO in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente werkzaam is.

 

Artikel 2 Doel

 • a.

  De regeling beoogt regels te bieden voor de wijze waarop door of namens het college aandacht wordt gegeven aan medewerkers bij bijzondere gebeurtenissen.

 • b.

  Door het college wordt voor de leden van de vrijwillige brandweer een soortgelijke, op die doelgroep passende regeling getroffen.

 

Artikel 3 Bijzondere gebeurtenissen

Bij kennisneming van de volgende gebeurtenissen zijn de daarachter vermelde bedragen beschikbaar voor een gepaste attentie : 

 

 

Gebeurtenis

Actie

1

Geboorte of adoptie in gezin

€ 15 + felicitatiekaart 

2

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 40 + felicitatiekaart + attentie + gemeentelijke vertegenwoordiging op eventuele receptie

3

Jubileum huwelijk of partnerschapa. bij 25 jaar b. bij 40 jaar

€ 52 + attentie + felicitatiekaart

4

Bij indiensttreding

attentie t.w.v. € 15 

5

Afscheid wegens (eervolle) beëindiging dienstverband a. binnen 1 jaar na indiensttreding b. na >1 jaar na indiensttreding c. stagiair of gedetacheerde

attentie t.w.v. € 15 € 40 + € 1,50 per jaar + attentie + samenkomst art. 5attentie t.w.v. € 15

6

Ziekte a. > 2 weken of ziekenhuisopname > 2 dagen b. overigens, naar omstandigheden

fruitmand of attentie t.w.v. € 15 + schriftelijke wens beterschap van geval tot geval te bepalen

7

Overlijdena. medewerkerb. partner of kindc. ouderd. voormalig burgemeester of gemeentesecretarise. voormalig medewerker en personen a. t/m d. 

· krans € 52 + condoleancekaart + plaatsing overlijdensadvertentie· krans € 26 + condoleancekaart· condoleancekaart· krans € 52 + condoleancekaart + plaatsing overlijdensadvertentie· gepaste gemeentelijke afvaardiging bij begrafenis/crematie en/of condoleancebetuiging in andere vorm 

 

Artikel 4 Ambtsjubilea

Bij het bereiken van de volgende jubilea zijn de daarachter vermelde bedragen beschikbaar voor een gepaste attentie

 • 1.

  25 jaar in dienst bij de overheid : € 40 + € 2,50 per jaar in dienst van Eersel+ attentie t.w.v. € 15

 • 2.

  40 jaar, respectievelijk 50 jaar in dienst bij de overheid : € 40 + € 2,50 per jaar indienst van Eersel+ attentie t.w.v. € 15

 • 3.

  12 ½ jaar in dienst van de gemeente Eersel : attentie t.w.v. € 15

 • 4.

  25 jaar in dienst van de gemeente Eersel : € 130 + attentie t.w.v. € 15

 • 5.

  40 jaar, respectievelijk 50 jaar uitsluitend in dienst vande gemeente Eersel : € 210 + attentie t.w.v. € 15

 • 6.

  Op de attentie volgens de punten 4 en 5 wordt in mindering gebracht de waarde van de attentie, die reedsingevolge de punten 1 en 2 voor eenzelfde jubileum bij de overheid is genoten.

Artikel 5 Samenkomst bij bepaalde gelegenheden

 • 1.

  Bij afscheid van een medewerker, die langer dan een jaar voor de gemeente Eersel werkzaam is geweest, en bij de viering van een 25-jarig of 40-, respectievelijk 50-jarig jubileum als bedoeld in artikel 4 vindt, tenzij de betrokkene daarop geen prijs stelt, een bijeenkomst plaats van het personeel van de gemeentelijke organisatie, in het gemeentehuis, van 16.30 tot 18.30 u. Het eerste uur kan worden beschouwd als werktijd.Voor die bijeenkomst worden eventuele partner en kind(eren) van de medewerker uitgenodigd. Ter beoordeling van de algemeen directeur kan daarop een receptie aan-sluiten, waarvoor functionele externe relaties kunnen worden uitgenodigd.

 • 2.

  De organisatie van de in lid 1 bedoelde personeelsbijeenkomst met eventuele receptie is in handen van de daartoe aangewezen medewerker van het team P&O, in overleg met de desbetreffende medewerker en zijn leidinggevende. Waar nuttig legt bedoelde P&O-medewerker de te volgen procedure bij de organisatie van die bijeenkomsten in een draaiboek vast. 

 • 3.

  Indien de betrokken medewerker niet opteert voor de in lid 1 genoemde bijeenkomst, heeft hij de mogelijkheid om zelf een bijeenkomst op een externe locatie te organiseren. De gemeente Eersel draagt maximaal € 600,- bij in de kosten. Voor deze bijeenkomst dienen in ieder geval de direct leidinggevende, de teamcoördinator en de medewerkers van het team, waarvan betrokkene deel uitmaakt, te worden uitgenodigd. Indien men kiest voor een lunch mag één uur als werktijd worden beschouwd.

   

Artikel 6 Planning en uitvoering van activiteiten

 • 1.

  Ieder jaar stelt het team P&O een overzicht samen van de in dat jaar te verwachten vieringen in verband met jubilea en afscheid. Dit overzicht wordt verstrekt aan het Management Team. Het team P&O zorgt dat het overzicht actueel blijft. 

 • 2.

  Van medewerkers wordt signalering verwacht bij het team P&O van gebeurtenissen, als in deze regeling genoemd, zodat daarop adequaat kan worden gereageerd. 

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Om alert en adequaat op gebeurtenissen te kunnen reageren treft het college, zo mogelijk in overleg met de desbetreffende leidinggevende, de nodige voorzieningen in de gevallen waarin deze regeling niet voorziet of waarin redelijkerwijs van de regeling moet worden afgeweken. 

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2008 en vervangt de op 3 juni 2003 vastgestelde "Regeling interne representatie bij bijzondere gebeurtenissen bestuurders en medewerkers gemeente Eersel 2003". 

Aldus besloten in hun vergadering van 1 april 2008. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

de secretaris,                             de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans         J.A.M. Thijs-Rademakers