Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregels beloning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels beloning
CiteertitelBeleidsregels beloning gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 125 Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016art.

29-09-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 119207

B&W besluit 29-09-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels beloning

 

 

Beleidsregels beloning

Beleidsregels beloning

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Functiewaardering

 • Artikel 2 Elektronische berichtgeving

 • Artikel 3 Periodieke verhoging van het salaris

 • Artikel 4 Salaris bij bevordering naar een hogere schaal

 • Artikel 5 Beschikbaarheidsdiensten

Artikel 1 Functiewaardering

Lid 1

Het functiewaarderingsonderzoek vindt plaats op basis van het HR21 systeem en de daarbij behorende procedureregeling.

Lid 2

Voor de conversie van de bij de normfunctie horende waardering naar de functionele schaal geldt onderstaande tabel.

Bandbreedte

Minimum functie score

Maximum functie score

Functieschaal

1

50

51

01

9

52

61

02

14

62

76

03

64

77

141

04

74

142

216

05

74

217

291

06

79

292

371

07

79

372

451

08

79

452

531

09

84

532

616

10

168

617

785

11

145

786

931

12

49

932

981

13

18

982

1000

14

Lid 3

De ambtenaar wordt ingeschaald in de aan zijn functie verbonden aanloopschaal of functieschaal. De functieschaal geeft het functieniveau aan.

Lid 4

Inschaling in de functieschaal vindt plaats op basis van het benodigde aantal ervaringsjaren om de functie volledig te kunnen uitoefenen. Richtlijn hierbij is dat elk ervaringsjaar geldt als een periodiek verhogingsjaar, gerekend vanaf het aanvangssalaris in de functieschaal.

Lid 5

Als een ambtenaar in een functie wordt benoemd zonder dat hij reeds voldoet aan alle daarvoor geldende eisen van opleiding, ervaring of bekwaamheden, kan zijn salaris worden vastgesteld in de aanloopschaal voor de functie. De aanloopschaal is één schaal lager dan de functieschaal.

Lid 6

Om voor bevordering naar de functieschaal in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan een personeelsbeoordeling ten aanzien van alle beoordelingsaspecten op gemiddeld tenminste niveau "B". Dit als bij "Personeelsbeoordeling" aangegeven en gedurende 12 achtereenvolgende maanden.

Artikel 2 Elektronische berichtgeving

Lid 1

De salarisstroken en de jaaropgave worden elektronisch verzonden aan de ambtenaar.

Lid 2

De salarisstroken en de jaaropgave worden niet elektronisch verzonden:

 • a

  als de ambtenaar geen mogelijkheid heeft om kennis te nemen van een elektronisch bericht;

 • b

  bij ontslag of overlijden van de ambtenaar;

 • c

  op verzoek van de ambtenaar in het geval deze een zwaarwegend belang heeft bij incidentele verzending op andere wijze.

Artikel 3 Periodieke verhoging van het salaris

Lid 1

Het salaris van de ambtenaar wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag na een positieve beoordeling.

Lid 2

Van een positieve beoordeling is sprake indien een ambtenaar blijkens een personeelsbeoordeling ten aanzien van alle beoordelingsaspecten op gemiddeld "B" of hoger functioneert.

Artikel 4 Salaris bij bevordering naar een hogere schaal

Lid 1

 • a

  Het salaris van een ambtenaar die overgaat naar een hogere schaal, wordt vastgesteld aan de hand van het eersthogere bedrag in de hogere schaal.

 • b

  Als de salarisverhoging dan minder bedraagt dan 75% van de verhoging die de ambtenaar ontvangen zou hebben indien hij in zijn oude schaal een periodieke salarisverhoging ontvangen zou hebben, wordt het salaris vastgesteld aan de hand van de volgende periodiek.

 • c

  Indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal, bedraagt het verschil tenminste 75% van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast lagere bedrag in die oude schaal.

Lid 2

Als de datum van overgang samenvalt met die van de periodieke salarisverhoging, wordt eerst de overgang vastgesteld en vervolgens de periodieke salarisverhoging toegepast.

Lid 3

Bevordering naar een hogere schaal vindt plaats na een positieve beoordeling.

Artikel 5 Beschikbaarheidsdiensten

Lid 1

De volgende beschikbaarheidsdiensten worden onderscheiden:

 • a

  Coördinator wachtdienst

 • b

  Medewerker wachtdienst

 • c

  Coördinator gladheidsbestrijding

 • d

  Gladheidbestrijder

 • e

  Coördinator riolering

 • f

  Ambtenaar belast met de taak openbare veiligheid in de crisisorganisatie van Veiligheidsregio.

 • g

  Ambtenaar met de taak gemeentelijke communicatie in de crisisorganisatie van Veiligheidsregio.

Lid 2

De aanwijzing van ambtenaren voor beschikbaarheidsdiensten geschiedt bij rooster door of namens de desbetreffende domeinmanager van de ambtenaar.

Lid 3

Voor de beschikbaarheidsdiensten genoemd in het eerste lid, onder feng, geldt het in artikel 3:13, derde lid, CAR-UWO gestelde maximum uurloon niet *.


*

LOGA-partiJen hebben besloten om de in de LOGA-brief van 5 juni 2015, kenmerk CvA/LOGA 15/09, genoemde gevallen de toelageregeling voor beschikbaarheidsdiensten niet dwingend op te leggen.