Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2017
CiteertitelVerordening basisregistratie personen Elburg 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbasisregistratie personen
Externe bijlageBijlage bij verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 3.9, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 3.9, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201713-07-2018nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-228760

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2017

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2017

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt voor zover dit is bepaald in bijlage 2; en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie voor zover dit is bepaald in bijlage 2.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Deze verordening treedt in de plaats van de Verordening basisregistratie personen Elburg 2016.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Elburg 2017.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 18 december 2017

de voorzitter, de griffier,

J.N. Rozendaal M.C. Luiting.