Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden gemeente Emmen 2004
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Emmen 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-200409-03-2005nieuwe regeling

26-02-2004

Zuidervelder,Emmen officieel, Dinsdag 7 maart 2006, nummer 10-II

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2004

De raad der gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 januari 2004, nr. 04/106;

 

b e s l u i t :

 

1. in te trekken de "Verordening Winkeltijden gemeente Emmen" d.d. 22 juni 2000 en

2. vast te stellen de volgende "Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2004";

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen drie weken,

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering in de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagen

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagen voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Toeristisch regime

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden in verband met de toeristische aantrekkingskracht van Parc Sandur niet t.a.v. de daar gevestigde detailhandel. Het gebied voor zondagopenstelling van de detailhandel voor maximaal 6 uren is in arcering aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer, 323-G.99;

 • 2.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet Winkeltijden, gelden niet voor de looproute tussen de entrees van het Noorderdierenpark op de Noordbarger Es en de Hoofdstraat. Het gaat hierbij om winkels direct gelegen aan het bovengrondse deel van de traverse, de detailhandel gesitueerd bij de entree van het op de Noordbarger Es gelegen deel van het dierenpark en de detailhandel gevestigd in de Notaris Oostingstraat in de branches:

  • -

   Winkels in tabaksproducten (BIK code 5226);

  • -

   Winkels in posters en prentbriefkaarten (BIK code 524713);

  • -

   Winkels in fotografische artikelen (BIK code 52481);

  • -

   Winkels in souvenirs (BIK code 524994).

    

   De begrenzing van het gebied is in arcering aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 1244-G.2003.

Artikel 10 Inwerking treden

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar publicatie, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2000.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2004.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 26 februari 2004,

 

 

de griffier,

de voorzitter,