Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2005
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wordt binnenkort aangepast in verband met inwerkingtreding van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200528-02-2013Deze verordening vervangt de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering”, zoals die is vastgesteld op 30 september 1999.

31-12-2004

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2005

De raad van de gemeente Emmen,

 

gelet op het voorstel van het college van……….., nr.

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat als gevolg van jurisprudentie, nieuwe inzichten, beleidsontwikkelingen en dualisering het gewenst is de Verordening straatnaamgeving en huisnummering van 1999

opnieuw vast te stellen ter uitvoering van de bevoegdheid tot naamgeving en nummering.

 

Besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;

 • b.

  openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen en bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken;

 • c.

  woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend;

 • d.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • e.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • f.

  woning: een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat voldoet aan de bouw- en woontechnische eisen van het Bouwbesluit, hetgeen met zich meebrengt dat daarin het voeren van een zelfstandige huishouding mogelijk is;

 • g.

  woongebouw: een gebouw of een gedeelte van een gebouw, in welk gebouw of welk gedeelte twee of meer woningen zijn gelegen die te bereiken zijn door een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten;

 • h.

  complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes enzovoort);

 • i.

  afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden;

 • j.

  ligplaats: een deel van het openbare water dat door burgemeester en wethouders is aangewezen voor het permanent afmeren van een (woon)schip of een woonark;

 • k.

  standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop (nuts)voorzieningen aanwezig zijn;

 • l.

  nummer: een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters en cijfers;

 • m.

  object: een bouwwerk, gebouw, woongebouw, woning, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;

 • n.

  rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder;

 • o.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken en buurten verdelen, zo nodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouw- en kunstwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

 • 4.

  Het college stelt, met betrekking tot het gestelde in het eerste en het derde lid, beleidsregels vast.

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1.

  Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 3.

  Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekking van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

 • 1.

  De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht als daartoe aanleiding bestaat.

 • 2.

  Het is een ieder die daartoe niet is bevoegd, verboden aan delen van de openbare ruimte namen toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 3.

  Het is een ieder die daartoe niet is bevoegd, verboden aan een onroerende zaak nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 4.

  het college kan naar zijn oordeel nadere aanwijzingen geven over de naamgeving van particuliere bouwwerken met een aanmerkelijk maatschappelijk belang.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen, nummerborden, huisnummerverzamelborden en verwijsaanduidingen aan een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schutting of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1.

  Het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt door of vanwege en overeen- komstig aanwijzingen van het college aangebracht op een wijze zoals in artikel 7 is bepaald.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan het nummer, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onverminderd het bepaalde in artikel 7 door de rechthebbende op een bouwwerk worden aangebracht.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

 • 1.

  Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college stelt, met het oog op het (inter)bestuurlijk en maatschappelijk belang van een systematische registratie van de door hen uitgegeven namen en nummers, nadere administratief-organisatorische voorschriften.

Artikel 8 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 5 en 6, eerste en tweede lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door het college met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten en vervalt de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering” van 30-09-1999.

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • 1.

  Namen en nummers, die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na het inwerkingtreden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2005".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

J.A. Hekman

C. Bijl