Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening langdurigheidstoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In verband met wetswijziging is nieuwe verordening noodzakelijk

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201201-01-201201-05-2013nieuwe regeling

23-02-2012

INEmmen, 2012, Week 10

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2012, nummer: 12/112;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid van de gemeentewet en artikel 8, eerste lid, onderdeel d en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende dat:

het noodzakelijks is het verlenen van een langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar en ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening langdurigheidstoeslag.

 

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    Peildatum: de datum waarop het recht op de landurigheidstoeslag ontstaat;

  • b.

    waar in deze verordeningen begrippen worden gebruikt die ook in de wet worden gebruikt, hebben deze begrippen dezelfde betekenis als in de wet.

  • c.

    de wet: de Wet werk en bijstand.

Artikel 2 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

 

II. recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3 Langdurig, laag inkomen

Aan de in artikel 36, eerste lid, van de Werk en bijstand gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende een onafgebroken periode van 60 maanden het inkomen per maand niet hoger is dan 100 procent van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm.

Artikel 4 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

1.

De hoogte van de langdurigheidstoeslag bedraagt:

 

-

voor gezinnen: 40% van de bijstandsnorm voor een gezin exclusief vakantietoeslag,

 

-

voor een alleenstaande ouder: 40% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder met een gemeentelijke toeslag van 20% van het netto minimum loon exclusief vakantietoeslag

 

-

en voor een alleenstaande: 40% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande met een gemeentelijke toeslag van 20% van het netto minimum loon exclusief vakantietoeslag.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

3.

Indien één of meer leden van het gezin op de peildatum zijn uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11, of artikel 13 lid 1 van de wet, komen de overige leden van dat gezin in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hun als alleenstaande of alleenstaande ouder of gezin zou gelden.

Artikel 5 Uitzicht op inkomensverbetering

Er is sprake van uitzicht op inkomensverbetering indien de belanghebbende op de peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan wel een studie volgt als genoemd in de Wet Studiefinanciering

Artikel 6 Overgangsrecht

Voor degenen die voor 1 januari 2012 algemene bijstand ontvingen en voor wie de huishoudinkomenstoets pas per 1 juli 2012 gaat gelden, geldt ook voor de langdurigheidstoeslag een overgangsperiode tot 1 juli 2012, waarbij de inkomenstoets van vóór 1 januari 2012 wordt gehandhaafd.

 

III. Slotbepalingen

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Onder gelijktijdige intrekking van de Verordening langdurigheidstoeslag vastgesteld bij raadsbesluit op 28 november 2009 , treedt deze verordening met ingang van 1 maart 2012 in werking en werkt terug tot 1 januari 2012.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2012.

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl