Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
CiteertitelGBA Verordening Emmen 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBurgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200901-07-2014nieuwe regeling

26-02-2009

Zuidervelder, Emmen officieel, Dinsdag 31 maart 2009, nummer 14-1

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2009, nummer: 09/131;

 

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen:

 

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA, Stb. 1994, nr. 494, zoals nadien gewijzigd);

 • b.

  basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de Wet;

 • c.

  beheerder: degene die is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie en als zodanig is aangewezen door het College van Burgemeester en wethouders;

 • d.

  afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te weten: een bestuursorgaan;

 • e.

  binnengemeentelijke afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet. te weten: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het College van Burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisadministratie;

 • f.

  derde: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te weten: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin, met inachtneming van de artikelen 3b en 96 van de Wet, wordt geregeld:

  • a.

   welke functionarissen in het kader van het beheer toegang tot de basisadministratie hebben;

  • b.

   aan welke binnengemeentelijke afnemers systematisch gegevens kunnen worden versteekt, welke gegevens aan deze afnemers kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden;

  • c.

   welke binnengemeentelijke afnemers toegang tot de basisadministratie hebben, tot welke gegevens zij toegang hebben en onder welke voorwaarden;

  • d.

   aan welke binnengemeentelijke afnemers, met het oog op het met elkaar in verband brengen van de basisadministratie met andere gegevensverzamelingen, gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens op deze wijze kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De in het eerste lid, aanhef en onder b, c en d, bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   het doel waarvoor de gegevens worden vertrekt;

  • b.

   een limitatieve opsomming van de te verstrekken gegevens;

  • c.

   het gebruik van de te verstrekken gegevens;

  • d.

   geheimhouding van de gegevens;

  • e.

   de terugmeldverplichting.

Artikel 3  

 • 1.

  In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt voorts, met in achtneming van artikel 100 van de Wet, geregeld aan welke derden in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de gevallen waarin verstrekking achterwege dient te blijven;

  • b.

   het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt;

  • c.

   geheimhouding van de gegevens;

  • d.

   de terugmeldverplichting.

Artikel 4  

In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden voor gegevensverstrekking en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 5  

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als GBA Verordening Emmen 2009;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin zij is bekendgemaakt;

 • 3.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Emmen, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 juli 2004, in werking getreden op 1 september 2004, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 februari 2006 (RA06.0014) wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2009.

   

  De raad van de gemeente Emmen,

de griffier,

de voorzitter

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl