Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Emmen 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Emmen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1
 2. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201519-10-2017Aanpassen van de verordening met de volgende wijzigingen: 1. De koopzondagen in het centrum, de wijken, de dorpen en in de periferie te reguleren. Voor de supermarkten en de winkels in de food-branche (mens/dier) geldt een algehele openstelling. Deze kunnen naast de werkdagen ook op zon- en feestdagen opengaan tussen 06.00 en 22.00 uur, met uitzondering van 4 mei na 19.00 uur, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 2. Twee avondwinkels in Emmen en één avondwinkel in een dorp toe te staan.

29-10-2015

Geen.

RA15.0083

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2015

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2015, nr.15/726;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2015

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

werkdagen: Maandag tot en met zaterdag, voor zover dit geen feestdag is;

winkel: Hetgeen in artikel 1 van de Winkeltijdenwet.

wet: De winkeltijdenwet;

koopzondag: Een zondag waarop winkels open mogen zijn van 06:00 –22:00 uur.

levensmiddelenwinkels: De volgende winkels in de levensmiddelenbranche volgens de SBI-codering van de Kamer van Koophandel (Standaard Bedrijfsindeling 20):

 

4711

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen;

 

4721

Winkels in aardappelen, groenten en fruit;

 

4722

Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte;

 

4723

Winkels in vis;

 

4724

Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk;

 

4725

Winkels in dranken;

 

4729

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen.

 

sterke drank :

Sterke drank zoals bedoeld in artikel 1 van de Horecawet.

college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;

raad: De gemeenteraad van Emmen.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- of feestdagen.

 • 2.

  Per kalenderjaar wordt door de erkende overlegpartner De Koepel koopzondagen voorgesteld aan de gemeente Emmen, die worden aangewezen.

Artikel 3. Zondagopenstelling

 • 1.

  De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet gelden niet, tussen 06.00 en 22.00 uur, uitgezonderd 4 mei na 19.00 uur, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

 • 2.

  Het college kan deze bepaling buiten toepassing verklaren voor een winkel die, door zijn openstelling, de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt.

 • 3.

  Het college kan deze bepaling buiten toepassing verklaren indien tijdens een groot evenement door winkelopenstelling de veiligheid in het gedring komt, van bezoekers en/ of van deelnemers. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer winkelstraten deel uitmaken van het parcours. Het college zal zich inspannen om de belemmeringen te beperken tot de strikt noodzakelijke.

Artikel 4. Vrijstelling in bepaalde gebieden en branches

1.

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling:

 

a.

voor winkels welke behoren tot de volgende branches of categorieën:

 

 

4711

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen;

 

 

4721

Winkels in aardappelen, groenten en fruit;

 

 

4722

Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte;

 

 

4723

Winkels in vis;

 

 

4724

Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk;

 

 

4725

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen;

 

 

47.76.3

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen.

 

b.

voor winkels welke gevestigd zijn in de volgende delen van de gemeente:

 

Emmen Dierenpark (Het gebied voor zondagopenstelling van de detailhandel is in arcering aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 525-G.2013);

 

Veenvaart (Het gebied zijn de winkels die direct gelegen zijn aan de Veenvaart, met de voorzijde van het pand aan het Veenkanaal, en geldt niet voor winkels die in zijstraten bevinden of buiten het gebied vallen. Een overzicht van de Veenvaart is als bijlage toegevoegd);

 

 

 

 

 

Vrijstelling b. is alleen geldend voor winkels welke behoren tot de volgende branches of categorieën:

 

Winkels in tabaksproducten (SBI Code 4726);

 

Winkels in posters en prentbriefkaarten, souvenirs (SBI Code 47620 en SBI 476203); en

 

Winkels in fotografische artikelen ((SBI code 47781).

2.

Het college kan besluiten nemen tot een nadere invulling van het gebied voor winkels welke gevestigd zijn in de gebieden als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b.

Artikel 5. Individuele ontheffingen

1.

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen of op werkdagen.

2.

Een ontheffing kan enkel worden verleend voor:

 

a.

bijzondere jubilea of opening,namelijk:

 

 

i.

25 jarig bestaan van een winkel;

 

 

ii.

50 jarig bestaan van een winkel;

 

 

iii.

iedere 25 opvolgende jubileum, 75 jarig bestaan, 100 jarig bestaan enz.

 

 

iv.

Opening winkel meer dan 750 m2;

 

b.

Veiling

 

c.

Beurzen

 

d.

Lancering van een bijzonder product buiten de winkeltijden (tussen 22:00 uur en 06:00 uur. en niet op zondagen of feestdagen.

 

e.

bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 

f.

het uitstallen van goederen.

3.

De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen 3 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan haar beschikking voor ten hoogste 2 weken verdagen.

Artikel 7. Avond- en Nachtwinkels

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid van de Wet.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste 2 avond/ nachtwinkels in Emmen en 1 avond/nachtwinkel in een dorp van de gemeente Emmen ontheffing verlenen.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van het bedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van dat bedrijf.

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd als een winkel een bruto vloeroppervlak van meer dan 500 m2 heeft.

 • 5.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   er mag geen sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet worden verkocht.

  • b.

   de avond-nachtwinkel is gevestigd in een aanloopstraat.

 • 6.

  In afwijking van het derde lid kan het college een tijdelijke ontheffing verlenen voor ten hoogste drie dagen bij bijzondere gelegenheden.

Artikel 8. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar haar oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; en

 • 4.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

Artikel 9. Vervallen van de vergunning

De vergunning kan vervallen indien:

 • 1.

  gedurende 6 maanden geen gebruik wordt gemaakt van de ontheffing vervalt de ontheffing;

 • 2.

  het college kan de termijn genoemd onder ad 1 verlengen.

Artikel 10. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 11. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2014 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan de in dit lid genoemde ontheffing of vrijstelling ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2014 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 november 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2015.

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 29 oktober 2015,

   

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl