Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening Bodemsanering gemeente Emmen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bodemsanering gemeente Emmen 2007
CiteertitelVerordening Bodemsanering gemeente Emmen 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVolksgezondheid en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentwet, art. 147
 2. Wet bodembescherming

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2007nieuwe regeling

27-09-2007

Zuidervelder,Emmen officieel, Dinsdag 27 november 2007,nummer 48

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bodemsanering gemeente Emmen 2007

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2007, nummer: 07/578;

 

gelet op het bepaalde in art. 147 Gemeentewet juncto de Wet bodembescherming;

 

b e s l u i t :

 

tot vaststelling van de: Verordening Bodemsanering gemeente Emmen 2007

Artikel 1  

Begripsbepalingen

In de bodemverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Het College: het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

 • b.

  De wet: de Wet bodembescherming.

 • c.

  Melding: melding als bedoeld in artikel 28 eerste lid van de Wet bodembescherming.

 • d.

  Saneringsplan: een plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid van de Wet bodembescherming.

 • e.

  Evaluatieverslag: een verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid van de Wet bodembescherming.

 • f.

  Nazorgplan: een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming.

Artikel 2.  

Melding en saneringsplan

 • 1.

  Voor de melding, als bedoeld in artikel 28 eerste lid van de wet, dan wel de aanvraag tot het nemen van een beschikking op grond van artikel 29 en/of 39 wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  2.Het meldingsformulier, het rapport van het nader onderzoek en/of saneringsplan worden bij het college ingediend.

 • 3.

  Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en maakt onderdeel uit van de melding of de aanvraag.

 • 4.

  Het overleggen van gegevens, zoals gevraagd in het door het college vastgestelde formulier, kan achterwege worden gelaten indien naar het oordeel van het college:

  • a.

   bij de indiening van het plan duidelijk is aangegeven welke gegevens ontbreken en

  • b.

   deugdelijk gemotiveerd wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken en

  • c.

   die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan.

Artikel 3  

Melding wijziging saneringsplan

 • 1.

  Voor een melding van een wijziging op het saneringsplan op grond van artikel 39 lid 4 van de wet wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Het overleggen van gegevens, zoals gevraagd in het door het college vastgestelde formulier, kan achterwege worden gelaten indien naar het oordeel van het college:

  • a.

   bij de indiening van het plan duidelijk is aangegeven welke gegevens ontbreken en

  • b.

   deugdelijk gemotiveerd wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken

  • c.

   en die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de wijziging op het saneringsplan.

Artikel 4  

Melding start en einde sanering

 • 1.

  De saneerder doet uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de feitelijke werkzaamheden schriftelijk een melding bij het college van de datum waarop de werkzaamheden aanvangen

 • 2.

  Degene die heeft gesaneerd doet uiterlijk vijf werkdagen na beëindiging van de saneringswerkzaamheden schriftelijk melding bij het college van de datum waarop de werkzaamheden zijn beëindigd tenzij dit anders is bepaald bij beschikking door het bevoegd gezag. Voor het toepassen van dit lid worden bij saneringswerkzaamheden nazorgmaatregelen niet inbegrepen.

Artikel 5  

Het evaluatieverslag

 • 1.

  Degene die heeft gesaneerd dient uiterlijk 15 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden bij het college een evaluatieverslag met betrekking tot de sanering in, waarbij gebruik wordt gemaakt van het door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het overleggen van gegevens, zoals gevraagd in het door het college vastgestelde formulier, kan achterwege worden gelaten indien naar het oordeel van het college:

  • a.

   bij de indiening van het verslag duidelijk is aangegeven welke gegevens ontbreken en

  • b.

   deugdelijk gemotiveerd wordt aangegeven waarom die. gegevens ontbreken en

  • c.

   die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het evaluatierapport.

  • d.

   indien de grondwatersanering langer duurt dan de grondsanering, moeten twee afzonderlijke saneringsverslagen worden ingediend waarbij eerst wordt gerapporteerd over de grondsanering en- op een later tijdstip- over de sanering van het grondwater.

Artikel 6  

Het nazorgplan

 • 1.

  Het nazorgplan wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 15 weken na toezending van het evaluatieverslag bij het college ingediend, waarbij gebruik wordt gemaakt van het door het college vastgestelde formulier. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en maakt deel uit van het nazorgplan.

 • 2.

  Het overleggen van gegevens, zoals gevraagd in het door het college vastgestelde formulier, kan achterwege worden gelaten indien naar het oordeel van het college:

  • a.

   bij de indiening van het plan duidelijk is aangegeven welke gegeven ontbreken en

  • b.

   deugdelijk gemotiveerd wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken en

  • c.

   die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het nazorgplan.

Artikel 7  

Nadere regels stellen

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot gegevens die moeten worden vermeld bij de melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid van de wet, het rapport van nader onderzoek, het saneringsplan, melding van wijziging van het saneringsplan, het evaluatieverslag en of een nazorgplan.

Artikel 8  

Opdracht

 • 1.

  Indien het college opdracht geeft om een nader onderzoek, een saneringsonderzoek of een sanering uit te voeren, stelt zij ter begeleiding van dat onderzoek respectievelijk die sanering een projectgroep in, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte is.

 • 2.

  De projectgroep heeft tot taak het college haar zienswijze te geven over het in lid 1 genoemd onderzoek respectievelijk de bedoelde sanering.

 • 3.

  Een projectgroep bestaat tenminste uit:

  • a.

   een vertegenwoordiger door of namens het college

  • b.

   een vertegenwoordiger van de ingezetenen van de betrokkene gemeente en van andere belanghebbenden bij de uitvoering van het nader onderzoek, saneringsonderzoek of de sanering van dat geval.

Artikel 9  

Saneringen vanwege het college

 

Op saneringen vanwege het College zijn de artikelen 2 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10  

Toezicht op de naleving

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de krachtens artikel 18.4 derde lid van de Wet Milieubeheer aangewezen personen.

Artikel 11  

Intrekking

 

De Bodemverordening gemeente Emmen 2002, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 26 september 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 12  

Inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het huis-aan-huis blad.

Artikel 13  

 • 1.

  Op saneringsplannen die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Verordening, blijft de Bodemverordening gemeente Emmen 2002 van toepassing.

 • 2.

  Op een sanering of een fase van een sanering als bedoeld in artikel 38 derde lid van de wet die is uitgevoerd voor 1 januari 2006, zijn de artikelen 3, 5 en 6 niet van toepassing. Op deze gevallen blijft met betrekking tot de onderwerpen die in genoemde artikelen zijn geregeld, de bodemverordening gemeente Emmen 2002 nog van toepassing.

Artikel 14  

Citeertitel

 

Deze regeling wordt aangehaald als de Verordening Bodemsanering gemeente Emmen 2007.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2007.

 

De griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl