Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Emmen 2019 (AVOI)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Emmen 2019 (AVOI)
CiteertitelAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Emmen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2019wijziging van een regeling

26-09-2019

gmb-2019-279329

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Emmen 2019 (AVOI)

De raad van Emmen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2019

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Emmen 2019

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  net of netwerk samenstel van ondergrondse kabel(s) en leiding(en), bestemd voor levering van elektriciteit, gassen of vloeistoffen, of van informatie (een al dan niet openbaar (elektronisch) communicatienetwerk) als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet);

 • 3.

  kabels en leidingen kabels en/of leidingen als onderdeel van een net(werk), waaronder mede begrepen de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel-, en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer, en tevens omvattende lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken;

 • 4.

  (huis)aansluiting het gedeelte van de kabel of leiding door de openbare grond dat een netwerk verbindt met een aansluitpunt ten behoeve van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken, of met een ander netwerk;

 • 5.

  openbare gronden openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, van de Telecommunicatiewet;

 • 6.

  netbeheerder de rechtspersoon die is aangewezen als beheerder van een net voor levering van elektriciteit, gassen of vloeistoffen, dan wel aanbieder is van een al dan niet openbaar (elektronisch) communicatienetwerk;

 • 7.

  opdrachtgever degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij werkzaamheden worden verricht; (waaronder mede wordt verstaan degene die in eigen naam en voor eigen rekening kabels en/of leidingen ten dienste van een netwerk aanlegt, instandhoudt en opruimt);

 • 8.

  grondroerder degene die onder verantwoordelijkheid van een netbeheerder graafwerkzaamheden verricht en die met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een instemmingsaanvraag doet;

 • 9.

  gedoogplichtige degene op wie een gedoogplichtrust als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht of in artikel 5.2, lid 1, van de Telecommunicatiewet;

 • 10.

  werkzaamheden handmatige en mechanische (graaf)werkzaamheden in de openbare grond in verband met aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen, en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit hoofde van haar functie als beheerder van openbare grond in het kader van kabels en leidingen dient uit te voeren;

 • 11.

  instemmingsbesluit besluit van het college op een aanvraag van voorgenomen werkzaamheden;

 • 12.

  werken een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 • 13.

  niet-openbare kabels kabels en leidingen (dan wel het netwerk waartoe deze

 • 14.

  en leidingen behoren) die niet gebruikt worden om openbare diensten aan te bieden;

 • 15.

  marktconforme kosten kosten zoals deze onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt;

 • 16.

  aanbieder degene die diensten aanbiedt (waaronder mede wordt verstaan degene die in eigen naam en eigen rekening kabels en leidingen instandhoudt (netbeheerder)) op het gebied van elektronische communicatienetwerken of nutsvoorzieningen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

Deze verordening is van toepassing op procedures en voorschriften voor het aanleggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden, voor zover de gemeente de gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft conform de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet Privaatrecht. Deze verordening is niet van toepassing als de netbeheerder tevens eigenaar is van de openbare gronden.

 

Artikel 3 Nadere regels

 

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Hoofdstuk 2 Het aanvragen en verlenen van een instemmingsbesluit

 

 

Artikel 4 Instemmingsbesluit

 

 • 1.

  Het is verboden zonder, of in afwijking van, een voorafgaand door het college verleend instemmingsbesluit omtrent de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen.

 • 2.

  Een voorafgaand instemmingsbesluit van het college, als bedoeld in vorig lid van deze verordening, is ook noodzakelijk voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard. Hieronder waaronder verstaan wordt het realiseren van incidentele (huis-) aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter in of op openbare gronden, waarbij geen verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist.

 

Artikel 5 Aanvraag

 

 • 1.

  Een opdrachtgever/grondroerder die werkzaamheden wil verrichten, meldt uiterlijk acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college of bij de door deze gemachtigde ambtenaar.

 • 2.

  Minder ingrijpende werkzaamheden, als bedoeld in art. 4, lid 2, dienen vijf werkdagen voor de uitvoering schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld. Op grond van de belangen zoals genoemd in artikel 8, lid 1, kan het college bepalen dat de realisatie van deze werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.

 • 3.

  In geval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing van de communicatie, waarvan uitstel niet mogelijk is en de storing mogelijkerwijs buiten de normale werktijden plaatsvindt, dient melding bij voorkeur voorafgaand aan de werkzaamheden te worden verricht, doch dient uiterlijk binnen een werkdag na de uitvoering gemotiveerd te worden gedaan.

 • 4.

  Als werkzaamheden worden verricht in gebieden zoals omschreven op de bijgevoegde kaart, of als bij werkzaamheden meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken, wordt de melding in ieder geval twaalf weken voor de aanvang van de werkzaamheden gedaan bij het college en is de uitzonderingsbepaling voor minder ingrijpende of spoedeisende werkzaamheden niet van toepassing.

 • 5.

  Een grondroerder of netbeheerder die werkzaamheden wil verrichten kan hiervoor een vooroverleg starten met het college ten einde de aanvraag als bedoeld in het eerste lid in te dienen.

 • 6.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het (voor)overleg tussen de grondroerder en de andere gedoogplichtig(en).

 

Artikel 6 Gegevensverstrekking

 

 • 1.

  Een instemmingsbesluit wordt door het college op aanvraag van de opdrachtgever/grondroerder verleend, mits wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 2.

  Voor de aanvraag van een instemmingsbesluit op basis van artikel 4, dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Bij de melding verstrekt de opdrachtgever/grondroerder de volgende gegevens:

  • a.

   Het nummer uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   NAW-gegevens van de eigenaar, beheerder en exploitant van de kabel en van de uitvoerende aannemer en/of onderaannemer, alsmede de naam en telefoonnummer van een Nederlands sprekende contactpersoon voor de werkzaamheden;

  • c.

   een opgave van het aantal, de soort en het beoogde gebruik van de kabel of leiding;

  • d.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

  • e.

   een opgave van het gewenste tracé;

  • f.

   de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek inzake de beschikbare ruimte;

  • g.

   een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

  • h.

   een omschrijving van eventuele opbrekingen, met daarbij aangegeven de lengte en de soort van opbrekingen;

  • i.

   een plan met verkeersmaatregelen op basis van CROW 96b;

  • j.

   de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

  • k.

   het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

  • l.

   opgave van het opslagterrein en/of ketenpark ten behoeve van uitvoering.

 • 4.

  Indien de werkzaamheden betrekking hebben op kabels van elektronische communicatienetwerken dienen, aanvullend op lid 3 van dit artikel, bij de melding tevens de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a.

   het door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of diens voorganger (OPTA) afgegeven registratienummer;

  • b.

   aanvullend op het uitvoeringsplan wordt daarin ook opgenomen:

  • c.

   een opgave van het aantal kabels dat direct in gebruik wordt genomen en een opgave van het aantal kabels dat niet direct in gebruik wordt genomen;

  • d.

   de doorsnede van de kabel(goot) en lengte en breedte van de kabelsleuf.

 • 5.

  Bij de melding voor minder ingrijpende werkzaamheden dienen te worden verstrekt:

  • a.

   naam, adres en ondertekening van de grondroerder;

  • b.

   naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden;

  • c.

   de dagtekening van de melding;

  • d.

   de lengte van de kabelsleuf die wordt opengebroken;

  • e.

   het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

 • 6.

  Het college is bevoegd om:

  • a.

   aanvullende informatie op te vragen bij de aanvraag van een instemmingsbesluit;

  • b.

   kan nadere regels stellen inzake de te verstrekken gegevens.

 • 7.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op openbare gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het (voor)overleg tussen de grondroerder en de andere gedoogplichtige(n).

 

Artikel 7 Termijnen

 

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken, dan beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn bedoeld in het eerste lid kan eenmaal met acht weken worden verlengd. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken kan deze termijn eenmaal met twaalf weken worden verlengd door het college.

 • 3.

  Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan vóór afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 1, een schriftelijke bevestiging met motivatie toekomen aan de aanvrager.

 • 4.

  Het instemmingsbesluit vervalt indien daarvan binnen één jaar na het onherroepelijk worden van het besluit geen gebruik is gemaakt.

 

Artikel 8 Voorschriften en beperkingen

 

 • 1.

  Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid en/of een goede doorstroming van het verkeer;

  • c.

   het voorkomen of beperken van schade of overlast, waaronder mede verstaan wordt de bescherming van eventuele archeologische vondsten, van groenvoorzieningen, bomen en beplantingen en van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • d.

   de bereikbaarheid van gronden of gebouwen, waaronder mede verstaan wordt het veilig en doelmatig gebruik van openbare gronden en gebouwen en het doelmatig beheer en onderhoud ervan en het belang van nader aan te geven grote lokale evenementen als weekmarkten en kermissen;

  • e.

   de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het zo min mogelijk hinder veroorzaken voor reeds in de grond aanwezige werken en het niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken van deze werken, waaronder mede verstaan worden werken ten behoeve van de levering of het transport van elektronische informatie, gassen, vloeistoffen en elektriciteit.

 • 2.

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid kan het college aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, die door derden of de gemeente tegen marktconforme prijzen ter beschikking worden gesteld, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 3.

  De opdrachtgever/grondroerder dient omwonenden en bedrijven ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal drie werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

 • 4.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de ”Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-)straatwerkzaamheden opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”.

 • 5.

  De grondroerder vergoedt aan de gemeente de schade voortvloeiend uit de werkzaamheden, waarbij de omvang beperkt is tot vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de meerdere marktconforme kosten van onderhoud.

 • 6.

  De grondroerder is verplicht na einde van de werkzaamheden de grond terug te brengen in de oude staat, tenzij de gemeente vooraf heeft aangegeven hier zelf zorg voor te willen dragen. De grondroerder draagt de marktconforme kosten die nodig zijn voor het terugbrengen van de grond in de oude staat.

 • 7.

  Indien binnen één jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de opdrachtgever/aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel. De hiermee gepaarde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever/aanbieder.

 • 8.

  De grondroerder is leges verschuldigd conform de Legesverordening van de Gemeente Emmen.

 • 9.

  Het verkrijgen van een instemmingsbesluit laat onverlet dat in voorkomende gevallen ook een aanlegvergunning is vereist. Het college draagt zorg voor afstemming.

 

Artikel 9 Medegebruik van voorzieningen en vooroverleg

 

 • 1.

  Een opdrachtgever/grondroerder is verplicht om bij de aanleg van kabels en leidingen in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere netbeheerders dan wel door of in opdracht van het college aangebracht voorzieningen.

 • 2.

  Het vooroverleg als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, dan wel een door het college geïnitieerd vooroverleg naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in artikel 4, is er mede op gericht te bepalen of en zo langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Indien de opdrachtgever/grondroerder een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel en leidingentunnels, is de grondroerder verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn net van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4.

  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels en/of leidingen, dient de opdrachtgever/grondroerder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere netbeheerders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels doen op grond van artikel 5a.3 e.v. van de Telecommunicatiewet en het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur.

 

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

 

 

Artikel 10 nemen van maatregelen

 

 • 1.

  De netbeheerder is verplicht op verzoek van het college over te gaan tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen ten dienste van zijn netwerk, waaronder het verplaatsen van kabels en leidingen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente.

 • 2.

  Ingeval een verzoek tot het nemen van maatregelen is gedaan, als bedoeld in voorgaande lid, gaat de aanbieder zo snel mogelijk over tot de gevraagde maatregelen, doch niet later dan zestien weken na de datum van ontvangst van het verzoek. Het verzoek bevat een omschrijving van de op te richten gebouwen dan wel de uit te voeren werken en in geval het verzoek een verplaatsing van kabels en leidingen betreft voor zover mogelijk een voorstel voor de plaats waar de kabels en leidingen kunnen worden aangelegd.

 

Artikel 11 Eigendom

 

 • 1.

  Indien de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding wordt overgedragen aan een andere netbeheerder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding van de oude netbeheerder over op de nieuwe netbeheerder.

 • 2.

  De netbeheerder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.

 • 3.

  Op het eigendom van de kabels en leidingen zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen van toepassing.

 

Artikel 12 Informatieplicht

 

 • 1.

  De netbeheerder stelt het college onverwijld en schriftelijk in kennis van het feit dat een kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden.

 • 2.

  In dit kader kan van de aanbieder jaarlijks een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels, leidingen en ondersteuningswerken verlangd. De bewijslast van ingebruikname ligt bij de netbeheerder.

 

Artikel 13 Gedoogplicht

 

 • 1.

  De wettelijke bepalingen ten aanzien van de geldigheidsduur van de gedoogplicht voor kabels die geen deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk zijn van toepassing.

 • 2.

  De geldigheidsduur van de gedoogplicht voor leidingen die geen deel uitmaken van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen bedraagt tien jaar.

 

Artikel 14 Digitaal aanleveren

 

Het college kan van de netbeheerder/aanbieder of grondroerder verlangen dat gegevens ten behoeve van de AVOI in digitale vorm verstrekt.

 

Artikel 15 Overleg

 

 • 1.

  De gemeente organiseert een periodiek overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende netbeheerders en andere betrokken of belanghebbende partijen worden uitgenodigd.

 • 2.

  In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de netbeheerders en andere betrokkenen en van de andere belanghebbende partijen besproken en eventueel afgestemd in het kader van deze verordening.

 

Hoofdstuk 4 Toezicht- en handhavingsbepalingen

 

 

Artikel 16 Toezicht en handhaving

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

 

Artikel 17 Overtreding

 

Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 18 Naleving voorschriften

 

 • 1.

  Indien de netbeheerder/grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften uit het instemmingsbesluit, dan kan het college het instemmingsbesluit intrekken en de oorspronkelijke situatie (laten) herstellen voor rekening van netbeheerder.

 • 2.

  Indien de werkzaamheden niet op de overeengekomen data worden gestart respectievelijk uitgevoerd vervalt de verleende instemming, tenzij aantoonbaar sprake is van overmacht, zulks ter beoordeling van het college.

 

Artikel 19 Stillegging

 

Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

 • 1.

  zonder voorafgaande melding, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • 2.

  in afwijking van het instemmingsbesluit zonder overleg met het college;

 • 3.

  in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering, zonder overleg met het college.

 

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

 

 

Artikel 20 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de door de raad op 30 juni 2011 vastgestelde Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2011.

 

Artikel 21 Overgangsbepaling

 

De aanwezigheid van kabels, kabelwerken en leidingen in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van de AVOI 2011 van de gemeente Emmen en/of op basis van mondelinge afspraken, zoals die hebben gegolden tot de inwerkingtreding van deze verordening, worden met ingang van deze verordening eveneens beheerst door de regels daarvan.

 

Artikel 22 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Emmen 2019’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2019.

De griffier, de voorzitter,

H.D. Werkman H. F. van Oosterhout

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 

College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

 

Net of netwerk :

De definitie is afgeleid van de omschrijving zoals die wordt gehanteerd in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De omschrijving maakt duidelijk dat het om ondergrondse netten gaat, die zowel distributie- en transportnetten voor de levering van energie (gassen, vloeistoffen, electriciteit) als de communicatienetwerken (zoals geregeld in de wet op de Telecommunicatie). De omschrijving net of netwerk is limitatief.

 

Kabels en leidingen:

Netwerken die bestaan uit fysieke kabels en/of leidingen inclusief ondergrondse ondersteuningswerken (zoals mantelbuizen, kabelgoten, handholes, duikers) beschermingswerken, signaalinrichtingen en kasten enerzijds en componenten voor het verbinden van kabels in de openbare grond met die van gebouwen anderzijds.

 

Netbeheerder, opdrachtgever, aanbieder, grondroerder:

Het begrip netbeheerder wordt gehanteerd als uniforme term voor enerzijds de aanbieders voor energie en anderzijds de aanbieders voor electronische telecommunicatienetwerken.

Veelal zal de netbeheerder de opdrachtgever zijn voor de voorgenomen graafwerkzaamheden. Het begrip opdrachtgever komt in dit kader aan een eigen rol toe omdat deze aansluit bij de regelgeving op het gebied van WION als degene die zorg draagt voor een juiste uitvoering en naleving van de rechten en verplichtingen.

De grondroerder is de partij die de daadwerkelijke graafwerkzaamheden uitvoert. Veelal is dit een aannemer, maar kan ook een afdeling van een netbeheerder zijn. Anderzijds kan een grondroerder een partij zijn die in eigen naam en rekening netwerken aanlegt. De grondroerder is gehouden om de melding van voorgenomen werkzaamheden richting de gemeente te verzorgen en aan andere partijen.

De omschrijving van een netbeheerder is limitatief.

 

Gedoogplichtige:

De gedoogplichtige is degene die moet gedogen dat in zijn gronden netten worden aangelegd. Veelal is de gemeente dit als eigenaar van de openbare gronden.

 

Openbare gronden

Onder de openbare gronden worden conform de wettelijke beschrijving in de wet op de Telecommunicatie gerekend de openbare wegen inclusief trottoirs/voetpaden, bermen, sloten, pleinen, alsmede wateren en bruggen, tunnels etc., die voor een ieder toegankelijk zijn.

 

Instemmingsbesluit:

Werkzaamheden waarbij een net of netwerk wordt aangelegd/gewijzigd/verwijderd of herstelwerkzaamheden zijn onderhevig aan toestemming van de gedoogplichtige. Deze toestemming wordt instemmingsbesluit genoemd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De AVOI geeft invulling aan de wettelijke verplichting om een Telecommunicatieverordening op te stellen. Vooralsnog is er geen algemene wettelijke grondslag voor een vergelijkbare regeling voor de energienetten. Met deze regeling wordt in een uniforme, gelijke behandeling voorzien voor deze netbeheerders, vooruitlopend op een mogelijke toekomstige wettelijke regeling. De fysieke ondergrond raakt vol met een grote hoeveelheid van kabels en leidingen en noodzaakt tot een betere afstemming van werkzaamheden en belangen. Indien de netbeheerder tevens eigenaar is van de openbare gronden is de verordening niet van toepassing. Hiermee wordt voorkomen dat voor een eigenaar, tevens netbeheerder regels worden gesteld voor het (ver)leggen van kabels en leidingen in eigen gronden, die tevens openbare gronden zijn.

 

Artikel 4. Instemmingsbesluit

Het in de wet op de Telecommunicatie vastgelegde principe van graafrechten in relatie met de toestemming van het college is in dit artikel vertaald naar de AVOI en wordt toegepast op alle werkzaamheden. Conform het wettelijk bepaalde geldt dat de instemming betrekking heeft op de plaats, tijdstip en wijze van uitvoering.

Er is onderscheid gemaakt tussen reguliere werkzaamheden en werkzaamheden van minder ingrijpende aard. De norm hiervoor is een lengte van 25 meter of korter. Deze werkzaamheden vinden plaats op een beperkt terrein met een beperkte tijdsduur en de impact gering is.

 

Artikel 5. Aanvraag

De aanvraag voor het verrichten van werkzaamheden worden ingediend bij het college. De termijn voor het behandelen is gesteld op acht weken, conform de Algemene wet bestuursrecht. Voor minder ingrijpende werkzaamheden is de termijn korter. Voor spoedeisende werkzaamheden en storingen wordt een uitzondering gemaakt.

De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op gronden van andere gedoogplichtigen. Dit kunnen ook instanties of rechtspersonen zijn. Ook kan de situatie bestaan dat naast een instemmingsbesluit andere vergunningen benodigd zijn. De grondroerder is verantwoordelijk voor de afstemming en toestemming van deze andere partijen. De gemeente kan een rol spelen bij een afstemming met andere bestuursorganen. De grondroerder doet een terugkoppeling aan het college over de uitkomst van het overleg van alle betrokken partijen.

 

Artikel 6. Gegevensverstrekking

In dit artikel is de wijze van aanvragen verduidelijkt. Het college heeft als beheerder van de openbare gronden inzicht nodig om een juiste beoordeling te maken in de belangen die door de voorgenomen werkzaamheden worden geraakt.

De gegevens worden ingediend op een door het college vastgesteld formulier. Voor werkzaamheden met een minder ingrijpende aard zijn minder gegevens nodig.

 

Artikel 7. Termijnen

In dit artikel is geregeld dat het college binnen acht weken een besluit neemt inzake de aanvraag. Als er meer gedoogplichtigen zijn betrokken is de termijn twaalf weken. De termijn kan eenmaal met acht weken worden verlengd en die waarbij meer gedoogplichtigen zijn betrokken met twaalf weken. Als van het besluit na een jaar na verlening geen gebruik is gemaakt vervalt het besluit.

 

Artikel 8Voorschriften en beperkingen

De grondroerder moet aan een aantal verplichtingen voldoen indien zij werkzaamheden wil uitvoeren. Tevens kunnen aan het instemmingsbesluit voorwaarden worden opgenomen. Deze voorschriften zijn gerelateerd aan de wijze van uitvoering en zijn gericht op de belangen die de gemeente dient te behartigen.

Tevens is geregeld dat leges conform de legesverordening in rekening worden gebracht bij de aanvrager. De uitvoering van de werkzaamheden geschieden conform de “Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-)straatwerkzaamheden opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”. In deze regeling is tevens een schadevergoedingsregeling opgenomen die een marktconforme vergoeding vaststelt, die de aanvrager tegelijkertijd verschuldigd is.

 

Artikel 9. Medegebruik van voorzieningen en vooroverleg

De grondroerder is verplicht om op verzoek van de gedoogplichtige gebruik te maken van aanwezige ondergrondse voorzieningen die tegen een marktconforme prijs wordt aangeboden. Hiermee wordt voorkomen dat onnodig wordt gegraven.

 

Artikel 10. Verleggingen

Ten aanzien van het verleggen van kabels en leidingen geldt het principe ‘liggen om niet, verleggen om niet’. Hiermee is aansluiting gezocht bij de regeling in de wet op Telecommunicatie.

 

Artikel 11. Eigendom

Het college dient in kennis te worden gesteld bij overname. Een nieuwe aanbieder is bij overdracht gehouden aan de geldende voorschriften.

 

Artikel 13. Informatieplicht

Het is van belang om inzicht te hebben of kabels en leidingen nog deel uitmaken van een netwerk. Dit ook gezien in relatie tot medegebruik van voorzieningen.

 

Artikel 15. Overleg

Het college zal regelmatig een overleg plannen tussen de gemeente en de netbeheerders om inzicht te hebben van elkaars plannen ten aanzien van het leggen en verleggen van kabels en leidingen.

 

Artikel 19. Stillegging

Het college is bevoegd om in de genoemde gevallen de werkzaamheden stil te leggen. Deze stillegging kan tijdelijk zijn.