Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Subsidieverordening allochtonenorganisaties 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening allochtonenorganisaties 2002
CiteertitelSubsidieverordening allochtonenorganisaties 20002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemeentewet, afd. 4.2 Algemene wet b estuursrecht, Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200225-03-2019Onbekend

15-10-2001

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening allochtonenorganisaties 2002

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Deze verordening verstaat onder:

Artikel 1. Doel

Het doel van deze verordening is het regelen van de verlening en vaststelling van gemeentesubsidies aan allochtonenorganisaties. Subsidie wordt verstrekt met het doel vrijwilligersorganisaties in staat te stellen activiteiten uit te voeren gericht op het inburgeren van personen uit de doelgroep in onder andere de Enschedese samenleving. De activiteiten worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van vrijwilligers, eventueel ondersteund door een of meer beroepskrachten. Zelfontplooiing, het dragen van verantwoordelijkheden voor zichzelf en voor anderen en actieve maatschappelijke deelname zijn de belangrijkste aspecten van deze regeling.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Ingezetenen uit niet “Westers” Europese landen, die zijn geboren in Turkije, Marokko, Tunesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba of China

 • 2.

  Ingezetenen arbeidsmigranten, die zijn geboren in Spanje en Italië en vóór 1992 naar Nederland zijn gekomen.

 • 3.

  Ingezetenen die vluchteling of asielgerechtigd zijn en die zijn geboren in Syrië, Libanon, Irak, Iran, Afghanistan of Somalië

 • 4.

  Ingezetenen geboren in door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen landen.

 • 5.

  De kinderen van de onder 1 t/m 4 genoemde personen.

Artikel 3. Leden

Leden zijn personen van 18 jaar en ouder, die behoren tot de in artikel 2 van deze verordening genoemde landen. Zij staan als lid of donateur ingeschreven bij een organisatie zoals omschreven in artikel 4.

Artikel 4. Organisatie

Een in Enschede zetelende vereniging of stichting die zich richt op het doel zoals vermeld in artikel 1. De organisatie dient middels notariële akte te zijn opgericht en ingeschreven te staan in het register van de Kamer van Koophandel.

Voor de subsidie op grond van deze verordening wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • a.

  enkele organisaties en

 • b.

  platforms. Platforms zijn samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties dan wel één enkele organisatie die de belangen van alle personen van één of meer landen behartigt. Zij dienen opgericht te zijn op dezelfde juridische grondslag als enkele organisaties.

Artikel 5. Subsidietijdvak

Het subsidiejaar is het kalenderjaar waarop de subsidieaanvragen en het subsidieplafond betrekking hebben. Het subsidiejaar bestaat uit twee subsidietijdvakken: de periode van 1 januari tot en met 30 juni (eerste subsidietijdvak) en de periode van 1 juli tot en met 31 december (tweede subsidietijdvak).

Hoofdstuk 2 Toelating en beëindiging toelating

Artikel 6. Algemeen

Voor subsidie in het kader van deze regeling komen die organisaties in aanmerking die voldoen aan wat bij of op grond van de bepalingen van deze verordening en de Algemene Subsidieverordening 1999 wordt vereist.

Voorts dienen nieuwe organisaties tenminste:

 • a.

  één jaar ingeschreven te staan in het register bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  één jaar lang aantoonbaar activiteiten ontplooid te hebben voor de doelgroep zoals vermeld in artikel 1.

Artikel 7. Toelating

 • 1.

  Tot deze verordening worden toegelaten “Enkele organisaties” en “Platforms”. Voor toelating dient een:

  • a.

   enkele organisatie: aan te kunnen tonen tenminste 50 geregistreerde betalende leden te hebben;

  • b.

   Platform: aante kunnen aantonen tenminste 500 geregistreerde betalende leden te hebben. Onder platforms vallen ook enkele organisaties die de belangen van alle personen van één of meer landen behartigen en kunnen aantonen tenminste 500 geregistreerde en betalende leden te hebben.

  • c.

   Voor in 1995 bestaande platforms en door de gemeente reeds als zodanig gesubsidieerd geldt een minimum van 100 betalende leden, mits zij open blijven staan voor alle verenigingen die tot hun doelgroep gerekend kunnen worden.

 • 2.

  De organisatie dient een ledenadministratie bij te houden waarin van elk lid in het aanmeldingsformulier de volgende gegevens zijn opgenomen: naam, adres, postcode, geboortedatum, geboorteland, geslacht en de handtekening;

 • 3.

  De organisatie dient de gemeente desgewenst inzage in de ledenadministratie te verlenen. Organisaties die hiertoe bezwaren hebben, kunnen desgewenst volstaan door een accountantsverklaring over het geregistreerde aantal betalende leden te overleggen.

Artikel 8. Beëindiging toelating

B&W kunnen besluiten de toelating tot deze verordening te beëindigen indien een organisatie:

 • 1.

  gedurende twee aaneengesloten subsidietijdvakken geen subsidie op grond van het uitgevoerde activiteitenpakket heeft verleend gekregen;

 • 2.

  activiteiten uitvoert die indruisen tegen het doel;

 • 3.

  twee maal achtereen op de peildatum één januari minder dan het vereiste aantal leden telt.

Hoofdstuk 3 Subsidieplafond /-grondslag

Artikel 9. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de onderdelen van de subsidie als beschreven in artikel 10 lid 1 sub a. en b. van deze verordening geldt een subsidieplafond.

 • 2.

  De hoogte van het subsidieplafond wordt jaarlijks door de gemeenteraad bij de besluitvorming over de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 3.

  Voor zover de gezamenlijke te verlenen subsidiebedragen over een bepaalde subsidietijdvak hoger zijn dan het subsidieplafond, worden deze bedragen door Burgemeester en Wethouders in evenredigheid verminderd.

Artikel 10. Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie bestaat uit twee onderdelen:

  • a.

   een bedrag op grond van het ledental;

  • b.

   een bedrag op grond van een uitgevoerde activiteitenpakket.

   Per subsidietijdvak wordt de helft van het volgens dit artikel berekende subsidiebedrag toegekend.

 • 2.

  De hoogte van het bedrag per lid per jaar, is gelijk aan de contributie per lid met als maximum het bedrag dat in de geldende activiteitenlijst is opgenomen.

 • 3.

  De peildatum voor de bepaling van het aantal leden is 1 januari van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

 • 4.

  Dezelfde persoon kan alleen door één organisatie als lid worden aangemeld voor het verkrijgen van de subsidie per lid. Indien dezelfde persoon ingeschreven staat bij meerdere organisaties, telt hij/zij bij geen van de organisaties als lid voor deze subsidie.

 • 5.

  Voor de berekening van de subsidie voor het activiteitenpakket worden alleen die activiteiten in aanmerking genomen die staan op de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde lijst van activiteiten met criteria en bedrag per deelnemer of activiteit.

 • 6.

  De berekening van de subsidie op grond van het activiteitenpakket geschiedt als volgt:

  • a.

   Per activiteit wordt een bedrag berekend door het aantal deelnemers te vermenigvuldigen met de gemiddelde welzijnsscore per deelnemer en vervolgens deze uitkomst te vermenigvuldigen met het bedrag waarop de desbetreffende activiteit door Burgemeester en Wethouders op de lijst is gewaardeerd.

  • b.

   Per organisatie worden de aldus berekende bedragen van alle activiteiten in de twee voorgaande subsidietijdvakken opgeteld.

Hoofdstuk 4Aanvraag /wijziging subsidievoorschriften

Artikel 11. Aanvraag

 • 1.

  Tweemaal per jaar - vóór 1 maart en vóór 1 september - dient de organisatie een aanvraag in bij het college van Burgemeester en Wethouders. De aanvraag, die vóór 1 maart moet worden ingediend, betreft het tweede subsidietijdvak in het lopende kalenderjaar. De aanvraag, die vóór 1 september moet worden ingediend, betreft het eerste subsidietijdvak van het volgende kalenderjaar.

 • 2.

  Een aanvraag bevat het verslag van de activiteiten van het afgelopen half jaar. Per activiteit blijkt daar in ieder geval uit:

  • a.

   het “Formulier A” de aard van de activiteit, welke instelling deze heeft uitgevoerd en de naam van de uitvoerder;

  • b.

   het “Formulier B” het postcodegebied van de deelnemers die aan de activiteit hebben deelgenomen.

 • 3.

  De aanvraag vóór 1 maart bevat tevens:

  • a.

   een formulier waarop het postcodegebied en de geboortedatum per lid staat, van de betalende leden per 1 januari;

  • b.

   een inhoudelijk verslag van de jaarlijkse ledenvergadering in het voorgaande jaar;

  • c.

   een door de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld financieel verslag van het voorgaande jaar, waarin is opgenomen het aantal leden dat betaald heeft en de hoogte van de geïnde ledencontributie.

  • d.

   een presentielijst van de jaarlijkse ledenvergadering in het voorgaande jaar.

 • 4.

  De in bezit van de gemeente zijnde gegevens bedoeld onder lid 3 en 4 van dit artikel worden gebruikt om de aanvraag te toetsen en om beleidskeuzes te onderbouwen. Deze gegevens worden uiterlijk drie jaar na afloop van het subsidietijdvak vernietigd.

 • 5.

  Alleen voor zover de aanvragen tijdig en volledig zijn ingediend, worden zij in behandeling genomen.

Hoofdstuk 5Procedure en inwerkingtreding

Artikel 12 Procedure

 • 1.

  Uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan het subsidietijdvak kunnen Burgemeester en Wethouders een wijziging in de subsidievoorschriften aan de betrokken organisaties bekend maken.

 • 2.

  Uiterlijk 1 juni en 1 december, voorafgaand aan het subsidietijdvak berichten Burgemeester en Wethouders de betrokken organisaties over hun beslissing voor de vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  De vastgestelde subsidie wordt telkens in de eerste maand van het betreffende halfjaar uitbetaald.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening Allochtonenorganisaties 2002” en in verkorte vorm “SVAO 2002”.

 • 2.

  Deze gewijzigde verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 oktober 2001.

De Secretaris, De Voorzitter,

TOELICHTING

SUBSIDIEVERORDENING ALLOCHTONENORGANISATIES 2002 (SVAO-2002)

Toelichting raadplegen bij het aanvragen van subsidie voor allochtonenorganisaties.

Inleiding

Allochtone organisaties bepalen zelf welke activiteiten zij belangrijk vinden.

De gemeente subsidieert activiteiten gericht op het bevorderen van de inburgering van allochtonen. Allochtone organisaties die dit doel door het aanbieden van activiteiten en voorlichting aan hun achterban helpen realiseren kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn in een lijst opgenomen. De activiteitenlijst wordt desgewenst halfjaarlijks in overleg met de organisaties bijgewerkt en door Burgemeester en Wethouders (B&W) vastgesteld. De raadscommissie Welzijn wordt over de wijzigingen geïnformeerd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Doel

De verordening regelt de wijze van subsidiëren en vaststellen van gemeentesubsidies voor aanvragende allochtonenorganisaties.

Uitvoeren en / of laten uitvoeren van activiteiten die opgenomen zijn in de activiteitenlijst en gericht zijn op inburgering van allochtonen. Onder 'inburgering' wordt verstaan dat personen hun weg in de Enschedese samenleving kunnen vinden en desgewenst de algemene voorzieningen zelfstandig weten te vinden en gebruiken.

Daarnaast kunnen organisaties een eigen rol vervullen gericht op behoud van de eigen cultuur en / of identiteit. Ofschoon activiteiten op dit terrein voor de gemeente en de organisaties waardevol zijn, ligt het niet op de weg van de gemeente om deze activiteiten te subsidiëren.

Artikel 2 Doelgroep

Voor de definiëring van de doelgroep is gekozen voor het begrip allochtonen in plaats van migranten. Onder migranten worden vaak arbeidsmigranten verstaan. Dus migranten dekt de lading niet omdat ook veel organisaties van mensen uit vluchtelingenlanden en landen met een niet Europees/westers cultuur onder deze regeling vallen.

Voor deze regeling komen organisaties in aanmerking die personen in zich verenigen uit de in lid 1. t/m 5 van dit artikel genoemde landen. Onder deze personen wordt in deze verordening verstaan de eerste en tweede generatie. Dit houdt in dat kleinkinderen van deze personen voor deze regeling niet meer als allochtonen worden beschouwd. Uitgangspunt is dat voor deze groepen de nagestreefde inburgering in het algemeen zijn beslag heeft gekregen.

Organisaties van allochtonen uit landen die niet in deze verordening worden genoemd en toegelaten willen worden, moeten kunnen aantonen te voldoen aan de eisen van de “Subsidieverordening allochtonenorganisaties 2002” ( SVAO 2002). Indien zij aan de eisen voldoen kunnen zij een verzoekschrift aan het College van B&W richten om tot de regeling te worden toegelaten.

Artikel 3. Leden

Onder leden wordt verstaan zowel leden van een vereniging als donateurs van een stichting.

Organisaties die voor het onderdeel subsidie per lid - omschreven in artikel 2 - in aanmerking willen komen dienen een overzichtelijke ledenadministratie bij te houden. Daarin moeten minimaal de volgende gegevens per lid (donateur) te zijn opgenomen: naam, adres, postcode, geboortedatum, geboorteland, geslacht en de handtekening. Bijlage 3 van deze toelichting is een voorbeeld van een inschrijf- c.q. aanmeldingsformulier voor leden.

Stichtingen die het moeilijk vinden om "donateurs" te werven kunnen hun organisatievorm van stichting naar vereniging omzetten. De organisatie mag voor de ledensubsidie van de gemeente alleen leden aanmelden die contributie betalen. Bij controle moet de organisatie kunnen aantonen welke leden betalende leden zijn.

Artikel 4. Organisatie

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5. Subsidietijdvak

Een subsidietijdvak is een periode van zes maanden. Gekozen is voor twee subsidietijdvakken en dus om per halfjaar te subsidiëren om de mogelijkheid te hebben tot tijdig bijsturen. Hierdoor kan sneller op ontwikkelingen worden ingespeeld.

Artikel 6. Algemeen.

Spreekt voor zich.

Artikel 7. Toelating

De leden 1 en 2 van dit artikel spreken voor zich. Lid 3.

Organisaties die de gemeente inzage in de ledenadministratie, uit oogpunt van privacy weigeren, dienen zelf de controle door een accountant te laten uitvoeren. Al de kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor rekening van de organisatie en kunnen niet als subsidiabele activiteit worden aangemerkt.

Artikel 8. Beëindiging toelating

De leden 1 en 3 van dit artikel spreken voor zich.

Onder lid 2 van dit artikel wordt onder anderen bedoeld dat wanneer een organisatie activiteiten uitvoert en/of ledenwervingsmethodes hanteert die niet verenigbaar zijn met het doel en in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, B&W kunnen besluiten de toelating tot deze regeling te beëindigen.

Artikel 9. subsidieplafond

Lid 1. Het in dit lid genoemde subsidieplafond is het totaalbedrag dat in de gemeente begroting jaarlijks wordt opgenomen. Het bedrag van het subsidieplafond is geen vast bedrag. Indien de aanvragen dit vereisen kunnen B&W de gemeenteraad voorstellen het bedrag van het subsidieplafond voor een volgend begrotingsjaar te verhogen c.q. te verlagen.

Lid 2. Hoogte subsidieplafond

Dit is het bedrag dat in de gemeentebegroting voor een bepaald jaar wordt opgenomen. Het is het maximumbedrag dat voor één jaar beschikbaar is voor het subsidiëren van alle aanvragende organisaties over de twee subsidietijdvakken.

Lid 3. Het subsidieplafond wordt niet in twee gelijke bedragen over het jaar verdeeld. Als in het eerste subsidietijdvak het totaal van de aanvragen niet hoger is dan ca. 60% van het beschikbaar subsidieplafond, worden de aanvragen 100% gehonoreerd. Voor het tweede halfjaar bestaat dan de kans op een lagere honorering. Dit wordt zo toegepast omdat uit ervaring is gebleken dat door de invloed van de zomervakantie in de tweede helft van het jaar minder activiteiten worden uitgevoerd.

Artikel 10. Subsidiegrondslag

Lid 1. a. Het bedrag op basis van het ledental is bedoeld ter stimulering van de werving van leden door de organisaties waardoor de continuïteit van de organisatie bevorderd wordt, almede als tegemoetkoming in de kosten van het huren of beheren van een (eigen) ruimte voor de uitvoering van de activiteiten. De subsidie op basis van het aantal leden voor een bepaald jaar is gebaseerd op het aantal leden per 1 januari van het voorgaande jaar.

b.Het bedrag op grond van de uitgevoerde activiteit is bedoeld als een stimulans om het bereik onder de doelgroep te verhogen en onder andere de doelactiviteiten aan te bieden.

Lid 2. De organisatie moet de leden minimaal het van toepassing zijnde bedrag aan contributie laten betalen. Dit is het bedrag dat op de activiteitenlijst staat. Indien uit het financieel jaarverslag van de organisatie blijkt dat de geïnde ledencontributie lager is, dan betaalt de gemeente het lagere bedrag uit. Dit bedrag wordt eenmaal per jaar, op basis van de op vóór één maart ingediende ledenlijsten, berekend en over twee tijdvakken verdeeld. In bijlage 2 is een voorbeeld berekening opgenomen van onder andere de subsidieverlening op basis van het aantal leden.

Lid 3. Spreekt voor zich.

Lid 4. Een organisatie dient personen die zij op de ledenlijst plaatst voor de subsidieaanvraag, te vragen of zij reeds bij een andere organisatie voor dezelfde subsidie zijn ingeschreven. Is dit het geval dan moeten deze leden zich eerst bij de andere organisatie laten uitschrijven. Indien bij controle blijkt dat op de lijst leden staan die op meerdere lijsten voorkomen, worden deze voor de subsidie van alle lijsten afgevoerd. Leden kunnen weer tot lid worden gerekend pas nadat zij schriftelijk hebben verklaard dat zij voor deze subsidie alleen lid zijn van een bepaalde, met name genoemde, organisatie.

Lid 5 en lid 6. Berekening subsidietoekenning op grond van de activiteiten.

Voor de berekeningswijze van het onder lid 5 en lid 6 van dit artikel bedoelde activiteitensubsidie kunt u de aan deze toelichting aangehechte bijlage 1 raadplegen.

Artikel 11

Lid 1. subsidieaanvraag en -verlening

De subsidieaanvraag en -verlening vinden twee maal per jaar plaats.

Subsidies op grond van deze regeling worden achteraf betaald. In januari wordt subsidie betaald op basis van de uitgevoerde activiteiten tussen 1 januari en 30 juni van het voorgaande jaar. Tevens wordt in januari de helft van de subsidie op basis van het aantal leden met op 1 januari van het voorgaande jaar. In juli wordt subsidie betaald op basis van de uitgevoerde activiteiten tussen 1 juli en 31december van het voorgaande jaar, Tevens in juli de andere helft van de subsidie op basis van het aantal leden op 1 januari van het voorgaande jaar.

Voor de bepaling van het uiteindelijk subsidiebedrag van een subsidietijdvak wordt ook de in het voorgaande jaar ontvangen totale subsidie betrokken. De subsidie van een bepaald subsidietijdvak bestaat dus uit drie componenten:

 • A.

  Het bedrag op basis van de uitgevoerde activiteiten in een halfjaar (b.v. ƒ 3. 000, -);

 • B.

  Het bedrag aan subsidie ontvangen in het voorgaande jaar (b.v. ƒ 9.500, -)

 • C.

  Het bedrag aan subsidie op basis van het aantal leden in het voorgaande jaar (b.v.ƒ 845, -).

Berekening van de subsidie gaat dan als volgt:

A + (B/2) + C = 3.000, - + (9.500/2) + 845 = ƒ 8.595 = ƒ 4.297,50

2 2 2 ========

Deze rekenmethodiek wordt toegepast om pieken te voorkomen. Ook wordt hierdoor opgevangen dat organisaties die in een bepaald subsidietijdvak geen activiteiten uitvoeren, toch subsidie ontvangen.

Zie voor de berekeningswijze bijlage 1 en 2 van deze toelichting.

Lid 2. Volledige aanvraag

Hiermee wordt bedoeld dat NIET goed c.q. onvolledig ingevulde formulieren (die de basis vormen van de subsidieaanvraag) door B&W kunnen worden afgewezen. In de praktijk zal de betrokken vereniging echter eerst worden gevraagd het verzuim te herstellen.

Lid 3. en 4.

De inhoud van deze twee leden wordt in bijlagen 4 tot met 10 toegelicht.

Belangrijk:

Voor artikel 11, leden 1 tot en met 5, geldt dat de in dit artikel bedoelde activiteiten- en presentielijsten door de organisaties moeten worden bewaard. Op de lijsten die voor de subsidieaanvraag naar de gemeente worden gestuurd kan volstaan worden met alleen de postcode van de deelnemers en toevoeging: man of vrouw. Omtrent de ledenlijsten het volgende: de organisatie moet een ledenadministratie bijhouden waarin de gegevens van de leden staan vermeld, inclusief het door het lid ondertekende aanmeldingsformulier. Mocht de gemeente desgewenst de volledige ingevulde B activiteitenlijsten willen inzien dan dient de organisatie de gemeente deze mogelijkheid te bieden. Indien de organisatie op grond van privacy overwegingen de controle door de gemeente niet wenst, kan de organisatie de controle door een accountant laten verrichten en de gemeente zijn bevindingen over de juistheid van de administratie laten meedelen. De kosten hiervan zijn geheel voor rekening van de organisatie en zijn niet subsidiabel. Indien niet anders is vermeld zijn alle stukken die de organisatie naar de gemeente stuurt met de subsidieaanvraag openbaar.

Artikel 12

In lid 1 van dit artikel wordt de termijn genoemd die in acht moet worden genomen voor een eventuele wijziging van de subsidievoorschriften. De in lid 2 van dit artikel bedoelde berichtgeving over de berekening van de subsidie. Het bericht in juni heeft betrekking op de activiteiten en de ledenbijdragen van het twee subsidietijdvak (1 juli tot 31 december) van het voorgaande jaar. De berichtgeving van december heeft betrekking op de vaststelling van de subsidie voor de activiteiten en de ledenbijdragen van het eerste subsidietijdvak (1 januari tot 30 juni) van het voorgaande jaar. In Lid 3 staat dat de vastgestelde subsidie voor het eerste subsidietijdvak van het voorgaande jaar in januari wordt uitbetaald. De vastgestelde subsidie voor de tweede subsidietijdvak van het voorgaande jaar wordt in juli uitbetaald.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze nieuwe verordening treedt in werking op de in dit artikel genoemde datum.

 

A C T I V I T E I T E N L I J S T vanaf januari 2004

 

Opmerking vooraf:

WIJZIGING: Als het nodig is, wordt deze lijst elk halfjaar aangepast en vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), zodat nieuwe tot de lijst toegelaten activiteiten voor alle organisaties toegankelijk worden.

DOEL : Activiteiten zijn gericht op toeleiding en inburgering (verwerven van o.a. kennis en vaardigheden ter verbetering van de positie van migranten). Zie doel Subsidieverordening Allochtonenorganisaties 2002 (SVAO-2002).

SUBSIDIE : Om het doel te bereiken worden op grond van de SVAO-2002 twee soorten subsidies verleend:

 • a.

  een bedrag per lid per jaar. Dit bedrag wordt door B&W vastgesteld op:

  € 6,00 voor leden van een platform;

  € 4,00 voor leden van een enkele organisatie;

 • b.

  activiteitensubsidie. Op basis van de bedragen die in deze activiteitenlijst zijn opgenomen.

  Wijzigingen in deze bedragen worden door B&W vastgesteld bij vaststelling van deze lijst.

OPBOUWVAN DE LIJST:

NR : De kolom (NR), geeft een verzameling van een soort activiteiten aan waarvan het activiteitenbedrag per bereikte deelnemer gelijk is.

B/B : De kolom B/B geeft het basis-waarderingsbedrag aan per activiteit per bereikte deelnemer. Dus per deelnemer die de activiteit heeft bijgewoond c.q. er actief aan deel heeft genomen. Bij cursussen is het bedrag per deelnemer bedoeld voor één hele cursus en het behalen van een certificaat.

BELANGRIJK: Activiteiten die niet op deze activiteitenlijst zijn opgenomen of niet voldoen aan de beschreven criteria worden niet gesubsidieerd.

INFORMATIE- en VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

Criteria:

 • ·

  Duur tenminste één uur

 • ·

  Gesubsidieerd worden alle voorlichtings- en/of informatieactiviteiten die uitgevoerd worden door of onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde inleider in dienst bij een algemene professionele instelling c.q. organisatie dus geen doelgroep organisatie

 • ·

  De naam van de uitvoerd(st)er en de naam van de instelling/organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit wordt uitgevoerd, moeten in het A FORMULIER worden opgenomen. De uitvoerende organisatie kan nooit de eigen organisatie zijn!!

 • ·

  Voorlichting of informatie over hetzelfde onderwerp en aan dezelfde groep, is maximaal éénmaal per halfjaar subsidiabel.

Gemeentegids:Een zeer groot aantal instellingen die u kunt raadplegen voor het verzorgen van voorlichting en informatie staan vermeld in de Gemeentegids. Deze kunt u gratis op Stadskantoor of Stadhuis halen. Hierin kunt u de adressen en telefoonnummers vinden.

NR B/B VOORLICHTING ALGEMEEN OVER O.A.:

100€ 4,50 WELZIJN

101 € 4,50 CULTUUR

102€ 4,50 SPORT

103 € 4,50 WERK

104 € 4,50 ONDERWIJS

105 € 4,50 WONEN

106 € 4,50 GEZONDHEID

NR BB VOORLICHTING SPECIFIEKE GROEPEN

Instellingen die deze voorlichting mogen verzorgen zijn:

200 € 4,50 Wijk- en Gezondheidscentra (gezondheidsvoorlichting/opvoedingsondersteuning);

201 € 4,50 Tactus en Jarabee preventie en hulpverlening (misbruik) alcohol en drugs;

202€ 4,50 Mediant voorlichting over seksuele thema’s voor meisjes, ,jongens en ouders met opgroeiende kinderen);

203 € 4,50 Thuiszorg (wonen en mobiliteit, hulpmiddelen voorzieningen voor gehandicapten en voor 50-plussers).

NOTA BENE:

Specifieke voorlichting is alleen subsidiabel indien uitgevoerd door of tenminste samen met medewerkers van hierboven genoemde algemene instellingen uit Enschede; De deelnemers moeten tot de doelgroep van de instelling die de voorlichting verzorgt behoren.

INTERCULTURELE ACTIVITEITEN EN/OF BIJEENKOMSTEN

Criteria:

Gericht op het verwerven en/of verbeteren van contacten c.q. omgangsvormen met personen uit de directe woonomgeving;

Duur tenminste één middag en/of avond;.

Met een buurt- of wijkinstelling moet duidelijk sprake van organisatorische en/of financiële samenwerking zijn;

De activiteit vindt plaats in de woonbuurt/wijk en is gericht (naast de eigen leden) op de bewoners van de buurt of wijk waar de activiteit plaatsvindt;

Multiculturele voorstellingen georganiseerd door zelforganisaties in samenwerking met en aangeboden via stedelijke podia (Schouwburg, Muziekcentrum, Concordia, Atak, De Tor enz.) komen eveneens voor subsidie in aanmerking.

Zowel voor activiteit 301 als voor 302 geldt: de activiteit dient, voorzien van een duidelijke programma en een begroting vooraf bij de gemeente aangemeld te worden en goedgekeurd. Subsidie wordt slechts verleend als na de uitvoering, bij de eigenlijk subsidieaanvraag, een gespecificeerde afrekening van de werkelijke kosten van de activiteit en een eventuele kostenverdeling tussen de participanten bijgevoegd wordt.

NR B/B MULTICULTURELE ACTIVITEITEN ALGEMEEN

Mogelijke activiteiten zijn: muziekuitvoeringen, buurtfestivals, zang, toneel, cabaret, enz.

301 € 2.000,- Maximaal 60% van de werkelijke kosten met een maximum van € 2,000,- voor het organiseren van een activiteit in samenwerking met een of meer wijkwelzijnsinstellingen (club- en buurthuizen, speeltuinen) waarbij verschillende culturen elkaar ontmoeten c.q. zich aan elkaar voorstellen.

302 € 3.000,- Maximaal 50% van de werkelijke kosten met een maximum van € 3.000,- voor activiteiten georganiseerd door zelforganisaties i.s.m. en aangeboden in het centrumpodia van Enschede.

De welzijnsscore wordt niet over deze subsidie berekend.

SPORT VOOR JONGENS, MEISJES EN VROUWEN

Criteria

 • ·

  Diverse sporten voor jongens, meisjes en vrouwen (zaal)voetbal, zaalsporten, gym, zwemmen enz. Voor jongere deelnemers dient de activiteit gericht te zijn om ze te leren sporten en naar bestaande sportverenigingen toe te leiden. Dezelfde jongere komt maximaal twee jaar voor deze subsidie in aanmerking.

 • ·

  Uitvoering door een gekwalificeerde eigen vrijwillig(st)er(s).

 • ·

  De naam van de uitvoerder moet opgenomen worden in het A FORMULIER.

 • ·

  Opgave van het aantal deelnemers aan de activiteit per week/keer dient middels het B FORMULIER te geschieden. Bij de aanvraag voor deze subsidie moet naast de deelnemerslijst waarop de postcode, de leeftijd en het geslacht van de deelnemer worden aangegeven, bijgevoegd worden.

 • ·

  Maximaal € 500,- per jaar wordt verleend voor sportactiviteiten voor vrouwen zoals zwemmen enz.

 • ·

  Maximaal € 1.000,- voor sportactiviteiten waarvoor het huren van een sportaccommodatie voor binnen of buitensport noodzakelijke is voor de uitvoering van periodieke wekelijkse /maandelijkse sportactiviteiten voor Jongens (13 t/m 25 jaar), en voor meisjes / vrouwen vanaf 13 jaar.

NR B/B HUUR SPORTACCOMMODATIE:

401 2,50 Voor jongens per keer per deelnemer.

402 3,50 Voor meisjes en vrouwen per keer per deelnemer.

NOTA BENE Voor het huren van accommodatie geldt dat zonder factuur of betalingsbewijs van de gehuurde ruimte wordt er geen subsidie verleend. De bedragen per activiteit per deelnemer worden tezamen betaald tot maximaal 50% van de werkelijke kosten van de huur van een sportaccommodatie, met een maximum van € 1.000,- per organisatie per jaar.

Voor de uitvoering van specifieke sportactiviteiten voor vrouwen, zoals zwemmen is het maximum subsidiebedrag per jaar maximaal € 500,- per organisatie.

ICT BEGELEIDING DOOR OPGELEIDE VRIJWILLIGERS.

Criteria: Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Onder ICT activiteiten worden verstaan de computerlessen die de door de VU-E opgeleide vrijwilligers aan de eigen leden verzorgen. Voor deze ICT activiteiten heeft B&W voor 2004 en verder is een aparte budget op de gemeentebegroting opgenomen. Het opleiden van de Vrijwilligers door de VU-E heeft voorrang op andere activiteiten. Indien daarna het totaal van de aanvragen hoger is dan het beschikbare budget, dan wordt de subsidieverlening voor een ieder evenredig gekort.

 • ·

  De activiteiten 410 en 411 zijn bedoeld om de deelnemers te leren werken met de computer.

 • ·

  De activiteit bestaat uit lessen van tenminste één uur per keer.

 • ·

  Uitvoering door een gekwalificeerde (door de VU-E opgeleide) eigen vrijwillig(st)er(s) is vereist. Indien uw organisatie niet over een door de VU-E opgeleide vrijwilliger beschikt, kunt u daarvoor een aanvraag indienen op grond van activiteit 412. Bij minimaal 10 aanmeldingen, voert de VU-E jaarlijks een cursus uit.

 • ·

  De naam van de uitvoerder van de lessen moet opgenomen worden in het A FORMULIER

Nota Bene: voor activiteiten 410 en 411geldt: een maximumsubsidie van € 1.500,- per organisatie per jaar;

NR B/B ICT

410 € 4,50 Onder begeleiding van opgeleide vrijwilligers kennismaken met computers: jongens/mannen en meisjes/vrouwen, vanaf 13 jaar. Nota Bene: dezelfde persoon komt maximaal voor 20 lessen voor deze subsidie in aanmerking;

411 € 4,50 Internetcursus. Onder begeleiding van opgeleide vrijwilligers leren omgaan met en gebruiken van het medium internet: jongens/mannen en meisjes/vrouwen vanaf 13 jaar.

Nota Bene: dezelfde persoon komt maximaal 20 keer voor deze subsidie in aanmerking;

Kadercursus voor vrijwillige cursusleiders

412 ------ Kadercursus (7dagdelen) internet voor gevorderden om tot begeleider te worden opgeleid voor het geven van internetlessen aan de leden van de eigen organisatie, voor maximaal twee vrijwilligers per organisatie per jaar.

Om aan deze cursus deel te nemen moet de vrijwilliger een bereidheidsverklaring bij het bestuur van de organisatie afgeven om minimaal één jaar lang als vrijwilliger leden van de eigen organisatie te leren omgaan met en gebruik van het medium internet.

HUISWERKBEGELEIDING

Criteria

 • ·

  Voor schoolgaande (leerplichtige) kinderen en verzorgd door deskundige begeleiding.

 • ·

  Gericht op de Nederlandse taal-/leerstof.

 • ·

  Plaats en tijd van uitvoering moet de school en de ouders bekend zijn.

 • ·

  Per leerling een door de schooldirecteur, leraar of mentor van de leerling ondertekend positief advies, van de school waar de leerling onderwijs volgt, moet bij de subsidie-aanvraag gevoegd worden. Zonder dit advies wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • ·

  Subsidie voor huiswerkbegeleiding wordt verleend voor kinderen, op basis van de postcode van de in Enschede wonende ouders. Kinderen waarvan de ouders niet in Enschede wonen komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

 • ·

  De naam van de uitvoerder en de naam van de school onder wiens verantwoordelijkheid de uitvoerder werkt moeten opgenomen worden in het A FORMULIER

Voor deze activiteit geldt een maximumsubsidie van € 2.500,- per organisatie per jaar.

NR B/B

500 € 4,50 HUISWERKBEGELEIDING

Onder huiswerkbegeleiding wordt verstaan: kinderen in de leerplichtige leeftijd (12/17 jaar) eens per week adviseren, structuur bijbrengen en ondersteunen bij het maken van het door de school opgedragen huiswerk. Scholen voor voortgezet onderwijs kennen eigen studielessen en/of huiswerkklassen. Organisaties kunnen ouders adviseren contact met de school op te nemen om het huiswerk of de studie begeleiding van hun kind op school te laten plaatsvinden.

INFORMATIE BULLETIN

Criteria:

 • ·

  Leden informeren over belangrijke activiteiten in Enschede en het eigen activiteitenprogramma.

 • ·

  Een bulletin heeft tenminste zes pagina's per uitgave.

 • ·

  Bevat een samenvatting van de inhoud en artikelen in de Nederlandse taal.

 • ·

  Koepel en platforms maximum bedrag per jaar € 1.000,-

 • ·

  Enkele organisatie maximum bedrag per jaar € 600,-

 • ·

  De welzijnsscore wordt niet over deze subsidies berekend.

Bulletin: Het gemeentelijk inspraakorgaan, Bureau Migranten Werk en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling moeten per uitgave een gratis exemplaar ontvangen.

NR B/B

600 € 1,50 Voor schriftelijke informatie, maximaal per adres per uitgave/nummer;

CURSUSSEN

(activering, deskundigheidsbevordering/kadertraining)

Opmerking: cursussen die door reguliere gesubsidieerde instellingen (b.v. Volksuniversiteit, Wijkwelzijnswerk, ROC enz.) worden aangeboden komen niet voor subsidie in aanmerking.

Criteria:

 • ·

  Gericht op inburgering: vaardigheden bijleren waardoor men beter in de Nederlandse samenleving en in besturen van (vrijwilligers) instellingen/organisaties kan functioneren.

 • ·

  Bestaat uit een reeks bijeenkomsten of activiteiten (tenminste drie dagdelen of 12 uren).

 • ·

  De activiteit dient beroepsmatig te worden begeleid of uitgevoerd door (indien aanwezig) gesubsidieerde, in Enschede gevestigde instellingen.

 • ·

  Dezelfde deelnemer komt maximaal voor een kadertraining per jaar in aanmerking.

 • ·

  De welzijnsscore wordt niet over deze subsidie berekend.

Toevoegen aan de subsidie-aanvraag:

 • ·

  Het evaluatieverslag van de cursus gemaakt door de uitvoerende organisatie, waarin is opgenomen het aantal deelnemers dat de cursus succesvol heeft afgerond.

 • ·

  Originele certificaat van deelname per deelnemer (deze worden na inzage geretourneerd);

NOTA BENE De bedragen zijn maximum bedragen per volledige cursus per deelnemer. Indien de cursus minder kost wordt het lagere bedrag gesubsidieerd.

NR B/B De gesubsidieerde cursussen zijn:

701 € 250,- kadertraining, deskundigheidsbevordering (volgen van cursussen door aspirant- c.q. bestuursleden gericht op het verwerven van kennis voor het (beter) besturen van de eigen organisatie c.q. participatie aan besturen van buurt- wijk- en/of algemene instellingen.

Belangrijk: Informeer vrijblijvend naar cursussen bij de Volksuniversiteit Enschede. Deze instelling wordt voor het trainen van vrijwilligersgroepen door de gemeente gesubsidieerd en kan in sommige gevallen trainingen verzorgen zonder deze subsidie.

STUDIEDAGE(N) ORGANISATIE EN UITVOERING

Criteria:

 • ·

  Uitvoering alleen door platforms of een samenwerkingsverband van meer dan twee “enkele organisaties”. Platforms of organisaties die voldoen aan de SVAO-2002

 • ·

  De activiteit moet vooraf de instemming hebben van de gemeente Enschede. Voor de uitvoering moeten de gemeentelijke Adviesraad Integratiebeleid en het Bureau Migrantenwerk uitgenodigd worden.

 • ·

  De voertaal tijdens de activiteit is Nederlands.

 • ·

  Een inhoudelijk verslag, waarin belangrijke bevindingen, resultaten en/of initiatieven voortvloeiend uit de activiteit worden weergegeven moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

 • ·

  Maximumbedrag per organisatie per jaar is € 2.000,- of voor een studiedag en € 1.000,- voor een dagdeel. De welzijnsscore wordt niet over deze subsidie berekend.

NR B/BSTUDIEDAG

Onderwerpen voor een studiedag kunnen o.a. zijn: participatie, preventie, veiligheid, werk, discriminatie, onderwijs enzovoort.

800 € 20,00 Per deelnemer voor een studiedag dat minimaal twee dagdelen duurt. Een dagdeel is 3,5 uur. (maximaal € 2.000,-)

801 € 10,00 Per deelnemer voor een studieochtend, - middag of -avond dat minimaal één dagdeel duurt. (maximaal € 1.000,-)

SUBSIDIEREN VAN WIW-ERS (De welzijnsscore wordt niet over deze subsidie berekend).

Criteria:

 • ·

  Organisaties die voldoen aan de SVAO-2002.

 • ·

  Organisaties die in aanmerking komen voor een leden- en activiteitensubsidie.

 • ·

  Contract van de overeenkomst met Activa moet bij de aanvraag gevoegd worden.

NR BB

900 € 500,- Maximaal voor één WIW-er per jaar.

901 € 750,- Maximaal per jaar voor twee of meerdere WIW-ers.

BIJLAGE 1

BEHORENDE BIJ DE: A C T I V I T E I T E N L I J S T “vanaf 1-1-2004”

VOORLICHTING EN INFORMATIEHieronder zijn slechts voorbeelden opgenomen waarover u informatie/voorlichting kunt laten verzorgen. Wij doen u hierbij ook de Enschedese Gids toekomen waarin u adressen en telefoonnummers van de instellingen en organisaties in Enschede kuntvinden.Voorlichting over religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten zijn niet subsidiabel.Belangrijk: Lees voor het organiseren van een activiteit de criteria in de activiteitenlijst.

NR. 100 Voorlichting over welzijn

Het omgaan met racisme, bestrijden van racisme en discriminatie. Rechten en plichten van de (dubbel)nationaliteit;

verkiezingen, werkwijze gemeente bestuur, rol overheid;

risico’s van het zich niet verzekeren voor: Wettelijke Aansprakelijkheid (kinderen in het verkeer), brandpreventie, inboedel, braak enz. Milieu en milieupreventie enz.;

NR. 101 Voorlichting over cultuur

Hoe mee te doen aan dans, amateurtoneel, kunst, project 'kunstzinnig', kinderproducties inleidingen enz.;

toneel- muziek- (amateur)verenigingen, enz. Enschedese muziek-, toneel-, theater- en zangverenigingen enz.;

NR. 102 Voorlichting over sport

Hoe wordt men sportbegeleider voor migranten afdeling sport en sportactivering van de gemeente;

gymnastiek/bewegingsactiviteiten, zwemmen, sport (voor oudere mannen/vrouwen, meisjes, kinderen sportinstuif voor de jeugd b.v. moeder/kind.

Nr. 103 Voorlichting over werk

Activering en Inkomensvoorziening, CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), Arbeids- en uitzendbureaus, het opzetten van een eigen bedrijf (Activa), WIW (Wet Inschakeling Werklozen, rol van Activa trajectbemiddeling/arbeidsbemiddeling leer-/werkprojecten WIW-ers,

NR. 104 Voorlichting over onderwijs

Educatie, NT2 (Nederlands Tweede Taal) basisonderwijs, de Brede School, ouderparticipatie, hoe wordt men leesmoeder/vader, hoe is het voortgezet-, hoger- en academisch onderwijs; algemeen vormend muziekonderwijs georganiseerd, opleidingen bij de Enschedese Muziekschool, bibliotheek, Kinderboeken-week enz.; Het stimuleren van de deelname van allochtone kinderen aan peuterspeelzalen, naschoolse activiteiten (mede in relatie met herintredende/werkende vrouwen en/of ouderparticipatie aan schoolactiviteiten.

NR. 105 Voorlichting over wonen Wonen en veiligheid, huursubsidie, buurtbeheer, buurtactiviteiten, woningtoewijzingsbeleid SWE; woningtoezicht enz.

NR. 106 Voorlichting over gezondheid:

Algemene activiteiten van Mediant, en Gemeenschappelijke Gezondheids-Dienst Regio Twente;

het voorkomen van het gebruik van alcohol en drugs, Tactus, Jeugdhulpverlening Jarabee. Bureau voor Rechtshulp en Maatschappelijke Werk., Sociale Verzekeringsbank (uitvoering kinderbijslag), activiteiten voor ouderen, Thuiszorg enz.

NR. 200 t/m 203 VOORLICHTING SPECIFIEK GROEPEN: zie activiteitenlijst.

NR. 300 en 301 MULTICULTURELE ACTIVITEITEN: zie activiteitenlijst.

NR. 401 t/m/ 402 SPORT EN ICT ACTIVITEITEN: zie activiteitenlijst.

NR. 501 HUISWERKBEGELEIDING: zie activiteitenlijst.

NR. 600 INFORMATIEBULLETIN: zie activiteitenlijst

NR. 700 en 701 KADERTRAINIGSCURSUSSEN: zie activiteitenlijst.

NR. 800 ORGANISATIE EN UITVOERING STUDIEDAG(EN): zie activiteitenlijst.

NR. 900 en 901 SUBSIDIEREN VAN WIW-ERS: zie activiteitenlijst.