Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2012
CiteertitelVerordening reinigingsheffingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfiscaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

12-12-2011

Huis aan huis 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2012

De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2011,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2012.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • b.

  grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld;

 • c.

  grove huishoudelijke restafvalstoffen: restafval geproduceerd door en afkomstig uit huishoudens, dat niet wordt aangeboden via de wekelijkse huis-aan-huis inzameling.

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

1 Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2 De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van:

 • a

  het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22. (10.11) van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • b

  het inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen bij percelen en het ter beschikking stellen van plaatsen waar gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten.

Artikel 4 Belastingplicht

1 De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan de ingevolge artikel 10.21 en 10.22 (10.11) van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

3De belasting voor het achter laten van afvalstoffen op de afvalbrengpunten West, Zuid of Oost wordt geheven van degene die de afvalstoffen achter laat.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1 De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven van de in de hoofdstukken 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de belastingen wordt een gedeelte van een in de tarieventabel bedoelde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk I van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk II van de tarieventabel wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk I van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1

  De in artikel 7, eerste lid bedoelde aanslagen moeten worden betaald uiterlijk binnen twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van belastingplichtige de aanslagen in tien gelijke termijnen worden betaald, indien aan het navolgende wordt voldaan:

  • a.

   het totaal bedrag van de op een aanslagbiljet verenigden aanslagen onroerende zaakbelastingen of andere belastingen moet meer zijn dan € 100,- doch minder dan € 4.000,-;

  • b.

   de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven

 • 3

  De in artikel 7 tweede lid bedoelde gedagtekende kennisgevingen moeten worden betaald

  • a.

   ingeval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking;

  • b.

   ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen vijf dagen na de dagtekening.

 • 4

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingplicht

Het recht voor het gebruik van de weegbruggen op de afvalbrengpunten wordt geheven van de aanvrager van de dienst.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 14 Wijze van heffing

De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag, gedagtekende bon, nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Als contante betaling van de rechten genoemd in hoofdstuk 4 wordt mede begrepen een rechtsgeldige ondertekende eenmalige incasso machtiging.

Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

Niet van toepassing

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing van de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 17 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het reinigingsrecht worden betaald ingeval:

  • a.

   bij wege van aanslag wordt geheven, binnen een maand na de dagtekening van de aanslag;

  • b.

   bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving wordt geheven als bedoeld in artikel 8, op het moment van het doen of uitreiken van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 18 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 19 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening reinigingsheffingen 2011’ van 14 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 20, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 20, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening reinigingsheffingen 2012’.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2011

De Griffier, De voorzitter,

TARIEVENTABEL 2012 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2012

Hoofdstuk 1 Maatstaf jaarlijks tarief afvalstoffenheffing

 • 1

  De belasting bedraagt € 306,00per perceel per belastingjaar.

 • 2

  De belasting als bedoeld onder lid 1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van één extra container (ongeacht 240 of 140 liter):

  bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met € 77,16;

  bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen met € 119,04.

 • 3

  Het in het eerste lid bedoelde tarief wordt per kalendermaand verminderd met € 2,83 voor een perceel dat wordt gebruikt door één persoon.

 • 4

  Voor de toepassing van het derde lid is beslissend de gebruikssituatie op de eerste van een kalendermaand in het belastingjaar. Onder de gebruikssituatie wordt verstaan het aantal personen dat deel uitmaakt van een particuliere huishouding die gebruik maakt van een perceel. Voor de vaststelling van die gebruikssituatie is beslissend hetgeen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgevens is geregistreerd tenzij blijkt dat de gebruiksituatie anders is.

 • 5

  Indien het totaal van de in het derde lid bedoelde verminderingen minder dan € 10,00 bedraagt wordt geen restitutie verleend.

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven overige afvalstoffenheffing

1.De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen bedraagt:

1. tariefcat. A: STANDAARD TARIEF

1. voor restafval ad € 0,17 per kilogram te verhogen met een voorrijtarief van € 33,35 per opdracht

1. en € 6,90 per blok van 5 minuten werktijd. Met dien verstande dat onder werktijd wordt verstaan

1. de tijd welke is gelegen tussen het tijdstip van aankomst en het tijdstip van vertrek bij een

1. perceel.

tariefcat. B: SPECIFIEK TARIEF

zand (schoon) ad € 0,05

grof tuinafval ad € 0,05

puin (schoon) ad € 0,05

te verhogen met een voorrijtarief van € 33,35 per opdracht en € 6,90 per blok van 5 minuten werktijd. Met dien verstande dat onder werktijd wordt verstaan de tijd welke is gelegen tussen het tijdstip van aankomst en het tijdstip van vertrek bij een perceel.

tariefcat. C: GRATIS (NUL)TARIEF pakkettendienst

Per aansluiting mag maximaal 3 keer per kalenderjaar een hoeveelheid grof huisafval worden aangeboden welke overeenkomt met maximaal 5 pakketten met een maximale omvang zoals beschreven in artikel 6.3 van het uitvoeringsbesluit behorend bij de “afvalstoffenverordening Gemeente Enschede 2004”.

Voorzover er nog gratis stortquotum aanwezig is op de milieupas wordt per keer 100 kilogram afgeschreven van het gratis stortquotum op de milieupas. Bij ontbreken van voldoende quotum is tariefcategorie A of B van dit hoofdstuk van toepassing.

 • 2.

  De belasting voor het achterlaten van (grove) huishoudelijke afvalstoffen op de afvalbrengpunten West (Binnenhaven 152), Zuid (Vlierstraat 105) en Oost (Lenteweg 44) bedraagt:

  tariefcat. I: STANDAARD TARIEF

  voor niet gescheiden restafval ad € 1,70 per 10 kilogram

  tariefcat. II: LAAG TARIEF

  voor naar afvalsoort als bedoeld in tariefcat.III gescheiden afval, welke met twee of meer soorten afval in combinatie aangeboden wordt ad € 0,50 per 10 kilogram.

  tariefcat.III: SPECIFIEK TARIEF

  voor gescheiden afvalfractie (mono-fractie) te onderscheiden in een tarief voor:

  oud papier ad € 0,00

  verpakkingsglas ad € 0,00

  asbest ad € 0,00

  metalen\schroot ad € 0,00

  hout ad € 0,50 per 10 kilogram

  zand ad € 0,50 per 10 kilogram

  grof tuinafval ad € 0,50 per 10 kilogram

  puin ad € 0,50 per 10 kilogram

  tapijt ad € 0,50 per 10 kilogram

  gft afval ad € 0,75 per 10 kilogram

  bielzen ad € 1,70 per 10 kilogram

  voertuigbanden (personenauto) ad € 1,70 per 10 kilogram

  voertuigbanden (vrachtwagen) ad € 1,70 per 10 kilogram

  voertuigbanden (tractor) ad € 1,70 per 10 kilogram

 • 3.

  Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de afvalbrengpunten is beneden de 300 kilogram geen recht verschuldigd. Deze vrijstelling geldt per perceel en per belastingjaar en is niet van toepassing voor het aanbieden van bovenbedoelde voertuigbanden.

 • 4.

  Ingeval een nota of ander schriftuur voor het in rekening brengen van de kosten voor het brengen van huishoudelijk afval moet worden toegezonden, wordt hiervoor € 6,90 in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven jaarlijkse reinigingsrechten

Niet van toepassing

Hoofdstuk 4 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

Voor het op verzoek gebruiken van de op de afvalbrengpunten aanwezige geijkte weegbruggen per weging € 8,90 inclusief geijkte weegbon.

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2011.

De griffier van de gemeente Enschede,