Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Subsidieverordening arbeidsplaatsenpremieregeling nieuw MKB (APR MKB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening arbeidsplaatsenpremieregeling nieuw MKB (APR MKB)
CiteertitelSubsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Nieuw MKB (APR MKB)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingangsdatum:27 mei 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Voor subsidie op grond van artikel 2 en artikel 2a moet de subsidieaanvraag worden ingediend vóór 1 april 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-201031-03-2012n.v.t.

26-04-2010

Huis aan Huis d.d. 26 mei 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening arbeidsplaatsenpremieregeling nieuw MKB (APR MKB)

 

Gemeenteblad van Enschede

Subsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Nieuw MKB (APR MKB)

De Raad van de gemeente Enschede,

Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en wethouders van 9 maart 2010,

Besluit vast te stellen de:

SUBSIDIEVERORDENING ARBEIDSPLAATSENPREMIEREGELING NIEUW MKB

(APR MKB)

Artikel 1. Begripsbepalingen

a.In deze verordening wordt verstaan onder:

groep: een economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtspersoon die direct of indirect:

– de helft of meer van het geplaatste kapitaal verschaft aan;

– volledig aansprakelijk vennoot is van of

– overwegende zeggenschap heeft over één of meer rechtspersonen of vennootschappen;

 • b.

  ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

 • c.

  project: een technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting al dan niet in combinatie met grond of bedrijfsgebouwen;

 • d.

  vestigingsproject: een project inhoudende het stichten van een onderneming in een bestaand huurpand in het toepassingsgebied;

 • d.

  1 nader vestigingsproject: een project inhoudende het stichten van een onderneming in een te bouwen nieuwbouwpand in het toepassingsgebied;

 • e.

  vestigingsdatum: de datum van vestiging in het toepassingsgebied;

 • f.

  toepassingsgebied: alle bedrijvenlocaties en bedrijfsverzamelgebouwen binnen de gemeente Enschede, met uitzondering van Roombeek tot en met 31 december 2012.

 • g.

  NWW-er: een bij het Werkplein Enschede ingeschreven niet werkende werkzoekende vallend onder de categorieën:

  • -

   WW :werklozen

  • -

   WWB :wet werk en bijstand

  • -

   WIA :langdurig zieken

  • -

   Wajong :arbeidsongeschikte jongeren

  • -

   WSW :wet sociale werkvoorzieningen (DCW cliënten)

  • -

   Nuggers :niet uitkeringsgerechtigden (UWV);

 • h.

  subsidiabele bedrijfssectoren: bedrijven behorende tot de categorie MKB bedrijven tot 250 werknemers, met uitzondering van grootschalige detailhandel, horeca en kleinschalige binnenstedelijke detailhandel;

 • i.

  arbeidsplaats: een in dienstbetrekking permanent bezette en tot volledige dagtaak omgerekende arbeidsplaats (1 fte) voor tenminste 6 maanden, gebaseerd op een arbeidsovereenkomst van beperkte of onbeperkte duur. Niet in aanmerking worden genomen arbeidsplaatsen die worden vervuld door middel van uitzendkrachten, nul-urencontracten of detachering;

 • j.

  het college: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  het college kan subsidie verlenen aan de ondernemer die een vestigingsproject uitvoert in het toepassingsgebied (vestiging in een bestaand huurpand);

 • 2.

  het college kan bepalingen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien dit bijdraagt aan de economische structuurversterking van het toepassingsgebied en de overige doelstellingen van deze regeling.

Artikel 2a. Nadere subsidiabele activiteiten

 • 1.

  het college kan subsidie verlenen aan de ondernemer die een nader vestigingsproject uitvoert in het toepassingsgebied (vestiging in een te bouwen nieuwbouwpand);

 • 2.

  artikel 2 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Criteria

Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  een aanvraag moet vóór het maken van de projectkosten worden ingediend bij het college, met dien verstande dat bij nieuwbouw een aanvraag moet worden ingediend voordat er wordt betaald voor de reservering van de kavel; De aanvrager maakt gebruik van een juist en volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  als gevolg van het vestigingsproject op grond van artikel 2 en van artikel 2a moeten minimaal 3 arbeidsplaatsen in het toepassingsgebied worden gecreëerd.

 • c.

  voor een subsidie uit hoofde van deze verordening komen maximaal 10 in het toepassingsgebied gecreëerde arbeidsplaatsen in aanmerking;

 • d.

  voor subsidie op grond van artikel 2 en van artikel 2a komen uitsluitend ondernemers uit de subsidiabele bedrijfssectoren in aanmerking, die hun onderneming verplaatsen van buiten de stad Enschede naar het toepassingsgebied;

 • e.

  het vestigingsproject moet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan;

 • f.

  de onderneming zal naar verwachting blijven voortbestaan nadat de ondernemingsactiviteiten, na de uitvoering van het vestigingsproject, zijn begonnen.

Artikel 4. Grondslag voor de subsidie

1.de subsidiegrondslag bestaat uit het aantal arbeidsplaatsen dat als gevolg van het

vestigingsproject wordt gecreëerd;

 • 2.

  de ondernemer neemt bij vestiging in Enschede de NWW-er in dienst voor een periode van minimaal 6 maanden, waarvan de eerste 3 maanden op basis van proefplaatsing met behoud van uitkering. Als meetpunt voor het vaststellen van het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen geldt de einddatum van de eerste 6 maanden dienstverband van de NWW-ers;

 • 3.

  de subsidie bedraagt € 4.000,-- per gecreëerde arbeidsplaats;

 • 4.

  het maximale subsidiebedrag op grond van de APR MKB bedraagt € 40.000,-- per vestigingsproject;

 • 5.

  bij het bepalen van de maximale subsidie wordt rekening gehouden met ‘de minimis’-steun zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de EU-Commissie. Het totaal van de subsidie op grond van de APR MKB vermeerderd met overige subsidies mag niet meer bedragen dan € 200.000,--.

Artikel 5. Indieningstermijn

Voor subsidie op grond van artikel 2 en artikel 2a moet de subsidieaanvraag worden ingediend vóór 1 april 2012.

Artikel 6. Aanvullende stukken bij een aanvraag

De aanvrager van een subsidie overlegt bij de aanvraag tevens de bijlagen zoals aangegeven in het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 3, letter a.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1.

  het subsidieplafond voor de subsidie op basis van artikel 2 en artikel 2a is vastgesteld op gezamenlijk € 440.000,-- voor de werkingsduur van deze verordening;

 • 2.

  subsidie wordt geweigerd voorzover door verstrekking van de subsidie op grond van artikel 2 het totale voor de subsidie beschikbare bedrag van € 440.000,-- wordt overschreden.

Artikel 8. Wijze van behandeling van de aanvragen

 • 1.

  subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat, wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld met betrekking tot de subsidieverdeling als datum van ontvangst geldt;

 • 2.

  de ontvangst van de aanvraag wordt binnen 2 weken na de datum van ontvangst bevestigd;

 • 3.

  indien een aanvraag niet volledig ingevuld is stelt het gemeentebestuur de aanvrager alsnog in de gelegenheid zijn aanvraag binnen vier weken aan te vullen;

 • 4.

  voor zover een aanvraag na toepassing van het vorige lid niet of onvoldoende is aangevuld, kan het gemeentebestuur besluiten de aanvraag niet te behandelen, welk besluit bekend gemaakt wordt binnen vier weken nadat een aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken;

 • 5.

  het gemeentebestuur beslist op de aanvraag binnen vier weken vanaf de datum waarop het de aanvraag heeft ontvangen, dan wel binnen vier weken na ontvangst van de voldoende aangevulde aanvraag als bedoeld in het vorige lid;

 • 6.

  het gemeentebestuur kan de in het voorgaande lid bedoelde termijn eenmalig met 4 weken verlengen.

Artikel 9. Subsidieverlening

 • 1.

  het College van Burgemeester en Wethouders verleent de subsidie;

 • 2.

  een beschikking op een aanvraag voor deze regeling bevat een vermelding van:

  • a.

   het aantal te creëren arbeidsplaatsen in het toepassingsgebied;

  • b.

   de maximale financiële bijdrage;

 • 3.

  bij een beschikking tot subsidieverlening kunnen verplichtingen worden opgelegd;

 • 4.

  de beschikking tot subsidieverlening wordt toegezonden aan de aanvrager;

 • 5.

  de ontvanger van de beschikking tot subsidieverlening doet tijdig opgave van elke wezenlijke wijziging van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

Artikel 10. Vaststelling van de subsidie

1.de subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald aan het einde van de eerste 6 maanden dienstverband van de in dienst genomen NWW-er, nadat de ondernemer zich in het toepassingsgebied gevestigd heeft.

Over de subsidieverlening worden geen voorschotten verleend;

 • 2.

  na de uitvoering van het vestigingsproject, doch uiterlijk 9 maanden na de indiening van de subsidieaanvraag, dient de ondernemer een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in;

 • 3.

  na de uitvoering van het nader vestigingsproject, doch uiterlijk 18 maanden na de indiening van de subsidieaanvraag, dient de ondernemer een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in;

 • 4.

  het college stelt een formulier vast voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Het formulier vermeldt welke bijlagen de ondernemer daarbij dient mee te zenden. Tot de bijlagen behoort te allen tijde een accountantsverklaring;

 • 5.

  het college stelt de subsidie vast op basis van de ten behoeve van de uitvoering van het vestigingsproject gecreëerde arbeidsplaatsen die op eenduidige wijze uit de administratie van de onderneming zijn af te leiden;

 • 6.

  bij de berekening van de subsidie worden de arbeidsplaatsen in aanmerking genomen die op het moment van het indienen van de vaststellingsaanvraag zijn gerealiseerd en daadwerkelijk zijn vervuld;

 • 7.

  het vastgestelde subsidiebedrag is niet hoger dan het bedrag zoals genoemd in de beschikking tot subsidieverlening en niet hoger dan het bedrag dat op grond van de bepalingen van de Europese Commissie is toegestaan.

 • 8.

  het gemeentebestuur gaat tegelijk met de vaststelling van de subsidie over tot uitbetaling.

Artikel 11. Intrekken of wijzigen subsidieverlening

 • 1.

  onverminderd de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college een beschikking tot subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien de subsidieontvanger niet voldoet aan de voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht, van de Algemene subsidieverordening 2009, of van deze subsidieregeling;

 • 2.

  het college kan de beschikking tot subsidieverlening bovendien intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien:

  • a.

   de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in de onderneming gezien de rentabiliteit en de aard van de onderneming niet aanvaardbaar is of indien gerede twijfel bestaat omtrent het voortbestaan van de onderneming; of

  • b.

   aan de subsidieontvanger surséance van betaling is verleend of de subsidieontvanger failliet is verklaard.

Artikel 12. Inwerkingtreding en intrekking

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2010.

Deze verordening vervalt zodra het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 7, is bereikt, dan wel uiterlijk op 31 maart 2012.

Artikel 13. Uitvoering

Het college kan voor de uitvoering van deze regeling een uitvoeringsorganisatie aanwijzen.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Subsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Nieuw MKB (APR MKB).

Enschede, vastgesteld in de vergadering van:26 april 2010

de Griffier, de Voorzitter,

Bijlagen:

A.Perbericht Subsidieverordening APR Nieuw MKB