Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 1994
CiteertitelSubsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpZorg en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding is niet te achterhalen . Opgegeven datum is geschatte datum

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-200121-06-2019Onbekend

06-12-1993

Gemeenteblad nr 3

Gemeenteblad nr 3

Tekst van de regeling

Intitulé

nr. 3*@

Gemeenteblad van Enschede

De Raad van de gemeente Enschede,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 23 november 1993 en 30-10-2001,

gelet op artikel 150 Gemeentewet,

besluit

vast te stellen de volgende verordening

Subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 1994

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk:

het door vrijwilligers in stand gehouden geheel van werkvormen, voorzieningen en structuren, die gericht zijn op educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren;

vrijwilliger:

een ieder die kosteloos zijn of haar diensten aanbiedt;

instelling:

een rechtspersoon die zich, blijkens zijn doelstelling, structuur en werkwijze, tot taak stelt zonder winstoogmerk activiteiten te ontplooien in het kader van het vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk.

Toelating

Artikel 2

Voor het gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid komen die instellingen in aanmerking die actief zijn op het terrein van vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk en die voldoen aan hetgeen bij of krachtens de bepalingen in deze verordening en de Verordening algemene subsidievoorwaarden wordt vereist.

Subsidiegrondslag

Artikel 3

1 Voor instellingen die reeds in 1992 onder de regeling vallen wordt het subsidie op grond van het verleende subsidie voor 1992 vastgesteld, vermeerderd met het eventueel toegestane accrès.

2 Voor instellingen die ingaande 1993 voor het eerst een aanvraag indienen c.q. voor de in lid 1 bedoelde instellingen, die een gewijzigde begroting wensen in te dienen, wordt het in artikel 2 bedoelde subsidie berekend op basis van de volgende grondslag:

a 60% van de door Burgemeester en Wethouders acceptabel geachte huisvestingskosten;

b 50% van de door Burgemeester en Wethouders acceptabel geachte kadertrainingskosten;

c een bedrag voor kosten van activiteiten:

1 € 68,- per jaar bij een ledenaantal per instelling van 50 of minder;

2 € 136,- per jaar bij een ledenaantal per instelling van 51 tot en met 100;

3 € 204,- per jaar bij een ledenaantal per instelling van 101 tot en met 150;

4 € 272,- per jaar bij een ledenaantal per instelling van 151 en hoger.

Voor de bepaling van het ledenaantal worden slechts meegeteld de leden die op 31 december van het voorafgaande jaar nog geen 25 jaar zijn en woonachtig zijn in de gemeente Enschede.

Artikel 4

Onder de in artikel 3, lid 2 sub a genoemde, acceptabel geachte, huisvestingskosten wordt verstaan:

a afschrijving op gebouwen, verbouwing, buitengewoon onderhoud, verwarmingsinstallatie en op inrichting en inventaris;

b verlies bij verkoop eigendommen, welke op huisvestingskosten betrekking hebben, mits deze verkoop vooraf door Burgemeester en Wethouders is goedgekeurd;

c rente van geldleningen ten behoeve van de financiering van de aankoop van gebouwen en terreinen en de inrichting hiervan, kosten van verbouwing, buitengewoon onderhoud en verwarmingsinstallaties;

d de premies van verzekeringen en overige lasten, voortvloeiende uit de eigendommen van gebouwen, inventaris, inrichting en terreinen;

e de kosten van onderhoud van eigen gebouwen, inventaris, inrichting en terreinen;

f huren, waaronder worden verstaan de kosten van de huren van de gebouwen of lokalen en van de terreinen, alsmede de kosten van erfpacht of enig ander zakelijk recht;

g de kosten van verlichting, verwarming en water;

h schoonmaakkosten.

Artikel 5

Onder de in artikel 3, lid 2 sub b genoemde, acceptabel geachte, kadervorming/-training wordt verstaan: cursussen, bijeenkomsten en vakliteratuur, welke bestemd zijn voor vrijwilligers en bestuursleden, werkzaam in het vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk.

Aanvraag

Artikel 6

Voor het aanvragen van subsidie voor het vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk moet gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier "vjjw" (vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk).

Toetsing

Artikel 7

De toetsing van de besteding van het subsidie zal plaatsvinden aan de hand van het toetsingsformulier "vjjw".

Procedure

Artikel 8

1 Uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het subsidiejaar kunnen Burgemeester en Wethouders een gewijzigde subsidiegrondslag, op basis waarvan het subsidie wordt toegekend, aan de instellingen bekend maken.

2 Het aanvraagformulier dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar te worden ingediend.

3 Uiterlijk op 1 april van het subsidiejaar berichten Burgemeester en Wethouders de instellingen over hun besluit ten aanzien van de subsidieaanvraag.

4 Het toetsingsformulier dient uiterlijk 1 april na afloop van het begrotingsjaar te worden ingediend.

5 Uiterlijk 1 oktober na afloop van het subsidiejaar berichten Burgemeester en Wethouders de instellingen over hun besluit ten aanzien van de toetsing van het subsidie.

6 Het subsidie wordt verleend voor de periode van een kalenderjaar; er kunnen geen rechten aan de toekenning van een subsidie worden ontleend voor volgende jaren.

Welzijnsplan

Artikel 9

Voor de uitwerking van de gemeentelijke doelstellingen en de inhoudelijke voorwaarden waaraan de instellingen moeten voldoen, geldt het meest recente welzijnsplan.

Inwerkingtreding

Artikel 10

1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk 1994".

2 Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de eerste (Stb. 1992, nr. 315) en de tweede tranche (kamerstukken II 1991-1992, nr. 22495) van de Algemene wet bestuursrecht in werking treden.

3 De Subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 1993, vastgesteld d.d. 30 november 1992 en de daarop vastgestelde wijzigingen worden ingetrokken op het tijdstip waarop de eerste (Stb. 1992, nr. 315) en de tweede tranche (kamerstukken II 1991-1992, nr. 22495) van de Algemene wet bestuursrecht in werking treden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 1993 en 19-11-2001 (euroconversie).

De Secretaris, De Voorzitter,

M.Bruinsma H. Wierenga

___________________________________________________________________________

klass.nr. -1.843.32