Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

BESLUIT GEBIEDSAANWIJZING GROEPSVERBOD 17-19 JUNI 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING GROEPSVERBOD 17-19 JUNI 2017
CiteertitelBesluit gebiedsaanwijzing 17-19 juni 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGroepsverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR332923/CVDR332923_11.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-201719-06-2017Nieuwe regeling

16-06-2017

gmb-2017-104072

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT GEBIEDSAANWIJZING GROEPSVERBOD 17-19 JUNI 2017

DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

 

OVERWEGENDE

Dat de organisatie “Fortress Europe” op 12 april 2017 heeft gemeld dat zij een betoging (hierna ook: demonstratie) organiseert op zondag 18 juni 2017 van 14:00 uur tot 18:00 uur; dat het aantal te verwachten deelnemers 150-200 bedraagt; dat het doel van de manifestatie is: “tegen de islamisering en asielbeleid”; dat als middelen spandoeken, muziek, een podium en een geluidsinstallatie zullen worden gebruikt;

 

Dat Fortress Europe een koepelorganisatie is waar meerdere rechtse groeperingen onder vallen, waaronder de organisatie Pegida;

 

Dat bij de gemeente melding is gedaan van twee tegendemonstraties op 18 juni 2017: een demonstratie tussen 11:30 en 14:00 uur van de organisatie “No nazi’s in Enschede” met als doel “Geluid laten horen tegen racisme en neo-nazi’s” met een voorgestelde route rondom het stationsplein, en een demonstratie van de organisatie “Enschede – Samen tegen Racisme”, met als doel “een publiek signaal afgeven tegen racisme, geweld en de demonstratie van “Fortress Europe”. Deze demonstratie is gemeld voor 18 juni van 12:00 tot 14:00 uur, met als locatie het Willem Wilminkplein (statische demonstratie).

 

Dat de demonstratie van Fortress Europe, de demonstratie van “No nazi’s in Enschede” en de demonstratie van “Enschede – Samen tegen racisme” bij besluiten van 15 juni 2017 op grond van artikel 5 lid 2 sub c Wom door de burgemeester zijn verboden, vanwege de vrees dat deze zullen leiden tot wanordelijkheden op zeer grote schaal in Enschede op 18 juni 2017, welke wanordelijkheden ook met een politie-inzet als benoemd in de besluiten en met diverse mogelijke bestuurlijke maatregelen naar verwachting niet beheersbaar zullen zijn; Dat voor de aard en omvang van de wanordelijkheden wordt verwezen naar de motivering op dit punt in de verbodsbesluiten, welke motivering als bijlage bij deze noodverordening is gevoegd en hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd;

 

Dat er ondanks de opgelegde verboden ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden door confrontaties tussen verschillende groepen demonstranten op 18-6-2017, in aanmerking genomen dat de organisator van de demonstratie van Fortress Europe middels twee filmpjes op Youtube (waarvan één als reactie op het voornemen tot dat besluit) heeft aangekondigd de demonstratie hoe dan ook door te zullen laten gaan op 18 juni 2017, en zich daarbij niets van het verbod te zullen aantrekken, alsmede in aanmerking genomen dat het daardoor – mede gezien de reeds vergevorderde voorbereidingen en ruim gedeelde oproepen van diverse groeperingen van zowel linkse als rechtse signatuur om naar Enschede te komen en daar te demonstreren of demonstraties te verhinderen – zeer waarschijnlijk is dat alsnog (tegen)demonstraties en ernstige ordeverstoringen zullen plaatsvinden; dat niet voorspelbaar is op welke locaties in Enschede deze verwacht kunnen worden, ook gelet op de verschillende en kruisende vervoersbewegingen van een groot aantal verschillende groeperingen;

Dat er derhalve ernstige vrees bestaat dat demonstranten en tegendemonstranten op 18 juni 2017 met elkaar dan wel met de politie in conflict zullen raken, dan wel vernielingen zullen aanrichten of het openbare leven in de gemeente Enschede in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

Dat daarom een noodverordening is vastgesteld en een veiligheidsrisicogebied is aangewezen;

Dat de verwachting is dat de openbare ordeverstoringen met name ook door groepen personen zullen worden veroorzaakt;

Dat het derhalve in aanvulling op de noodverordening en de aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden noodzakelijk is om een groepsverbod in te stellen om de verwachte wanordelijkheden van groepen effectief tegen te kunnen gaan;

 

Dat het daarom ten behoeve van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om een groepsverbod in te stellen voor een gebied in het centrum van Enschede;

 

Dat dit groepsverbod kan worden ingesteld middels aanwijzing van een gebied waarin het groepsverbod van artikel 2:1a Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (APV) geldt, welk artikel bepaalt dat het is verboden zich op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door de burgemeester voor een bepaalde duur aangewezen gebied, zonder redelijk doel met twee of meer andere personen in groepsverband op te houden;

 

Dat de geldingsduur van deze aanwijzing is vastgesteld voor een tijdsduur rondom 18 juni 2017 vanwege de op of rondom die dag verwachte wanordelijkheden;

 

Dat door de vaststelling van deze gebiedsaanwijzing tegen personen in groepen in een omvang van 3 of meer personen kan worden opgetreden als die zich zonder redelijk doel ophouden in het gebied, ook als de openbare orde nog niet verstoord wordt, waarmee preventief optreden ter voorkoming van groepsgewijze openbare ordeverstoringen mogelijk wordt;

 

Gelet op artikel 2:1a Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving:

Artikel 1

De beide (aansluitende) gebieden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart, worden aangewezen als gebieden waar het verbod van artikel 2:1a APV van kracht is.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op zaterdag 17 juni 2017 22:00 uur en geldt tot maandag 19 juni 2017 07:00 uur.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebiedsaanwijzing 17-19 juni 2017.

 

 

Aldus vastgesteld op 16 juni 2017

De burgemeester van Enschede,

E. Eerenberg (loco)

Bijlage: Kaarten gebiedsaanwijzing groepsverbod 17-19 juni 2017

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl.