Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Subsidieregeling Sporten voor Mensen met een Beperking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sporten voor Mensen met een Beperking
CiteertitelSubsidieregeling Sporten voor Mensen met een Beperking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201430-07-2016Nieuwe regeling

26-08-2014

Gemeenteblad 1 september 2014, nr. 48315

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sporten voor Mensen met een Beperking

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Sporten voor Mensen met een Beperking

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportvereniging: een in de gemeente gevestigde vereniging, niet zijnde een bedrijfsorganisatie of jeugdorganisatie, die uitsluitend tot doel heeft het beoefenen van sport of lichamelijke oefening in clubverband. De vereniging dient tevens aangesloten te zijn bij een landelijke, provinciale of regionale rechtspersoonlijkheid bezittende overkoepelende organisatie, welke koepelorganisatie op haar beurt dient te zijn aangesloten bij het NOC/NSF;

 • b.

  mensen met een beperking: mensen, die als gevolg van een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking belemmering ondervinden om aan reguliere sportbeoefening deel te nemen;

 • c.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

 • d.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is om sportverenigingen te stimuleren mensen met een beperking aan zich te binden en zoveel mogelijk te integreren binnen de reguliere sportverenigingen.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd:

 • 1.

  Structurele subsidie;

 • 2.

  Eenmalige subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De projecten, georganiseerd door sportverenigingen, dienen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling.

Artikel 5 Nadere criteria

Bij de beoordeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • 1.

  Sportverenigingen, die actief sportende leden hebben met een beperking, kunnen per lid € 33,81 (drieëndertig euro éénentachtig) subsidie krijgen via het indienen van een, door de overkoepelende organisatie gewaarmerkte, opgave van leden met een beperking per 1 oktober voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar.

 • 2.

  Sportverenigingen, die (een) project(en) organiseren, gericht op het werven van mensen met een beperking kunnen:

  • a.

   50% van de projectkosten tot een maximum van € 500,- (vijfhonderd euro) per project aan subsidie krijgen;

  • b.

   als sportverenigingen na afloop van een project een, door de overkoepelende organisatie gewaarmerkte ledenlijst kunnen overleggen van leden van mensen met een beperking, kan voor ieder nieuw lid een extra subsidie worden verkregen van € 25,- (vijfentwintig euro), tot een maximum van € 500,- (vijfhonderd euro) (zijnde maximaal 20 nieuwe leden).

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidies benoemd in artikel 5, eerste lid, wordt een subsidieplafond bekend gemaakt. Indien dit subsidieplafond wordt overschreden, wordt het totaalbedrag aan subsidie voor elke sportvereniging naar evenredigheid verlaagd.

 • 2.

  Voor de subsidies benoemd in artikel 5, tweede lid, wordt een subsidieplafond bekend gemaakt. De aanvragen voor deze subsidies worden, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het betreffende subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel Subsidieverstrekking Sporten voor Mensen met een Beperking 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3.

  Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor 1 september 2014 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Sporten voor Mensen met een Beperking 2011 van toepassing.

 • 4.

  Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Sporten voor Mensen met een Beperking 2011 van toepassing.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sporten voor Mensen met een Beperking.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,

De secretaris, De burgemeester,