Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Nadere regels Propaganda Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 18 maart 2015 Gemeente Etten-Leur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Propaganda Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 18 maart 2015 Gemeente Etten-Leur
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201501-03-2015Nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2015 nr 11144

B&R

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Propaganda Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 18 maart 2015 Gemeente Etten-Leur

 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

 

Ten behoeve van de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen op woensdag 18 maart 2015 is het wenselijk beleidsregels vast te stellen welke dienen als richtlijn voor het voeren van verkiezingspropaganda door politieke groeperingen met een volledige rechtsbevoegdheid en die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben overlegd.

 

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader

 

Aan welke regels moeten politieke partijen zich houden met betrekking tot campagnevoering?

 

Verkiezings- / aanplakborden

Een propagandamiddel dat aan de verkiezing deelnemende partijen altijd ter beschikking wordt gesteld zijn speciaal voor hen gereserveerde plakplaatsen. Binnen de Gemeente Etten-Leur is er voor gekozen om zestien aanplakborden te plaatsen waarop de aan de verkiezing deelnemende partijen hun posters kunnen plakken (locaties zie bijlage). Vanwege werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden zou een locatie kunnen afvallen. Daar waar mogelijk zal dan naar een alternatief worden gezocht.

 

Deze aanplakborden worden na afronding van de kandidaatstelling geplaatst omdat op dat moment de lijstnummering bekend is. Dit zal na carnaval, medio februari 2015 zijn. Zo wordt wildplakken voorkomen en kunnen de politieke groeperingen het toegewezen nummer op hun posters vermelden. De grondslag voor aanplakborden is artikel 2:42 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2014 (hierna APV) .

 

Voorgesteld wordt de volgende richtlijnen voor het gebruik van de verkiezings- / aanplakborden vast te stellen:

- Het is de aan de verkiezingen deelnemende partijen toegestaan affiches aan te brengen op de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen aanplakborden;

- De affiches dienen gericht te zijn op uitingen gerelateerd aan verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart 2015;

- De affiches mogen uitsluitend in de per politieke groepering toegewezen vakken worden aangebracht;

- De affiches dienen aan de voorzijde van de borden te worden aangebracht binnen het aan de partij toegewezen vlak en mogen niet groter zijn dan 60 cm hoog en 48 cm breed.

 

Driehoeks- / Sandwichborden

Het huidige beleid van de gemeente Etten-Leur is er op gericht maximaal 100 sandwich- of driehoeksborden binnen de gemeentegrenzen toe te staan. Deze borden worden vooral gebruikt door organisatoren van evenementen om hun evenement onder de aandacht te brengen. Indien ook aan alle politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen vergunning wordt afgegeven voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden, leidt dit tot een dermate groot aantal geplaatste borden dat dit het uiterlijk aanzien van de gemeente alsmede de verkeersveiligheid schaadt.

 

Vanaf 1 maart 2015 is er een wijziging in het beleid, maar ook dan is er voor de partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen geen mogelijkheid om sandwichborden en affiches te plaatsen in de openbare ruimte.

 

Voor het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden worden géén vergunningen verleend. Ook na 1 maart 2015 bestaat hiertoe géén mogelijkheid.

 

Flyeren

Flyeren is, zonder vergunning of ontheffing, toegestaan mits de flyers die worden weggegooid in het verspreidingsgebied onmiddellijk worden opgeruimd. Indien de folders worden uitgedeeld vanuit een kraampje is wel een standplaatsvergunning vereist (zie onder “kraampjes”)

- Het is toegestaan flyers inhoudende verkiezingspropaganda aan het publiek uit te delen;

- De flyers die worden weggegooid binnen het verspreidingsgebied dienen onmiddellijk te worden opgeruimd.

 

Spandoeken

Het ophangen van spandoeken (opschriften, aankondigingen, afbeeldingen aangebracht op een uitgespannen doek, plastic of vergelijkbaar materiaal) is op grond van artikel 2:10 van de APV vergunningplichtig.

Ten aanzien van het ophangen van spandoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen worden de volgende regels gehanteerd:

 

Voor het ophangen van spandoeken dient vergunning te worden aangevraagd. Vergunning verlening is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 

- Ten aanzien van de gewenste locaties geldt dat deze op volgorde van aanvraag worden uitgegeven.

- De bevestiging dient zodanig te zijn dat de constructie bestand is tegen windbelasting.

- De vrije doorrijhoogte bij spandoeken moet minimaal 4.50 meter boven de kruin van de weg bedragen.

- De bevestiging van spandoeken mag niet geschieden aan bomen of lichtmasten. Indien een steigerpaal (voor rekening vergunninghouder) in de bestrating geplaatst moet worden, dient dit plaats te vinden na overleg met en in het bijzijn een medewerker van de afdeling Stadsbeheer. De daarbij gegeven aanwijzingen dienen in acht te worden genomen.

- De spandoeken dienen uiterlijk binnen 1 dag na afloop van de verkiezing te zijn verwijderd.

- Er dient op geen enkele wijze overlast aangedaan te worden aan omwonenden en/of voorbijgangers.

- Indien mocht blijken dat tijdens de duur van de aanwezigheid van de spandoeken aanvullende maatregelen nodig zijn, dan moeten deze onverwijld op kosten van de gebruiker van deze vergunning worden uitgevoerd.

 

Kraampjes / Standplaatsen

Het plaatsen van kraampjes door politieke partijen om tijdens de verkiezingscampagne de verkiezingsboodschap uit te dragen door middel van folders en dergelijke wordt gereguleerd door de standplaatsenbepaling uit de APV (artikel 5:17). Een vergunning van het college is noodzakelijk, niet vanwege het feit dat er gedrukte stukken worden verstrekt, maar vanwege het feit dat een standplaats wordt ingenomen. De standplaatsen worden gereguleerd op grond van aspecten als openbare orde, overlast en verkeersveiligheid.

 

- Voor het plaatsen innemen van een standplaats is een vergunning vereist ingevolge artikel 5:17 e.v. van de APV.

 

Geluidswagens

Voor het rondrijden met een geluidswagen is op grond van artikel 4:6 APV geen ontheffing van burgemeester en wethouders nodig, mits wordt voldaan aan elke van de volgende voorwaarden:

 

- De geluidswagen mag niet worden ingezet op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen;

- De geluidswagen mag niet worden ingezet op locaties waar een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV plaatsvindt;

- De geluidswagen mag niet worden ingezet tussen 22.00 uur en 09.00 uur;

- De verkeersveiligheid is gewaarborgd tijdens de inzet van geluidswagens.

 

Het plaatsen van voertuigen/aanhangers ten behoeve van propaganda doeleinden

Op grond van de APV is het verboden om een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken. Dit verbod geldt derhalve niet voor het maken van verkiezingspropaganda. Dat wil niet zeggen dat het plaatsen van voertuigen of aanhangers zondermeer is toegestaan. Zo is het op grond van de APV verboden om:

 

- Een defect voertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren;

- Een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren;

- Een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan drie achtereen volgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg;

- Een voertuig dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van 2,4 meter te parkeren ten westen van het gebied Kattestaart, Heistraat, Grauwe Polder;

- Met een voertuig te rijden of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 

Evenementen

In sommige gevallen kiezen politieke groeperingen er (al dan niet gezamenlijk) voor om campagne te voeren middels het houden van een evenement. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Dit verbod geldt niet voor het organiseren van een evenement dat aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:

 

- het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen;

- er wordt geen (of gedeelte van een) gebiedsontsluitingsweg afgezet;

- het evenement tussen 07.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt;

- het evenement duurt niet langer dan één dag;

- Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur en na 24.00 uur en op zondag voor 13.00 uur en na 23.00 uur;

- Het evenement vormt geen belemmering voor de hulpdiensten;

- Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 100m2 per object. Deze objecten worden minimaal 5 meter uit de bestaande bebouwing geplaatst;

- In een eventueel opgestelde tent zijn minder dan 50 personen gelijktijdig aanwezig.

 

De organisator stelt de burgemeester tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan een dergelijk evenement hiervan in kennis middels een digitale of schriftelijke melding.

 

Collecteren

In het verleden is gebleken dat ook andere organisaties activiteiten willen organiseren rondom het stembureau. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om collectes voor goede doelen. De Kieswet laat zich niet specifiek uit over het plaatsen van collectebussen in stembureaus. Wel bevat de Kieswet een bepaling op grond waarvan in het stembureau geen activiteiten mogen worden ontplooid die erop zijn gericht de kiezers in hun keuze te beïnvloeden (artikel J 36 van de Kieswet).

 

Collecteren is op grond van gemeentelijke regelgeving vergunningplichtig (artikel 5:13a APV). Gemeenten hebben zich, bij afgifte van vergunningen, te houden aan het door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) vastgestelde collecterooster.

 

Sommige kiezers stellen het niet op prijs om in het stemlokaal of in de directe omgeving daarvan benaderd te worden. Het verdient daarom aanbeveling dergelijke collectes of andere acties te ontmoedigen. Het stemproces ter uitoefening van het kiesrecht moet ongestoord kunnen plaatsvinden en niet (mogelijk) worden beïnvloed door factoren en activiteiten die daar geheel los van staan.

 

- Voor het houden van een collecte is een vergunning ingevolge artikel 5:13a van de APV vereist;

- Het houden van collectes in of rond stemlokalen is niet toegestaan.

 

Omgeving stemlokaal

De Kieswet geeft geen regels omtrent de propaganda in de omgeving van het stemlokaal, maar regelt alleen dat kiezers niet beïnvloed mogen worden in het stemlokaal (artikel J 36 Kieswet).

 

De media benaderen soms mensen die een stembureau verlaten. Op de openbare weg is dit in principe vrij. Indien dit gebeurt op een niet openbaar terrein (bijvoorbeeld een schoolplein) kan de rechthebbende van dit terrein op grond van zijn eigenaarbevoegdheid de personen vragen zich te verwijderen. Daarnaast kan, als activiteiten de behoorlijke voortgang in het stembureau beïnvloeden, de voorzitter van het stembureau maatregelen nemen (artikel J 38 Kieswet).

 

Overige activiteiten

Vanzelfsprekend zijn er andere mogelijkheden tot het maken van propaganda welke niet zijn genoemd. In dergelijke gevallen is het raadzaam contact op te nemen met de afdeling Beheer en Realisatie (telefoon: 076 5024453).

 

Overige bepalingen

Vergunningen kunnen uitsluitend worden verstrekt aan politieke groeperingen die staan vermeld op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen of Waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015.

 

Hoofdstuk 3 Handhaving

 

Tegen onrechtmatige aangebrachte, geplaatste, dan wel gebruik van verkiezingspropaganda en in situaties waarbij de politieke partijen zich niet houden aan de voorwaarden van de propagandavoering, wordt van gemeentewege onmiddellijk met gebruikmaking van de bevoegdheden neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht opgetreden, door het verwijderen van de propagandamiddelen. De daaruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende politieke vereniging.

Bijlage Locaties plakplaatsen Gemeente Etten-Leur

 

- Markt

- Stationsplein

- Kerkwerve

- Plantsoen bij Kapelstraat

- Parkje nabij de Thorbeckelaan

- Hoevenseweg

- Tamboerijn

- Beiaard

- Vincent van Goghplein

- Concordialaan bij winkelcentrum

- Liesbosweg

- Schoonhout

- Concordialaan ter hoogte van de splitsing Van ’t Hoffstraat

- Rotonde Lage Vaartkant / Bredaseweg

- Rotonde Rijsdijk / Voorsteven

- Olympiade

- Hoek Zevenbergse weg / Rijsdijk

- Rotonde Parklaan / Rode Poort/ Valpoort

 

Op deze aanplakborden kunt u aan de voorzijde maximaal één affiche plakken. U dient echter binnen de grenzen van het op het publicatiebord aangegeven vlak te blijven en uitsluitend te plakken in het aan u toegekende vaknummer. Zie hiervoor bijlage II.