Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Besluit budgetbeheer gemeenteraad Etten-Leur 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit budgetbeheer gemeenteraad Etten-Leur 2015
CiteertitelBesluit budgetbeheer gemeenteraad Etten-Leur 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Organisatiebesluit gemeente Etten-Leur 2014
 4. Regeling Budgetbeheer Gemeente Etten-Leur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2015Nieuwe regeling

24-03-2015

Gemeenteblad 2015, nr 28672

GRIF

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit budgetbeheer gemeenteraad Etten-Leur 2015

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van deburgemeester en de griffier d.d. 10 maart 2015, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op hetgeen is bepaald in de Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, het Organisatiebesluit gemeente Etten-Leur 2014 van de gemeente Etten-Leur en de Regeling budgetbeheer gemeente Etten-Leur 2015;

b e s l u i t :

het Besluit budgetbeheer gemeenteraad Etten-Leur 2015 vast te stellen:

Artikel 1 Masterbudgethouder

De raadsgriffier van de gemeente Etten-Leur (hierna: de griffier) wordt aangewezen als masterbudgethouder van de budgetten van de raad voornoemd (hierna: de raad);

Artikel 2 Schakelbepaling budgethoudersregeling

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en andere bepalingen, zoals omschreven in de Regeling budgetbeheer gemeente Etten-Leur 2015 (hierna: de budgethoudersregeling), vastgesteld op 3 maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, worden van overeenkomstige toepassing verklaard voor:

a. de masterbudgethouder als bedoeld in het eerste lid van dit besluit;

b. eventueel door de masterbudgethouder aan te wijzen deelbudgethouders,

voor zover deze niet in strijd zijn met enige andere regeling of besluit m.b.t. de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de griffier, griffie en/of griffiemedewerkers;

Artikel 3 Afwijkingen budgethoudersregeling

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 van de budgethoudersregeling, geldt dat:

  a. rechten en verplichtingen van een bedrag hoger dan € 25.000,-- ter akkoordverklaring dienen te worden voorgelegd aan de concerncontroller;

  b. rechten en verplichtingen van een bedrag hoger dan € 500.000,-- ter akkoordverklaring dienen te worden voorgelegd aan de raad;

 • 2.

  In afwijking van artikel 7 van de budgethoudersregeling, geldt dat:

  a. de plaatsvervangend griffier als plaatsvervangend masterbudgethouder wordt aangewezen, die in het kader van vervanging dezelfde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft als de masterbudgethouder;

  b. eventueel aan te wijzen deelbudgethouders bij afwezigheid worden vervangen door de masterbudgethouder.

Artikel 4 Overige bepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit budgetbeheer gemeenteraad Etten-Leur 2015”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking een dag nadat deze op rechtsgeldige is bekend gemaakt.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van 24 maart 2015

De raad voornoemd,

Mw. H. van Rijnbach-de Groot Dhr. W.C.M. Voeten

raadsvoorzitter raadsgriffier