Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgeld Etten-leur 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur
Externe bijlageTarieventabel behorende bij de Verordening marktgeld Etten-Leur 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden Etten-leur 2015

Van toepassing met ingang van 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-201501-01-2017Nieuwe regeling

09-11-2015

Gemeenteblad 2015, Nr. 112194

FIN

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015, met overneming van de daarin vermelde motieven;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

a. markt: de door het college ingestelde weekmarkt;

b. standplaats: een aan de belastingplichtige ter beschikking gestelde plaats op de markt of buiten de markt;

c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

d. dagplaats: de standplaats die per (markt)dag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

e. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats of dagplaats.

Artikel 2 Aard van de heffing/belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor:

a. het innemen van een standplaats op marktterreinen of op andere, voor de openbare dienst bestemde, openbare en in de openlucht gelegen plaatsen, voor het ten verkoop uitstallen, aanbieden of voorradig hebben en voor het verkopen of afleveren van goederen, eetwaren en andere artikelen dan wel aanbieden van diensten en het genot van diensten;

b. gebruik maken van diensten, verleend door de gemeentelijke marktcommissie, voor reclame- en promotieactiviteiten.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de vergunninghouder of degene die een standplaats aanvraagt of inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief 

Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is een dag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan een kalenderkwartaal. Van een abonnement is er sprake als het marktgeld voor drie maanden ineens wordt voldaan.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  Het marktgeld voor een vaste plaats is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dagplaats is verschuldigd bij de aanvang van het innemen van een standplaats.

Artikel 7 Vrijstelling

Het marktgeld bedoeld in onderdeel 1, letter c van de bij deze verordening behorende tarieventabel , wordt niet geheven ter zake van standplaatsen op openbare straten en pleinen waarvoor krachtens verpachting, verhuring, een ander privaatrecht of krachtens concessie aan de gemeente een vergoeding is verschuldigd.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dagplaats  wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald:

  a. binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet;

  b. ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8, tweede lid wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening marktgeld Etten-Leur 2015’, vastgesteld bij raadsbesluit van  29 oktober 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening marktgeld Etten-Leur 2016.'

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van 9 november 2015

 

De raad voornoemd,

 

 

 

 

 

 

Mw. H. van Rijnbach-de Groot

raadsvoorzitter

Dhr. W.C.M. Voeten

raadsgriffier