Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Nadere regeling met betrekking tot artikel 6 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Wijze van indienen van een aanvraag voor een parkeervergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling met betrekking tot artikel 6 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Wijze van indienen van een aanvraag voor een parkeervergunning
CiteertitelNadere regeling met betrekking tot artikel 6 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Wijze van indienen van een aanvraag voor een parkeervergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Etten-Leur 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad, Nr. 120459

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling met betrekking tot artikel 6 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Wijze van indienen van een aanvraag voor een parkeervergunning

 

 

Artikel 6:Een aanvraag voor een parkeervergunning wordt ingediend op een door het college vastgestelde wijze.

Algemeen

Binnen de gebieden die door het college zijn aangewezen voor het parkeren door vergunninghouders kunnen parkeervergunningen aangevraagd worden door bewoners, werknemers, bedrijven en zelfstandigen alsmede organisaties in de medische zorg- en hulpsector. Bewoners kunnen daarnaast bezoekersparkeervergunningen aanvragen. Met betrekking tot de wijze van indienen van een aanvraag voor een parkeervergunning wordt het volgende beleid vastgesteld:

1. De aanvraag geschiedt

a. digitaal, via het digitaal loket.

b. schriftelijk, via een hiertoe door het college vastgesteld aanvraagformulier.

c. mondeling, via de frontoffice van de gemeente Etten-Leur in het Stadskantoor.

2. De aanvraag wordt gedateerd en ondertekend door de aanvrager

a. bij digitale aanvragen door het gebruik van de DigiD.

b. bij schriftelijke en mondelinge aanvragen door persoonlijke ondertekening.

 

Bewoners

Bewonersparkeervergunning

1. De bewonersparkeervergunning wordt aangevraagd door de bewoner.

2. Op het (digitale) aanvraagformulier worden tenminste de volgende gegevens gevraagd:

a. Persoonlijke gegevens van de aanvrager.

b. Het woonadres waarvoor de aan te vragen vergunning geldt of gaat gelden.

c. Het kenteken/de kentekens van het voertuig/de voertuigen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

d. De ingangsdatum van de vergunning/het parkeerrecht.

e. De periode waarvoor de vergunning/het parkeerrecht wordt aangevraagd.

 

Bezoekersparkeervergunning

1. Bewoners kunnen ten behoeve van hun sociaal-recreatief bezoek (bewonersvisite) een bezoekersparkeervergunning aanvragen.

2. Op het (digitale) aanvraagformulier worden tenminste de volgende gegevens gevraagd:

a. Persoonlijke gegevens van de aanvrager.

b. Het bezoekadres waarvoor de aan te vragen vergunning geldt of gaat gelden.

c. Het type/de types bezoekersparkeervergunning dat/die aangevraagd wordt/worden (parkeerschijf en/of kraskaart)

 

Werknemers

1. De werknemersparkeervergunningen wordt aangevraagd door de werkgever.

2. Op het (digitale) aanvraagformulier t.b.v. de werknemersparkeervergunning worden tenminste de volgende gegevens gevraagd:

a. Zakelijke gegevens van de werkgever.

b. Gegevens van de contactpersoon.

c. Of de werkgever over parkeerplaatsen beschikt op eigen terrein en zo ja hoeveel.

d. Het aantal aan te vragen parkeervergunningen.

e. Het kenteken/de kentekens van het voertuig/de voertuigen waarvoor vergunning/ vergunningen wordt/worden aangevraagd.

f. De ingangsdatum van de vergunning/het parkeerrecht.

 

Bij de aanvraag dient te worden gevoegd:

1. Een kopie van het kentekenbewijs/de kentekenbewijzen (ad e.)

2. Een werkgeversverklaring, in te vullen, te dateren en te ondertekenen door de werkgever. Tevens dient hierop een firmastempel te worden aangebracht.

 

Bedrijven en zelfstandigen

1. Een zakelijke parkeervergunning wordt aangevraagd door of namens het bedrijf.

2. Op het (digitale) aanvraagformulier t.b.v. de zakelijke parkeervergunning worden tenminste de volgende gegevens gevraagd:

a. Zakelijke gegevens van de aanvrager.

b. Gegevens van de contactpersoon.

c. Of de werkgever parkeerplaatsen heeft op eigen terrein, en zo ja hoeveel.

d. Het aantal medewerkers volgens de KvK, onderverdeeld in fulltime en parttime.

e. Het aantal aan te vragen parkeervergunningen.

f. Of de vergunningen op naam van het bedrijf of op kenteken dienen te worden verleend.

g. Het kenteken/de kentekens van het voertuig/de voertuigen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

h. De soort zakelijke parkeervergunning(en) die wordt/worden aangevraagd.

i. De motivering van de noodzakelijkheid.

j. Het gebied of gebieden waarvoor de vergunning/het parkeerrecht wordt aangevraagd.

k. De ingangsdatum van de vergunning/het parkeerrecht.

Bij de aanvraag dient te worden gevoegd:

1. Een kopie van het kentekenbewijs/de kentekenbewijzen (ad g.)

 

Organisaties in de medische zorg- en hulpsector

1. Een zorgparkeervergunning wordt aangevraagd door de zorg- of hulporganisatie.

2. Op het (digitale) aanvraagformulier t.b.v. de zorgparkeervergunning worden tenminste de volgende gegevens gevraagd:

a. Gegevens van de zorg- of hulporganisatie.

b. Gegevens van de contactpersoon.

c. Of de organisatie over parkeerplaatsen beschikt op eigen terrein en zo ja hoeveel.

d. Het doel c.q. welke zorg het betreft (bijv. fysiotherapie, huisartsgeneeskunde, gezinszorg, wijkverpleging, mantelzorg, kraamverzorging, huishoudelijke zorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk etc.)

e. Waar de zorg wordt gegeven (adres van de zorglocatie(s))

f. Het aantal aan te vragen parkeervergunningen

g. Het kenteken/de kentekens van het voertuig/de voertuigen waarvoor vergunning/ vergunningen wordt/worden aangevraagd.

h. De ingangsdatum van de vergunning/het parkeerrecht

Bij de aanvraag dient te worden gevoegd:

1. Een kopie van het kentekenbewijs/de kentekenbewijzen (ad g.)

2. Een werkgeversverklaring, in te vullen, te dateren en te ondertekenen door de werkgever.

Tevens dient hierop een firmastempel te worden aangebracht.

 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 8 december 2015

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur,

De secretaris, de burgemeester,

Mw B.W. Silvis-de Heer mw. H. van Rijnbach-de Groot.