Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Rectificatie Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit conform artikel 2:48 Apv

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRectificatie Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit conform artikel 2:48 Apv
CiteertitelAanwijzingsbesluit conform artikel 2:48 Apv
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2018nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-273758

Tekst van de regeling

Intitulé

Rectificatie Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit conform artikel 2:48 Apv

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie omdat de bijlage niet was bijgevoegd. De oorspronkelijke bekendmaking is op 19 november 2018 beschikbaar via Gemeenteblad 2018, 246344]

 

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur;

Overwegende:

 

 • dat het op grond van artikel 2:48 van de eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening Etten-Leur 2017 (hierna: Apv ) verboden is om op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • dat het gebruik van alcohol op straat rondom het Heerma van Vossplantsoen tot overlast leidt en heeft geleid;

 • dat de overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheden, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving;

 • dat de overlast voornamelijk het gevolg is van het gebruik van alcohol;

 • dat de politie hiertegen op kan treden op grond van artikel 2:48 eerste lid Apv;

 • dat het wenselijk is om de politie eveneens in staat te stellen om in voornoemd gebied tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden.

 • dat een reductie van de overlast in verband met het gebruik van alcohol wenselijk en noodzakelijk is;

 • na eerdere aanwijzing van gebieden in het kader van artikel 2:48 eerste lid Apv, de druk op de openbare orde duidelijk is afgenomen alsmede de diverse vormen van overlast.

  

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 eerste lid van de Apv;

 

Besluiten:

Voor de periode tot 1 januari 2020:

 • 1.

  Vast te stellen het hierna volgende Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 eerste lid van de eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening Etten-Leur 2017 (Aanwijzingsbesluit gebied verboden drankgebruik);

 • 2.

  De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waarbinnen het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • Heerma van Vossplantsoen;

  • Plantsoen (waarvan het honden uitlaatterrein deel uitmaakt) op de hoek Van Bergenplein/Kapelstraat en gelegen naast het Heerma van Vossplantsoen

   De exacte begrenzing is vastgelegd op de bij dit besluit behorende plattegrondtekening.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit is niet van toepassing op:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet,

  • b.

   de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet (evenementen).

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het is bekendgemaakt.

 

Burgemeester en wethouders,

Dhr. C.M. Martens

Wnd. gemeentesecretaris

Mw. M.W.M. de Vries

burgemeester

Bezwaar

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar: het gemeentebestuur van Etten-Leur, Postbus 10100,4870 GA Etten-Leur.

Kaart