Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening Uitsluitend Recht Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Uitsluitend Recht Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer
CiteertitelVerordening Uitsluitend Recht huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012
 3. https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbestedingen/aanbestedingsrichtlijnen/
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

02-12-2019

gmb-2019-298436

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Uitsluitend Recht Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer

 

De raad van de gemeente Etten-Leur;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2019;

 

Overwegende dat:

- de gemeente Etten-Leur op grond van het bepaalde in artikel 10.21 lid 1 Wet milieubeheer, al dan niet in samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere gemeenten, dient zorg te dragen voor het inzamelen van de huishoudelijke afvalstoffen, zijnde afvalstoffen van particuliere huishoudens;

- de gemeente Etten-Leur om de beweegredenen zoals genoemd in haar besluit van 2 december 2019 heeft besloten om voor een periode van één jaar voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet Milieubeheer een samenwerking aan te gaan met de gemeente Breda;

- de gemeente Etten-Leur met het oog op die samenwerking een uitsluitend recht wenst te verlenen aan de gemeente Breda voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet Milieubeheer.

 

BESLUIT:

 

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012;

 

De “Verordening Uitsluitend Recht Inzameling huishoudelijke afvalstoffen” ex artikel 10.21 Wet milieubeheer’ vast te stellen.

Artikel 1  

Met toepassing van artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 wordt een uitsluitend recht verleend aan de Gemeente Breda voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet Milieubeheer.

Artikel 2  

Het uitsluitend recht wordt verleend voor de duur van één jaar, beginnend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2020.

Artikel 3  

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door de gemeente Breda vindt plaats op basis van een door de Gemeente Etten-Leur met de Gemeente Breda te sluiten overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, diensten en producten tegen welke voorwaarden en tarieven worden uitgevoerd.

Artikel 4

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt op de voorgeschreven wijze.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ”Verordening Uitsluitend Recht huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 december 2019.

De raad voornoemd,

Dhr. Drs. W.C.M. Voeten MBA

Griffier

Mw. dr. M.W.M. de Vries

Voorzitter